ZÁSADY SPRACOVANIA & OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


V prípade akýchkoľvek otázok v oblasti právnej pomoci alebo zastupovania nás prosím neváhajte kontaktovať.

Úvod

Spoločnosť LEXANTE S.R.O

Spoločnosť LEXANTE s.r.o. so sídlom: Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 53 362 624, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd: Sro, vložka č.: 147916/B je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej predmetom podnikania je poskytovanie právnych služieb.

LEXANTE s.r.o. je ako advokátska kancelária zapísaná v zozname spoločností s ručením obmedzeným vedenom Slovenskou advokátskou komorou (SAK). Oprávnenie advokátskej kancelárie poskytovať právne služby vzniklo zápisom do zoznamu spoločností s ručením obmedzeným poskytujúcich právne služby vedeného SAK, a to v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

LEXANTE s.r.o. na základe zmlúv uzatvorených s klientmi v súlade s príslušnými predpismi, najmä ustanoveniami zákona o advokácii a stavovskými predpismi SAK (prístupnými na stránke www.sak.sk) poskytuje právne služby.

Zmluvy o poskytovaní právnych služieb sa uzatvárajú podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a v prípade sporu je na rozhodovanie príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky. Odmena za právne služby si LEXANTE s.r.o. a klient dohodnú zmluvne pred začatím poskytovania služieb, a to v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.“

 

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ

Spoločnosť LEXANTE s.r.o. (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom tejto webstránky a informačných systémov, v ktorých spracúva Vaše osobné údaje ako osobné údaje dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“), pričom v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov.

Dotknutá osoba je fyzická osoba – návštevník tejto webstránky, ktorého osobné údaje sú spracúvané.

Osobnými údajmi sú identifikátory, prostredníctvom ktorých možno priamo alebo nepriamo identifikovať dotknutú osobu, najmä meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, online identifikátor. Iné osobné údaje Prevádzkovateľ prostredníctvom tejto stránky nespracováva.

Spracovanie osobných údajov je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracovanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

 

Dôvody spracúvania osobných údajov

Spracovanie získaných a poskytnutých osobných údajov je súčasťou činnosti Prevádzkovateľa. Bez spracúvania osobných údajov by nemohol prevádzkovať túto webovú stránku a ponúkať svoje služby v požadovanom rozsahu a kvalite, alebo chrániť a uplatňovať svoje práva voči svojim obchodným partnerom, potenciálnym obchodným partnerom ako aj iným dotknutým osobám.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov

Súčasná právna úprava umožňuje spracúvať osobné údaje na základe viacerých právnych základov, pričom k spracovaniu osobných údajov môže dochádzať aj bez súhlasu dotknutej osoby. Ide najmä o plnenie zákonnej povinnosti, plnenie ustanovení zmluvy, príp. na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany.

Ak neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov, osobné údaje budú spracúvané iba na základe a v rozsahu súhlasu dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ pre potreby:

 • zaslania odpovedi na správy zaslané prostredníctvom kontaktného formulára, a to aj elektronickými prostriedkami,
 • priameho marketingu svojich služieb nadväzujúceho na oslovenie dotknutou osobou podľa predchádzajúceho bodu

spracúva: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, súbory cookies po dobu jeho existencie, pokiaľ dotknutá osoba neodvolá súhlas so spracovaním osobných údajov alebo nepodá žiadosť o výmaz jej osobných údajov.

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že tak rozhodne Prevádzkovateľ, alebo mu povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z právneho poriadku Slovenskej republiky.

V prípadoch keď je voľba príjemcu osobných údajov na Prevádzkovateľovi, ten pri výbere týchto partnerov vždy dbá na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany osobných údajov dotknutej osoby.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže byť uskutočnený len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

Príjemcov osobných údajov spracúvaných Prevádzkovateľom možno rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

 1. obchodní partneri zabezpečujúci fyzický a programový servis informačných technológií Prevádzkovateľa, najmä informačných systémov, počítačových programov a serverov,
 2. obchodní partneri zabezpečujúci služby v oblasti reklamy a marketingu Prevádzkovateľa,
 3. obchodní partneri zabezpečujúci plnenie povinností Prevádzkovateľa v oblasti právnych služieb, personalistiky, daní, auditu a účtovníctva,
 4. orgány verejnej správy, v prípadoch keď Prevádzkovateľovi vyplýva povinnosť poskytnúť osobné údaje zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia orgánu verejnej správy (najmä súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori).

 

Zabezpečenie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje manuálne alebo za využitia elektronických informačných systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany osobných údajov bola čo najvyššia.

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má právo:

 1. požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa tejto dotknutej osoby podľa článku 15 Nariadenia,
 2. na opravu jej osobných údajov podľa článku 16 Nariadenia,
 3. na vymazanie jej osobných údajov podľa článku 17 Nariadenia,
 4. na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov podľa článku 18 Nariadenia,
 5. na prenosnosť jej osobných údajov podľa článku 20 Nariadenia,
 6. namietať proti spracovaniu jej osobných údajov podľa článku 21 Nariadenia,
 7. podať v zmysle ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
 8. svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou osobných údajov môže dotknutá osoba poslať na email: info@lexante.sk alebo priamo na adresu sídla Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Účinnosť týchto zásad spracúvania osobných údajov

Tieto pravidlá zásady spracúvania osobných údajov sú účinné od 26.10.2020. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ich kedykoľvek revidovať a aktualizovať. Pri návšteve webstránky preto pravidelne kontrolujte tieto Všeobecné zásady spracúvania osobných údajov, nakoľko od vašej poslednej návštevy mohli byť aktualizované.

 

Súbory cookies

S cieľom zabezpečiť plnohodnotné fungovanie webstránok sa na Vašom zariadení niekedy ukladajú malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax drvivej väčšiny veľkých webových lokalít. Cookies nám v žiadnom prípade neposkytujú prístup k ovládaniu Vášho zariadenia alebo jeho obsahu, ani akýmkoľvek informáciám o Vás, okrem údajov, ktoré budete chcieť zdieľať s nami.

Čo je to cookie?

Súbor cookie je malý súbor, ktorý webstránka ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej návšteve a prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webstránka na určitý čas uchováva informácie o Vašich krokoch a preferenciách (napr. zvolenú jazykovú mutáciu, príp. iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve alebo prehliadaní webstránky a jej podstránok nemusíte opätovne nastavovať.

Ako používame súbory cookies?

Táto webstránka používa súbory cookies na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch, zapamätanie si ich nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Súbory cookies sa nebudú používať na iný ako uvedený účel.

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti sú dostupné na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom zariadení a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webstránky manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať.“

V prípade akýchkoľvek otázok, prosíme u prioritné využitie emalovej komunikácie alebo priamo kontaktného formulára nižšie.

Fakturačné údaje

LEXANTE s.r.o.,
Slávičie údolie 106,
811 02 Bratislava
IČO: 53 362 624
DIČ: 2121363849
IČ DPH: SK2121363849

Zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 147916/B

Bankové spojenie

IBAN: SK21 1100 0000 0029 4109 2700
SWIFT: TATRSKBX
BANKA: Tatra banka, a. s.

Kontaktujte nás

Bratislava (HQ)
Slávičie údolie 106,
811 02 Bratislava,
Slovensko

+421 909 123 300
info@lexante.sk

Banská Bystrica
Horná 65/A,
974 01 , Banská Bystrica,
Slovensko
4. poschodie

+421 909 123 300
info@lexante.sk