ČLÁNKY & NOVINKY [#56]

ČO PRINESÚ NÁVRHY ZÁKONA O PUBLIKÁCIÁCH A ZÁKONA O MEDIÁLNYCH SLUŽBÁCH?

#
#56Čo prinesú návrhy zákona o publikáciách a zákona o mediálnych službách?

Návrhy zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie (ďalej len „Zákon o publikáciách“) a zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o mediálnych službách“) z dielne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky prinesú do právnej praxe niekoľko výrazných zmien.

Pri detailnom pohľade na predmetné návrhy ustanovení zákonov možno badať tendencie meniť viaceré kľúčové ustanovenia pôvodného zákona č.167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Tlačový zákon“) podľa požiadaviek a v prospech vydavateľov periodických publikácií, prevádzkovateľov spravodajských webových portálov a tlačových agentúr. Pozorovať to možno na viacerých príkladoch.

Doterajší inštitút práva na opravu a práva na odpoveď nahradí nový inštitút - právo na vyjadrenie. Zánikom práva na opravu ako tradičného opravného prostriedku tlačového zákonodarstva, typického nielen pre Slovensko, ale aj pre väčšinu vyspelých demokratických štátov, bude znamenať, že občania, ako aj právnické osoby nebudú mať naďalej možnosť žiadať o opravu nepravdivých skutkových tvrdení o svojej osobe.
V najhoršom prípade by dôsledkom uvedenej zmeny mohlo dôjsť k záveru, že sa legalizuje právo vydavateľov na publikovanie nepravdivých či skresľujúcich informácií.

Právo na odpoveď upravené v ustanovení § 8 Tlačového zákona sa nahradí v zmysle návrhu Zákona o publikáciách právom na vyjadrenie. Pôvodná koncepcia podľa ktorej malo právo na odpoveď garantovať "rovnosť zbraní" medzi vydavateľom a dotknutou osobou sa opätovne posúva v prospech vydavateľov. Vypúšťa sa napríklad povinnosť vydavateľa uverejniť vyjadrenie žiadateľa na rovnocennom mieste s rovnakým typom písma akým bolo uverejnené skutkové tvrdenie, a dokonca návrh zákona neobsahuje ani povinnosť uverejniť ho v rovnakej periodickej publikácii, či spravodajskom portáli. Predlžuje sa aj lehota na zverejnenie vyjadrenia, ktoré sa podľa návrhu Zákona o publikáciách zverejní zvyčajne do 8 dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie vyjadrenia alebo v inej primeranej lehote, ktorá zodpovedá periodicite vydávania periodickej publikácie a ktorá nesmie byť dlhšia ako 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie vyjadrenia.

Po novom právo na vyjadrenie bude mať fyzická osoba ak sa jedná o zásah do jej cti, dôstojnosti alebo súkromia alebo právnická osoba pri zásahu do dobrej povesti, za predpokladu ak na základe takéhoto možno osobu presne identifikovať.

Ak vydavateľ periodickej publikácie, prevádzkovateľ spravodajského webového portálu alebo tlačová agentúra neuverejnia vyjadrenie vôbec, alebo ak nedodržia niektoré z podmienok jeho uverejnenia, rozhodne o jeho uverejnení na žiadosť dotknutej osoby, tak ako doteraz, súd. Súčasne sa ale ruší možnosť dotknutej osoby uplatniť si na súde nárok na primeranú peňažnú náhradu od 1.660,- € do 4.980,- € podľa platného Tlačového zákona.

Zriadiť sa má register v oblasti médií a audiovízie, ktorý má viesť Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Rezort kultúry bude oprávnený vymazať zo zoznamu publikácií aj takú publikáciu alebo web, ktorého vydavateľa alebo prevádzkovateľa financuje subjekt nachádzajúci sa na sankčnom zozname OSN alebo EÚ. Zamedziť sa má tiež financovaniu publikácie alebo vydavateľa teroristickou organizáciou alebo osobou či štátom nachádzajúcim sa na sankčnom zozname OSN alebo EÚ. Vydavateľ, prevádzkovateľ portálu a tlačovej agentúry bude po novelách povinný zabezpečiť, aby sa neposkytoval obsah v rozpore s nariadením Rady EÚ č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine. Právo na ochranu zdroja sa nemá priznať osobe zachovávajúcej mlčanlivosť vo vzťahu k periodickej publikácii, ku ktorej sa zablokoval prístup z dôvodu, že vydavateľa alebo prevádzkovateľa portálu financuje teroristická organizácia alebo osoba či štát, ktorý sa nachádza na sankčnom zozname OSN alebo EÚ alebo v prípade publikácie, ku ktorej je z ústavných dôvodov blokovaný alebo pozastavený prístup.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum29.6.2022
  • Webwww.lexante.sk