ČLÁNKY & NOVINKY [#64]

NE BIS IN IDEM V NAJNOVŠÍCH ROZHODNUTIACH SÚDNEHO DVORA EURÓPSKEJ ÚNIE

#
#64Ne bis in idem v najnovších rozhodnutiach Súdneho dvora Európskej únie

Charta základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“) stanovuje, že „nikoho nemožno stíhať alebo potrestať v trestnom konaní za trestný čin, za ktorý už bol v rámci Únie oslobodený alebo odsúdený konečným rozsudkom v súlade so zákonom“. Citované ustanovenie vyjadruje jedno z nosných zásad mnohých právnych poriadkov súčasnosti. Táto zásada sa nazýva zákaz dvojitého trestania známa aj ako zásada ne bis in idem. Súdny dvor Európskej únie sa nedávno vyjadril k zákazu dvojitého trestania v dvoch svojich rozhodnutiach.

Rozsudok C-117/20 vo veci bpost
Spoločnosti bpost boli postupne uložené pokuty zo strany dvoch vnútroštátnych orgánov. Prvá pokuta bola uložená za uplatnenie zliav poštovým regulačným orgánom vo výške 2,3 milióna EUR. Toto rozhodnutie bolo zrušené Odvolacím súdom v Bruseli. Medzitým bola uložená druhá pokuta za uplatnenie tých istých zliav vo výške 37,4 milióna EUR. Druhú pokutu uložil Úrad pre hospodársku súťaž.

Podľa Súdneho dvora Európskej únie nedošlo k porušeniu zásady ne bis in idem. Konštatoval, že podnik môže byť sankcionovaný za porušenia práva hospodárskej súťaže, ak už bolo voči nemu za ten istý skutkový stav vydané právoplatné rozhodnutie za nedodržanie odvetvovej právnej úpravy. Avšak takéto uloženie sankcií je podmienené existenciou jasných a presných pravidiel umožňujúcich predvídať, ktoré konania a opomenutia môžu byť ich predmetom.

Rozsudok C-151/20 vo veci Nordzucker
Zástupcovia podnikov Nordzucker a Südzucker viedli telefonický rozhovor o Rakúskom trhu s cukrom. Na tomto základe bola uložená pokuta podniku Südzucker vo výške 195,5 milióna EUR a konštatované porušenie práva Únie a pravidiel Hospodárskej súťaže oboma podnikmi.

Podľa súdneho dvora nedošlo k porušeniu zásady ne bis in idem. Podnik môže byť stíhaný orgánom hospodárskej súťaže a môže mu byť uložená pokuta za protisúťažný cieľ alebo účinok, hoci sa tým už zaoberal orgán hospodárskej súťaže iného členského štátu v právoplatnom rozhodnutí.

Dva rozsudky z 22.03.2022 obsahujú dôležité objasnenia týkajúce sa ochrany podľa zásady ne bis in idem. V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že základné právo uvedené Charte sa neuplatňuje len vtedy, ak ide o sankcie uložené v trestnom konaní strictu sensu, ale aj v konaniach, ktoré vedú rôzne správne orgány a ktoré môžu viesť k uloženiu sankcií trestnej povahy v širšom zmysle. Súdny dvor Európskej únie v podstate uplatňuje kritériá stanovené v jeho prelomových rozhodnutiach z roku 2018 týkajúcich sa súbehu správneho a trestného konania proti tej istej fyzickej alebo právnickej osobe (eucrim 1/2018, 24 - 27).

Dôležitým aspektom týchto dvoch rozsudkov je, že Súdny dvor Európskej únie zjednocuje výklad podmienky "idem" naprieč právnymi disciplínami. To znamená, že sa odklonil od svojej osobitnej cesty pri posudzovaní kritéria "idem" v rámci zákazu dvojitého postihu v súťažnom práve (tzv. prístup "idem-crimen" zohľadňujúci trojitú identitu zahŕňajúcu chránený právny záujem popri identite osoby a skutočnosti).

Okrem toho Súdny dvor Európskej únie jasne uvádza, že ochrana pred dvojitou identitou má svoje hranice, t. j. nie je absolútna, pričom vypracoval jednotný, viacstupňový program preskúmania. Rozhodujúcimi aspektmi sú tu posúdenie cieľov sledovaných oboma konaniami, ako aj proporcionalita dvojitého potrestania.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum11.11.2022
  • Webwww.lexante.sk