ČLÁNKY & NOVINKY [#115]

NOVÉ PSYCHOAKTÍVNE LÁTKY NA ZOZNAME OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÝCH LÁTOK

#
#115 Nové psychoaktívne látky na zozname omamných a psychotropných látok

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh zákona, ktorého hlavnou ambíciou je zaradiť do zoznamu omamných a psychotropných látok nové psychoaktívne látky.

Do prílohy č. 1 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach sa navrhuje doplniť nové omamné a psychotropné látky, HHC, HHC-P a HHC-O. Po doplnení nových omamných a psychotropných látok bude možné vyvodiť trestno-právnu zodpovednosť za ich nezákonnú výrobu, distribúciu a predaj.

Okrem rozšírenia spomínaného zoznamu sa plánuje:

  1. vypustenie povinnosti predkladať kladný posudok príslušného orgánu verejného zdravotníctva na uvedenie pracovných priestorov do prevádzky pri vydaní nového rozhodnutia, ako aj stanovisko obce k začatiu činnosti;
  2. zrušenie povinnosti pre žiadateľa o vydanie povolenia na pestovanie maku siateho uvádzať parcelné čísla v čestnom prehlásení;
  3. aby držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho a konopy každoročne uvádzal v oznamovacích povinnostiach okrem osiatych plôch aj parcelné čísla;
  4. ustanoviť povinnosť žiadateľa predložiť opis projektu výskumu, v ktorom odôvodní výskum, ktorý žiada povoliť;
  5. aby žiadateľ o vydanie povolenia na pestovanie konopy na výskumný účel podliehal prísnejším kritériám na to, aby mu mohlo byť vydané povolenie. Povolenie na pestovanie konopy na výskumný účel tak bude môcť byť vydané iba subjektu, ktorý je buď už držiteľom povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami - v rozsahu činnosti výskum, výučba alebo expertízna činnosť, alebo musí vo svojej žiadosti doložiť rovnaké doklady, aké sa vyžadujú pri vydaní povolenia na výskum, výučbu alebo expertíznu činnosť.