ČLÁNKY & NOVINKY [#65]

NOVINKY V PRACOVNOM PRÁVE V ROKU 2023

#
#65Novinky v pracovnom práve v roku 2023

Zákon 311/2022 (Zákonník práce) je najčastejšie novelizovaný právny predpis v legislatíve Slovenskej republiky. V súčasnosti sú prijaté dve novely, ktoré nadobudnú účinnosť 01.01.2023 a to:

 1. Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Zákon č. 248/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Najbližšie novinky v pracovnom práve budú takéto:

 1. Zavádza sa príspevok zamestnávateľa na štátom podporené bývanie (štátne nájomné byty)

  Zamestnávateľ môže zamestnancovi poskytnúť príspevok vo výške 4 eurá/m2, avšak výška príspevku nemôže byť viac ako 360,- €. Zamestnanec môže dostať príspevok od zamestnávateľa v prípade splnenia dvoch podmienok:

  1. existencia pracovnoprávneho pomeru medzi zamestnancom a zamestnávateľom.
  2. existencia Nájomnej zmluvy uzatvorenej podľa zákona 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Ochrana zamestnanca, ktorý požiada o príspevok
 3. Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi takýto príspevok, pretože tento príspevok je dobrovoľný. Zamestnávateľ ale nemôže zamestnanca, ktorému príspevok poskytol nijako zvýhodňovať oproti zamestnancovi, ktorému takýto príspevok neposkytol.

 4. Zákonné obmedzenie pri poskytovaní príspevku zamestnancovi
 5. Zamestnanec, ktorý má pracovný pomer s viacerými zamestnávateľmi, môže požiadať v jednom kalendárnom mesiaci o príspevok len jedného z nich. Všetci spolubývajúci zamestnanci nemôžu požiadať o príspevok jednotlivo, oprávnenie požiadať o príspevok vzniká len jednému z nich. V prípade rodinných vzťahov má oprávnenie požiadať len jeden člen rodiny.

 6. Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce
 7. Uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru musí mať výnimočný charakter, pretože sú atypickými formami pracovnoprávnych vzťahov. Dochádza k vytvoreniu určitého subtypu dohody o pracovnej činnosti, a to dohody na výkon sezónnej práce.

 8. Rozsah vykonávanej sezónnej práce
 9. Sezónnu prácu je možné vykonávať maximálne 40 hodín týždenne. Teda sezónnu prácu možno vykonávať v rozsahu 520 hodín v danom roku. Sezónna práca je pracovná činnosť, ktorá je závislá od striedania ročných období, nepresahuje osem mesiacov v danom roku a každý rok sa opakuje.

 10. Forma a rozsah dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce
 11. Na takúto prácu sa vzťahujú rovnaké podmienky ako na dohodu o pracovnej činnosti. Ide o tieto podmienky:

  1. Dohoda musí mať písomnú formu.
  2. Doba, na ktorú sa dohoda uzatvára.
  3. Dohodnutý rozsah pracovného času.
  4. Dohodnutú odmenu za vykonanú prácu.
  5. Definovaná vykonávaná práca.
Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

 • AutorAdmin
 • Dátum18.11.2022
 • Webwww.lexante.sk