ČLÁNKY & NOVINKY [#110]

PODĽA ROZSUDKU SÚDNEHO DVORA ZAMESTNANEC ZAMESTNANÝ NA DOBU URČITÚ MUSÍ BYŤ INFORMOVANÝ O DÔVODOCH UKONČENIA JEHO PRACOVNEJ ZMLUVY VÝPOVEĎOU, AK SA POSKYTNUTIE TEJTO INFORMÁCIE VYŽADUJE V PRÍPADE STÁLEHO ZAMESTNANCA

#
#110 Podľa Rozsudku súdneho dvora zamestnanec zamestnaný na dobu určitú musí byť informovaný o dôvodoch ukončenia jeho pracovnej zmluvy výpoveďou, ak sa poskytnutie tejto informácie vyžaduje v prípade stáleho zamestnanca

Súd v Poľsku prejednával spor medzi zamestnancom, ktorý bol zamestnaný na základe pracovnej zmluvy na dobu určitú uzatvorenej medzi ním a jeho bývalým zamestnávateľom. Zamestnávateľ so zamestnancom ukončil pracovnú zmluvu zamestnanca výpoveďou bez toho, aby mu oznámil dôvody svojho rozhodnutia.

Z dôvodu, že zamestnancovi neboli oznámené dôvody ukončenia jeho pracovnej zmluvy, domnieval sa, že ide o nezákonné rozhodnutie, ktoré porušuje zásadu nediskriminácie, ktorá je v rozpore nie len s Poľským právnym poriadkom ale aj právom Európskej únie. Z uvedeného dôvodu sa zamestnanec obrátil na súd v Poľsku.

Súd v Poľsku sa obrátil na Súdny dvor s otázkou, či je rozdiel v požiadavkách na ukončenie pracovného pomeru v závislosti od druhu pracovnej zmluvy a či sú zlučiteľné s rámcovou dohodou o práci na dobu určitú.

Súdny dvor v Rozsudku uviedol, že ak zamestnanec, ktorý má pracovný pomer na dobu určitú nezíska informácie o dôvodoch ukončenia jeho pracovnej zmluvy alebo je zbavený informácií, ktoré sú dôležité na posúdenie jeho prepustenia z pracovného pomeru, nemá tak vopred k dispozícii informáciu, ktorá by mohla byť rozhodujúca, či podá alebo nepodá žalobu o nezákonné ukončenie pracovného pomeru.

Ďalej súdny dvor uviedol, že ide o porušenie zásady nediskriminácie, z dôvodu, že dočasná povaha pracovného pomeru nesmie byť dôvodom na menej priaznivé zaobchádzanie so zamestnancami na dobu určitú. Poľský právny poriadok zavádza rozdielne zaobchádzanie v neprospech pracovníkov zamestnaných na dobu určitú.

Vnútroštátne súdy však majú právomoc overiť, či sa zamestnanec na dobu určitú nachádza v prejednávanej veci v situácii porovnateľnej so situáciou pracovníka zamestnaného na dobu neurčitú tým istým zamestnávateľom.

Z uvedeného dôvodu je vnútroštátny súd povinný zabezpečiť plný účinok práva Európskej únie, nie je však povinný vylúčiť uplatnenie vnútroštátneho ustanovenia len z dôvodu, že je v rozpore s rámcovou dohodou.

Na záver uvádzame, že uvedené rozdielne zaobchádzanie porušuje nielen zásadu nediskriminácie ale aj právo na účinný prostriedok nápravy zaručené Chartou základných práv Európskej únie. Z uvedeného dôvodu, má vnútroštátny súd povinnosť neuplatniť vnútroštátnu právnu úpravu, aby zabezpečil plný účinok práva Európskej únie.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum23.02.2024
  • Webwww.lexante.sk