ČLÁNKY & NOVINKY [#59]

POSUN K ZVÝŠENIU OCHRANY MALOLETÝCH

#
#59Posun k zvýšeniu ochrany maloletých

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky posunuli do ďalšieho čítania dôležitú zmenu legislatívy, ktorá má prispieť k zlepšeniu ochrany najlepšieho záujmu maloletých detí v situáciách, keď sa ich rodičia rozvádzajú alebo rozchádzajú. Zmeny v rámci legislatívneho procesu LP/2022/127, ktoré Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky navrhuje novelizujú zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov. Potreba novelizácie vychádza najmä z existujúcich problémov v rodinnoprávnych konaniach.

V novele je okrem iného navrhnutý nový spôsob prideľovania vecí v poručenskej agende s cieľom, mať jedného poručenského sudcu na všetky konania, ktoré sa týkajú rovnakého dieťaťa alebo jeho súrodencov. Tento sudca by mal byť schopný lepšie pochopiť pomery v rodine, spoznať ich členov a preto by mal celú vec posudzovať efektívnejšie.

Navrhuje sa aj ukotviť zásadu, podľa ktorej v konaní o výkon rozhodnutia vo veciach maloletých súd s cieľom prejednať vec obligatórne nariadi ústne pojednávanie. Súd by tak mal výchovne pôsobiť na účastníkov a dohovorom ich viesť k dobrovoľnému plneniu rozhodnutím uložených povinností. Výsledkom takéhoto pojednávania môže byť uloženie povinnej mediácie rodičom alebo povinnosti absolvovať psychologické poradenstvo.

Novela ďalej navrhuje ustanoviť šesťmesačnú lehotu, v ktorej má súd rozhodnúť o nariadení výkonu rozhodnutia alebo o zamietnutí návrhu na nariadenie výkonu rozhodnutia. Táto lehota začína plynúť od začatia konania.

Cieľom je tiež zamedziť neadekvátnemu predlžovaniu konaní, najmä z dôvodu prebiehajúceho konania o zmene exekučného titulu. Práve rýchlosť je pri tomto type núteného výkonu rozhodnutia veľmi dôležitá. Predchádza sa tým odlúčeniu maloletého dieťaťa od druhého rodiča na niekoľko mesiacov.

Veľkou navrhovanou zmenou je aj spoločná osobná starostlivosť o dieťa. Spoločná osobná starostlivosť oboch rodičov je formou starostlivosti o dieťa, kde spôsob rozhodovania rodičov o starostlivosti o dieťa zostáva rovnaký ako v období pred rozvodom manželstva. Táto zmena by sa týkala aj rodičov, ktorí nie sú zosobášení v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum29.7.2022
  • Webwww.lexante.sk