ČLÁNKY & NOVINKY [#97]

ZRUŠENIE LETU Z DÔVODU NEČAKANÉHO ÚMRTIA KOPILOTA NEZBAVUJE LETECKÚ SPOLOČNOSŤ POVINNOSTI ODŠKODNIŤ CESTUJÚCICH

#
#97Zrušenie letu z dôvodu nečakaného úmrtia kopilota nezbavuje leteckú spoločnosť povinnosti odškodniť cestujúcich

Dňa 17.06.2019 mala spoločnosť TAP Portugal o 6.05 hod. uskutočniť let medzi Stuttgartom (Nemecko) a Lisabonom (Portugalsko). V ten deň o 4.15 hod zomrel kopilot príslušného letu medzi Stuttgartom a Lisabonom. Posádka príslušného letu sa vyhlásila za nespôsobilú na let, z dôvodu, že bola šokovaná z náhleho úmrtia kopilota. Z uvedeného dôvodu spoločnosť TAP Portugal zrušila let. Cestujúci, ktorí mala letieť o 6.05 hod. mali byť prepravení do Lisabonu náhradným letom, ktorý bol naplánovaný až na 16.40 hod.

Mnohí cestujúci si uplatnili svoje práva, ktoré im vznikli zrušením letu o 6.05 hod. medzi Stuttgartom a Lisabonom. Spoločnosť TAP Portugal však odmietla cestujúcim vyplatiť náhradu za meškanie letu stanovenú v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov. Spoločnosť TAP Portugal argumentovala tým, že nečakané úmrtie kopilota predstavuje mimoriadnu okolnosť, ktorá leteckého dopravcu oslobodzuje od povinnosti vyplatiť náhradu.

Z uvedeného dôvodu sa strany obrátili na Krajský súd Stuttgart, ktorý požiadal Súdny dvor o výklad Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov.

Súdny dvor uviedol, že opatrenia týkajúce sa personálu prevádzkujúceho leteckého dopravcu, ako sú opatrenia týkajúce sa plánovania posádok a pracovného času personálu, patria do bežného výkonu činnosti dopravcu. V zmysle uvedeného treba považovať nečakanú neprítomnosť jedného alebo viacerých členov personálu, a to aj krátko pred odletom za neoddeliteľnú súčasť bežného výkonu činnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, a preto nepatrí pod pojem mimoriadne okolnosti. Z dôvodu, že choroba alebo úmrtie je spojené s otázkou plánovania posádky a rozvrhu pracovného času personálu, čo je súčasť bežného výkonu činnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu. Z uvedeného vyplýva, že letecký dopravca spoločnosť TAP Portugal je povinná cestujúcim vyplatiť náhradu za meškanie letu stanovenú v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov.

Podľa názoru Súdneho dvora nečakané úmrtie, nie je z právneho hľadiska odlišné od situácie, keď sa let nemôže uskutočniť z iných dôvodov, ako nečakané ochorenie člena posádky krátko pred odletom. V zmysle uvedeného samotná neprítomnosť člena posádky, z akéhokoľvek dôvodu predstavuje udalosť, ktorá je súčasťou bežného výkonu činnosti dopravcu, a tak tento dopravca musí pri plánovaní svojich posádok a pracovného času personálu počítať s výskytom takýchto nepredvídaných udalostí a neprítomnosťou niektorého člena, prípadne viacerých členov posádky letu, ktorý sa má uskutočniť.

Na skutočnosť, že člen dotknutej posádky bez obmedzení obstál v predpísaných pravidelných lekárskych vyšetreniach stanovených uplatniteľnou právnou úpravou, Súdny dvor dodal, že nemožno spochybniť tento záver, pretože ktokoľvek môže kedykoľvek nečakane ochorieť alebo zomrieť.

Na záver uvádzame, že v prípade úmrtia alebo ochorenia člena posádky letu, ktorý sa má uskutočniť a následného meškanie letu zakladá právo cestujúcich na náhradu podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum30.10.2023
  • Webwww.lexante.sk