PRÁVNE SLUŽBY

PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA


V prípade akýchkoľvek otázok v oblasti právnej pomoci alebo zastupovania nás prosím neváhajte kontaktovať.

03

Intellectual property law

Všetky právne služby

LEXANTE s.r.o. sa intenzívne venuje oblasti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom (práva výkonných umelcov a právo výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov a právo vysielateľov), priemyselných práv (patentové právo, právo úžitkových vzorov právo obchodným mien a označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov), aj ochrane obchodného tajomstva a know-how.

Obzvlášť intenzívne sa v praxi venujeme oblasti ochranných známok a ochrane pred nekalosúťažným konaním. Klientom poskytujeme poradenstvo pri príprave a revízii zmluvnej dokumentácie, pri registračných konaniach na národnej aj medzinárodnej úrovni, a v neposlednom rade aj pri zastupovaní v civilnom sporovom konaní a správnom súdnictve.

Nový prístup k právnym riešeniam


Náš tím kladie maximálny dôraz na precíznosť a profesionálny prístup pri riešení všetkých prípadov bez ohľadu na závažnosť situácie.
KONTAKTUJTE NÁS OSTATNÉ SLUŽBY