ČLÁNKY & NOVINKY [#13]

Dizajn kocky z hračkárskej stavebnice LEGO má zostať chránený

#
#13Dizajn kocky z hračkárskej stavebnice LEGO má zostať chránený

Všeobecný súd Európskej Únie v rozsudku vo veci T-515/19 vyhlásil (Lego A/S/ v EUIPO a Delta Sport Handelskontor GmbH), že odvolací senát Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo ( ďalej „EUIPO“ ) nepostupoval v súlade s nariadením o dizajnoch (Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva) a následne nesprávne rozhodol o výmaze dizajnu stavebnej kocky LEGO.

Spoločnosť LEGO podala žalobu na Všeobecný súd Európskej Únie, kde žiadala zrušenie rozhodnutia z roku 2019. EUIPO sa totižto v roku 2019 rozhodlo, že vymaže dizajn kocky na základe 6 znakov, ktoré boli postavené výlučne na technickej funkcii produktu.

Všeobecný súd Európskej Únie bol toho názoru, že EUIPO nepostupovalo správne a v súlade s nariadením o dizajnoch. Súd tvrdil, že EUIPO nezistilo všetky znaky vonkajšej úpravy dizajnu a nepreukázalo, že boli postavené výlučne na základe technickej funkcie výrobku. V prípade tohto dizajnu, sa nezisťovalo, či môže byť na tento dizajn uplatnená výnimka, v čom bol problém.

Podľa rozhodnutia Všeobecného súdu ak existuje aspoň 1 znak, ktorý nie je postavený výlučne na technickej funkcií výrobku, tak potom takýto dizajn nie je možné vymazať. V tomto prípade je potom nutné zamyslieť sa nad tým, či nejde o výnimku.

Všeobecný súd poukázal na existenciu jedného takéhoto znaku, ktorý EUIPO v odvolaní neuviedol. Toto potom viedlo k postupu, ktorý nebol v súlade s nariadením.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum29.03.2021
  • Webwww.lexante.sk