ČLÁNKY & NOVINKY [#96]

NOVÝ INSOLVENČNÝ REGISTER

#
#96Nový insolvenčný register

01.08.2023 nadobudla účinnosť novela zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev v znení neskorších predpisov, ktorou sa novelizoval aj zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií.

Spomenutá novela umožní vytvoriť nový register predinsolvenčných, insolvenčných a likvidačných konaní za účelom zjednotenia a elektronizácie konkurzného konania. Nový insolvenčný register nahradí pôvodný register úpadcov, z dôvodu, zavedenia jednotného centralizovaného systému, ktorý bude prepojený s Obchodným vestníkom, z uvedeného dôvodu bude zverejňovanie údajov o insolvenčných konaniach nahradené zverejňovaním v insolvenčnom registri. Všetky údaje o predinsolvenčných, insolvenčných a likvidačných konaniach sa začnú v novom insolvenčnom registri evidovať a zverejňovať od 01.01.2025.

Nový insolvenčný register bude obsahovať informácie o predinsolvenčných, insolvenčných a likvidačných konaniach na jednom mieste a bude sa vyznačovať najmä transparentnosťou. Taktiež bude slúžiť na doručovanie, evidenciu a zverejňovanie všetkých potrebných informácií a udalostí.

Významnou zmenou je zavedenie podávania návrhov na začatie insolvenčného konania len elektronickým spôsobom prostredníctvom na to určeného formuláru, ktorý bude potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom. Návrhy na začatie insolvenčných konaní sa však nebudú podávať cez slovensko.sk, ale na podávanie návrhov na začatie insolvenčných konaní bude určený špeciálny webový portál, ktorý odošle návrh na začatie insolvenčného konania do elektronickej schránky príslušného súdu, ktorý má vo veci konať.

Zoznam pohľadávok bude vedený, ako doteraz správcom avšak v insolvenčnom registri, ktorý bude aj naďalej zodpovedať za aktuálnosť a správnosť údajov zverejnených v insolvenčnom registri. Schôdze veriteľov sa budú taktiež zvolávať elektronicky prostredníctvom nového insolvenčného registra.

V insolvenčnom registri budú zverejňované správy správcu o stave pohľadávok, najmä správy o postupe speňažovania a ďalej plánovaných úkonoch. V zmysle uvedeného už nebude potrebné osobné nahliadnutie do spisu, z dôvodu, že všetky údaje o pohľadávkach a insolvenčných konaniach budú zverejnené v insolvenčnom registri.

Na záver uvádzame, že najdôležitejšou zmenou je, že údaje zverejňované v insolvenčnom registri budú prístupné orgánom verejnej moci, takže ich nebude potrebné orgánom verejnej moci preukazovať.

Insolvenčný register významným spôsobom prispeje k zlepšeniu transparentnosti a elektronizácií predinsolvenčných, insolvenčných a likvidačných konaní. Keďže pôjde o ucelený elektronický systém a údaje v ňom budú prehľadné, čo znamená, že bude jednoduché pracovať s takto dostupnými údajmi.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum19.10.2023
  • Webwww.lexante.sk