PRÁVNY KOMENTÁR


Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

ALL
PRÁVO
PODNIKANIE
FINANCIE
OSTATNÉ

Uplatnenie nároku na náhradu škody za šírenie hanlivých výrokov na internete podľa najnovšieho rozhodnutia Súdneho dvora

Články & Novinky #43

Treba povedať, že legislatívna reforma predstavuje vhodnejšie riešenie ako čiastkový prístup založený...

Prejsť na článok

Možnosť obnovenia zápisu spoločnosti v obchodnom registri

Články & Novinky #42

Novelizácia úpravy ORSR stanovila nové podmienky, za ktorých v súčasnosti môže dôjsť k výmazu obchodných spoločností, a v súčasnosti môže dôjsť...

Prejsť na článok

Pracovný čas v dobe pracovnej pohotovosti podľa Súdneho dvora Európskej únie

Články & Novinky #41

Súdny dvor Európskej únie dňa 11.11.2021 vydal rozsudok vo veci C-214/20, MG/Dublin City Council, ktorým spresňuje rozsah pojmu „pracovný čas“...

Prejsť na článok

Viditeľné formy vyjadrenia politického, filozofického alebo náboženského presvedčenia na pracovisku

Články & Novinky #40

Súdny dvor Európskej únie (SDEU) sa v spojených veciach C-804/18 a C-341/19 WABE a MH Müller Handel zaoberal prípa...

Prejsť na článok

Všeobecný súd sa po prvýkrát vyjadril k zápisu zvukovej ochrannej známky predloženej v audio formáte

Články & Novinky #39

Spoločnosť Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG podala prihlášku zvukového označenia ako ochrannej známky Európskej únie...

Prejsť na článok

Čo s autorským dielom po smrti autora?

Články & Novinky #38

Vo svete nie je ničím prevratným vydávať nezverejnené diela až po smrti ich autora (pojem autor a umelec budeme na účely zjednodušenia používať zameniteľne)...

Prejsť na článok

Úprava zo mzdy v exekučnom konaní

Články & Novinky #37

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo dňa 09.07.2021 návrh novely nariadenia...

Prejsť na článok

Novela Autorského zákona

Články & Novinky #36

Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského...

Prejsť na článok

Návrh zákona o riešení hroziaceho úpadku

Články & Novinky #35

Súčasná doba vyžaduje efektívne riešenia na problémy podnikateľov. Jedným takým je aj návrh nového zákona Ministerstva spravodlivosti Slovenskej...

Prejsť na článok

Rozdiely medzi konaním štatutárneho orgánu a obmedzením oprávnenia štatutárneho orgánu konať za spoločnosť

Články & Novinky #34

V praxi treba rozlišovať určenie spôsobu štatutárneho konania v mene spoločnosti...

Prejsť na článok

Uplatňovanie ustanovení Obchodného práva na pracovnoprávne vzťahy

Články & Novinky #33

V prvostupňovom konaní žalobca ako bývalý zamestnanec tvrdil, že jeho pracovný pomer trvá, pretože bol zamestnávateľom...

Prejsť na článok

Ďalší rozsudok zo série právo na súkromie vs. právo na slobodu prejavu

Články & Novinky #32

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozhodnutie, ktoré svojím obsahom prispieva k sérii rozhodnutí...

Prejsť na článok

Nové usmernenia k virtuálnym hlasovým asistentom a spracúvaniu osobných údajov

Články & Novinky #31

Európsky výbor pre ochranu údajov (ďalej len „EDPB“) prijal nové Usmernenia...

Prejsť na článok

Zmena pravidiel pre živnostníkov

Články & Novinky #30

V zmysle novej úpravy už živnostenský odbor nemá od živnostníka požadovať už skôr poskytnuté informácie...

Prejsť na článok

Začali platiť nové pravidlá pre preclievanie

Články & Novinky #29

V júli nadobúda záväznosť nová úprava preclievania v Európskej únii. Podľa nej je potrebné precliť zásielky z tretích krajín mimo Európskej únie...

Prejsť na článok

Plnenie vo forme virtuálnej meny?

Články & Novinky #28

Kryptomeny sú virtuálne meny, ktoré používajú kryptografiu - techniku pre šifrovanú komunikáciu. Tento...

Prejsť na článok

Odpredaj bytu spôsobený nájomcom

Články & Novinky #27

Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním...

Prejsť na článok

Zmeny v režime vstupu na územie Slovenskej republiky

Články & Novinky #26

Od pondelka 05. júla bude Slovensko v II. fáze podľa novo-zavedeného „alert-systému“. To bude znamenať zavedenie intenzívnych kontrol na hraniciach....

Prejsť na článok

Trestný čin nebezpečného elektronického obťažovania

Články & Novinky #25

Novelou Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. sa s účinnosťou od 1.júla 2021 dopĺňa nový trestný čin nebezpečného...

Prejsť na článok

Nová minimálna daň zo zisku v G7

Články & Novinky #24

Krajiny skupiny G7 (USA, Kanada, Japonsko, Veľká Británia, Nemecko, Taliansko a Francúzsko) uzavreli dohodu o minimálnej sadzbe...

Prejsť na článok

Doplnenie povinných identifikačných údajov do obchodného registra Slovenskej republiky bude automatizované

Články & Novinky #23

Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s registrovými súdmi odbremení podnikateľov...

Prejsť na článok

Návrh nariadenia, ktorým sa ustanovujú harmonizované pravidlá umelej inteligencie

Články & Novinky #22

Európska komisia navrhuje vôbec prvý právny rámec pre umelú inteligenciu, ktorý sa zameriava...

Prejsť na článok

Inštitút trestného rozkazu v trestnom konaní

Články & Novinky #21

Trestný rozkaz je inštitút zrýchleného rozhodnutia v trestnom konaní, ktoré má účinky a povahu odsudzujúceho...

Prejsť na článok

Novela zákona o dani z príjmov zavádza CFC pravidlá aj pre fyzické osoby

Články & Novinky #20

Zámerom zákonodarcu je preto snaha motivovať správanie fyzických osôb aby sa nevyhýbali...

Prejsť na článok

(Ne)zdaňovanie virtuálnych mien nadobudnutých darovaním

Články & Novinky #19

Príjem získaný darovaním v prípade fyzických ani právnických osôb nie je predmetom dane z príjmov....

Prejsť na článok

Nové pravidlá pre vydržanie pozemku sú účinné

Články & Novinky #18

Na vydržanie pozemku už nebude stačiť len osvedčenie s notárskou pečiatkou. Od 01.05.2021 sa potvrdzovanie vydržania presúva...

Prejsť na článok

Miernejšie posudzovanie vecného odôvodnenia odporu podaného fyzickou osobou

Články & Novinky #17

Cieľom novely bolo prehodnotenie právnej úpravy upomínacieho konania a konania...

Prejsť na článok

Prehľad proti-pandemických opatrení

Články & Novinky #16

Celoslovenský COVID automat zostáva v bordovej farbe a stále platí celonárodný III. stupeň varovania. Napriek tomu však nastanú zmeny v opatreniach...

Prejsť na článok

Čas pracovnej pohotovosti ako pracovný čas

Články & Novinky #15

Súdny dvor EÚ rozhodoval, za akých okolností sa má čas pracovnej pohotovosti vo forme nepretržitej dostupnosti považovať za pracovný čas...

Prejsť na článok

Framing na internete a verejný prenos diela

Články & Novinky #14

Framingom sa rozumie vloženie diela autora, v tomto prípade verejného prenosu, na stránku tretej osoby, kde je dielo následne voľne prístupné verejnosti...

Prejsť na článok

Dizajn kocky z hračkárskej stavebnice LEGO má zostať chránený

Články & Novinky #13

Spoločnosť LEGO podala žalobu na Všeobecný súd EÚ, kde žiadala zrušenie rozhodnutia z roku 2019...

Prejsť na článok

Dovolenka v čase pandémie

Články & Novinky #12

Dňa 20. marca 2021 nadobúda účinnosť uznesenie vlády Slovenskej republiky č.160, ktoré predlžuje čas trvania núdzového stavu, upravuje...

Prejsť na článok

Povinnosť nosiť respirátor

Články & Novinky #11

V zmysle tejto vyhlášky majú (okrem uvedených výnimiek) všetky osoby na verejnosti a v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy, povinnosť používať respirátor alebo obdobný prostriedok bez výdychového...

Prejsť na článok

Trestné konanie a limity použitia osobných údajov

Články & Novinky #10

Najvyšší súd v Estónsku položil otázku, či orgány činné v trestnom konaní a nižšie súdy mohli použiť informácie získané z osobných údajov...

Prejsť na článok

Samostatnosť konaní pri rozhodovaní o porušení súťažného práva

Články & Novinky #09

Komisia uznala Spoločnosť Slovak Telekom zodpovednou za zneužitie dominantného postavenia na trhu s určitými telekomunikačnými službami...

Prejsť na článok

Zmeny v úprave „home office“

Články & Novinky #08

Dňa 2. apríla 2020 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, ktorá...

Prejsť na článok

Aktualizácia zákona o označeniach pôvodu výrobkov

Články & Novinky #07

Dňa 3. februára 2021 národná rada Slovenskej republiky schválila aktualizáciu zákona č. 469/2003 Z. z...

Prejsť na článok

COVID automat a režimy obmedzení

Články & Novinky #06

Dňa 5. februára 2021 bola v čiastke 19 Vestníka vlády Slovenskej republiky vydaná vyhláška...

Prejsť na článok

HALLOUMI ≠ BBQLOUMI

Články & Novinky #05

Súdny dvor EÚ v konaní vedenom pod označením T-328/17 konštatoval, že nižší stupeň rozliš...

Prejsť na článok

Nemožno predpokladať súhlas so spracovaním osobných údajov

Články & Novinky #04

Súdny dvor EÚ vo veci C-61/19 Orange România SA v Autoritatea Naţională de Supraveghere a...

Prejsť na článok

Obmedzenie vstupu osôb do priestorov prevádzok

Články & Novinky #03

Dňa 30.10.2020 bola v čiastke 12 Vestníka vlády Slovenskej republiky vydaná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydaná vyhláška Úradu...

Prejsť na článok

Plošné obmedzenie slobody pohybu a pobytu

Články & Novinky #02

Dňa 23.10.2020 nadobudlo účinnosť Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 678 290/2020. Uvedeným uznesením bola obmedzená slobodu pohybu...

Prejsť na článok

Súdny dvor európskej únie sa vyjadril k otvorenosti internetu

Články & Novinky #01

Súdny dvor vo svojom rozsudku z 15. septembra 2020 (Rozsudok v spojených veciach C-807/18 a C-39/19 Telenor Magyarország Zrt./Nemzeti Média-...

Prejsť na článok

Nový prístup k právnym riešeniam


Náš tím kladie maximálny dôraz na precíznosť a profesionálny prístup pri riešenie všetkých prípadov bez ohľadu na závažnosť situácie.
KONTAKTUJTE NÁS NAŠE SLUŽBY