PRÁVNY KOMENTÁR


Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

ALL
PRÁVO
PODNIKANIE
FINANCIE
OSTATNÉ

Zmena pravidiel pre živnostníkov

Články & Novinky #30

V zmysle novej úpravy už živnostenský odbor nemá od živnostníka požadovať už skôr poskytnuté informácie...

Prejsť na článok

Začali platiť nové pravidlá pre preclievanie

Články & Novinky #29

V júli nadobúda záväznosť nová úprava preclievania v Európskej únii. Podľa nej je potrebné precliť zásielky z tretích krajín mimo Európskej únie...

Prejsť na článok

Plnenie vo forme virtuálnej meny?

Články & Novinky #28

Kryptomeny sú virtuálne meny, ktoré používajú kryptografiu - techniku pre šifrovanú komunikáciu. Tento...

Prejsť na článok

Odpredaj bytu spôsobený nájomcom

Články & Novinky #27

Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním...

Prejsť na článok

Zmeny v režime vstupu na územie Slovenskej republiky

Články & Novinky #26

Od pondelka 05. júla bude Slovensko v II. fáze podľa novo-zavedeného „alert-systému“. To bude znamenať zavedenie intenzívnych kontrol na hraniciach....

Prejsť na článok

Trestný čin nebezpečného elektronického obťažovania

Články & Novinky #25

Novelou Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. sa s účinnosťou od 1.júla 2021 dopĺňa nový trestný čin nebezpečného...

Prejsť na článok

Nová minimálna daň zo zisku v G7

Články & Novinky #24

Krajiny skupiny G7 (USA, Kanada, Japonsko, Veľká Británia, Nemecko, Taliansko a Francúzsko) uzavreli dohodu o minimálnej sadzbe...

Prejsť na článok

Doplnenie povinných identifikačných údajov do obchodného registra Slovenskej republiky bude automatizované

Články & Novinky #23

Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s registrovými súdmi odbremení podnikateľov...

Prejsť na článok

Návrh nariadenia, ktorým sa ustanovujú harmonizované pravidlá umelej inteligencie

Články & Novinky #22

Európska komisia navrhuje vôbec prvý právny rámec pre umelú inteligenciu, ktorý sa zameriava...

Prejsť na článok

Inštitút trestného rozkazu v trestnom konaní

Články & Novinky #21

Trestný rozkaz je inštitút zrýchleného rozhodnutia v trestnom konaní, ktoré má účinky a povahu odsudzujúceho...

Prejsť na článok

Novela zákona o dani z príjmov zavádza CFC pravidlá aj pre fyzické osoby

Články & Novinky #20

Zámerom zákonodarcu je preto snaha motivovať správanie fyzických osôb aby sa nevyhýbali...

Prejsť na článok

(Ne)zdaňovanie virtuálnych mien nadobudnutých darovaním

Články & Novinky #19

Príjem získaný darovaním v prípade fyzických ani právnických osôb nie je predmetom dane z príjmov....

Prejsť na článok

Nové pravidlá pre vydržanie pozemku sú účinné

Články & Novinky #18

Na vydržanie pozemku už nebude stačiť len osvedčenie s notárskou pečiatkou. Od 01.05.2021 sa potvrdzovanie vydržania presúva...

Prejsť na článok

Miernejšie posudzovanie vecného odôvodnenia odporu podaného fyzickou osobou

Články & Novinky #17

Cieľom novely bolo prehodnotenie právnej úpravy upomínacieho konania a konania...

Prejsť na článok

Prehľad proti-pandemických opatrení

Články & Novinky #16

Celoslovenský COVID automat zostáva v bordovej farbe a stále platí celonárodný III. stupeň varovania. Napriek tomu však nastanú zmeny v opatreniach...

Prejsť na článok

Čas pracovnej pohotovosti ako pracovný čas

Články & Novinky #15

Súdny dvor EÚ rozhodoval, za akých okolností sa má čas pracovnej pohotovosti vo forme nepretržitej dostupnosti považovať za pracovný čas...

Prejsť na článok

Framing na internete a verejný prenos diela

Články & Novinky #14

Framingom sa rozumie vloženie diela autora, v tomto prípade verejného prenosu, na stránku tretej osoby, kde je dielo následne voľne prístupné verejnosti...

Prejsť na článok

Dizajn kocky z hračkárskej stavebnice LEGO má zostať chránený

Články & Novinky #13

Spoločnosť LEGO podala žalobu na Všeobecný súd EÚ, kde žiadala zrušenie rozhodnutia z roku 2019...

Prejsť na článok

Dovolenka v čase pandémie

Články & Novinky #12

Dňa 20. marca 2021 nadobúda účinnosť uznesenie vlády Slovenskej republiky č.160, ktoré predlžuje čas trvania núdzového stavu, upravuje...

Prejsť na článok

Povinnosť nosiť respirátor

Články & Novinky #11

V zmysle tejto vyhlášky majú (okrem uvedených výnimiek) všetky osoby na verejnosti a v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy, povinnosť používať respirátor alebo obdobný prostriedok bez výdychového...

Prejsť na článok

Trestné konanie a limity použitia osobných údajov

Články & Novinky #10

Najvyšší súd v Estónsku položil otázku, či orgány činné v trestnom konaní a nižšie súdy mohli použiť informácie získané z osobných údajov...

Prejsť na článok

Samostatnosť konaní pri rozhodovaní o porušení súťažného práva

Články & Novinky #09

Komisia uznala Spoločnosť Slovak Telekom zodpovednou za zneužitie dominantného postavenia na trhu s určitými telekomunikačnými službami...

Prejsť na článok

Zmeny v úprave „home office“

Články & Novinky #08

Dňa 2. apríla 2020 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, ktorá...

Prejsť na článok

Aktualizácia zákona o označeniach pôvodu výrobkov

Články & Novinky #07

Dňa 3. februára 2021 národná rada Slovenskej republiky schválila aktualizáciu zákona č. 469/2003 Z. z...

Prejsť na článok

COVID automat a režimy obmedzení

Články & Novinky #06

Dňa 5. februára 2021 bola v čiastke 19 Vestníka vlády Slovenskej republiky vydaná vyhláška...

Prejsť na článok

HALLOUMI ≠ BBQLOUMI

Články & Novinky #05

Súdny dvor EÚ v konaní vedenom pod označením T-328/17 konštatoval, že nižší stupeň rozliš...

Prejsť na článok

Nemožno predpokladať súhlas so spracovaním osobných údajov

Články & Novinky #04

Súdny dvor EÚ vo veci C-61/19 Orange România SA v Autoritatea Naţională de Supraveghere a...

Prejsť na článok

Obmedzenie vstupu osôb do priestorov prevádzok

Články & Novinky #03

Dňa 30.10.2020 bola v čiastke 12 Vestníka vlády Slovenskej republiky vydaná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydaná vyhláška Úradu...

Prejsť na článok

Plošné obmedzenie slobody pohybu a pobytu

Články & Novinky #02

Dňa 23.10.2020 nadobudlo účinnosť Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 678 290/2020. Uvedeným uznesením bola obmedzená slobodu pohybu...

Prejsť na článok

Súdny dvor európskej únie sa vyjadril k otvorenosti internetu

Články & Novinky #01

Súdny dvor vo svojom rozsudku z 15. septembra 2020 (Rozsudok v spojených veciach C-807/18 a C-39/19 Telenor Magyarország Zrt./Nemzeti Média-...

Prejsť na článok

Nový prístup k právnym riešeniam


Náš tím kladie maximálny dôraz na precíznosť a profesionálny prístup pri riešenie všetkých prípadov bez ohľadu na závažnosť situácie.
KONTAKTUJTE NÁS NAŠE SLUŽBY