PRÁVNY KOMENTÁR


Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

ALL
PRÁVO
PODNIKANIE
FINANCIE
OSTATNÉ

Požadovať od spotrebiteľa, aby znášal neprimerané náklady spojené s úverom odlišné od úrokov, môže predstavovať nekalú podmienku

Články & Novinky #108

Traja občania v Poľsku uzavreli Zmluvy o spotrebiteľskom úvere, v ktorých bolo uvedené, že okrem...

Prejsť na článok

Spotrebiteľ, ktorý uzavrie lízingovú zmluvu na automobil bez povinnosti kúpy, nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

Články & Novinky #107

Súdny dvor Európskej únie novým rozsudkom spresňuje práva spotrebiteľa v oblasti lízingových...

Prejsť na článok

Podľa Rozsudku súdneho dvora Európskej únie pacient má právo získať bezplatne prvú kópiu svojho lekárskeho záznamu

Články & Novinky #106

Pacient v Nemecku požiadal svojho lekára o kópiu svojho lekárskeho záznamu, z dôvodu, že chcel...

Prejsť na článok

Vláda Slovenskej republiky schválila od 01.01.2024 novelu zákona o dani z príjmov, ktorou sa zavádza inštitút minimálnej dane pre vymedzené právnické osoby

Články & Novinky #105

Podstatou novely je zavedenie povinnosti platiť minimálnu daň pre právnické osoby, ktorých daňová povinnosť v...

Prejsť na článok

Využitie inflačnej doložky v dohode rodičov o výživnom

Články & Novinky #102

Dohoda o výživnom je dohoda medzi rodičmi maloletého dieťaťa, ktorá sa nazýva aj rodičovská dohoda. Táto dohoda upravuje rodičovské práva a povinnosti...

Prejsť na článok

Nosenie náboženských symbolov na pracovisku: verejná správa môže rozhodnúť o zákaze nosenia takýchto symbolov všetkým svojim zamestnancom

Články & Novinky #101

Zamestnankyni obce Ans (Belgicko), ktorá vykonáva svoju funkciu vedúcej oddelenia prakticky bez kontaktu s užívateľmi...

Prejsť na článok

Zvýšenie právnej ochrany ovzdušia a životného prostredia

Články & Novinky #100

Bol prijatý nový zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorý spolu so svojimi vykonávacími predpismi transponuje až 11 smerníc Európskej únie do slovenského právneho poriadku a poskytuje tak účinnú a komplexnú ochranu na úseku ochrany ovzdušia ako časti životného prostredia...

Prejsť na článok

Predlžuje sa vydávanie a platnosť kvalifikovaných certifikátov pre uznaný spôsob autorizácie

Články & Novinky #99

Dňa 17.10.2023 bolo zverejnené aktualizované výkladové stanovisko MIRRI SR k Vyhláške č. 511/2022 Z. z. o...

Prejsť na článok

Zásada ne bis in idem sa uplatňuje na sankcie uložené za nekalé obchodné praktiky, ktoré sú kvalifikované ako správne sankcie trestnej povahy

Články & Novinky #98

Dňa 04.08.2016 uložila Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) pokutu vo výške 5 miliónov...

Prejsť na článok

Zrušenie letu z dôvodu nečakaného úmrtia kopilota nezbavuje leteckú spoločnosť povinnosti odškodniť cestujúcich

Články & Novinky #97

Dňa 17.06.2019 mala spoločnosť TAP Portugal o 6.05 hod. uskutočniť let medzi Stuttgartom (Nemecko)...

Prejsť na článok

Nový insolvenčný register

Články & Novinky #96

Spomenutá novela umožní vytvoriť nový register predinsolvenčných, insolvenčných a likvidačných konaní za účelom zjednotenia a elektronizácie konkurzného konania...

Prejsť na článok

Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-143/22 zo dňa 21.09.2023

Články & Novinky #94

Súdny dvor rozhodol, že Smernica „o návrate“ sa vzťahuje na každého štátneho príslušníka tretej krajiny...

Prejsť na článok

Priestupky a správne delikty, ktorých sa môžete dopustiť pri voľbách

Články & Novinky #93

Predseda NRSR rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil...

Prejsť na článok

Právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch

Články & Novinky #92

Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, aby sa odstránili...

Prejsť na článok

Nestotožnenie jedného z rodičov s kresťanskou náukou nie je dôvodom pre odmietnutie zápisu dieťaťa na cirkevnú školu, ak je bližšie k jeho bydlisku

Články & Novinky #91

I cirkevné školy sú súčasťou školského systému Slovenskej republiky a predstavujú plnohodnotnú formu vzdelávania...

Prejsť na článok

Čo priniesla novela zákona O ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti?

Články & Novinky #90

V nadväznosti na už účinnú novelu je potrebné poukázať na súvislosti, ktoré čitateľovi priblížia určitý kontext súvislostí...

Prejsť na článok

Rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 09.08.2023 týkajúce sa doručovania písomností v civilnom konaní

Články & Novinky #89

Ústavný súd SR v konaní vedenom pod sp. zn. IV. ÚS 53/2023 rozhodoval o Ústavnej sťažnosti Sťažovateľky,...

Prejsť na článok

Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade neprimeranej dĺžky súdneho konania z 20.07.2023

Články & Novinky #88

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade Sarkocy proti Slovenskej republike č. 51334/21...

Prejsť na článok

Každý má právo poznať dátum a dôvody oboznámenia sa s jeho osobnými údajmi

Články & Novinky #87

Rozsudok Súdneho dvora sa zaoberal situáciou, kedy zamestnanec a súčasne Klient banky sa v roku 2014 dozvedel...

Prejsť na článok

Arbitrážne konanie sa stáva čoraz viac populárnejším

Články & Novinky #86

Arbitrážne, alebo inak nazývané aj rozhodcovské konanie, je v poslednej dobe čoraz viac stavané do popredia...

Prejsť na článok

Novela zákona o daniach prináša nižšie daňové zaťaženie kryptomien

Články & Novinky #85

Národnou radou Slovenskej republiky bol schválený návrh skupiny poslancov novelizujúci zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov...

Prejsť na článok

Nález Ústavného súdu SR vo veci súladu ustanovenia § 363 Trestného poriadku s Ústavou SR

Články & Novinky #84

Dňa 21. 6. 2021 vydal Ústavný súd SR Nález PL. ÚS 1/2022-270 vo veci posúdenia súladu ustanovení § 363 až 367...

Prejsť na článok

Odzvonilo viacnásobnému sankcionovaniu prevádzkovateľov motorových vozidiel?

Články & Novinky #83

Zámerom novely by malo byť zmiernenie tvrdosti zákona a jeho negatívneho vplyvu na vodičov...

Prejsť na článok

Najväčšia reforma súdnictva účinná od 01.06.2023 tzv. súdna mapa

Články & Novinky #82

Od 01.06.2023 nadobudla účinnosť tzv. nová súdna mapa Slovenskej republiky. Základnou a najvýznamnejšou zmenou...

Prejsť na článok

Modernizácia právnej úpravy školského vzdelávania

Články & Novinky #81

Posledné desaťročia môžeme badať neustále sťažujúcich sa rodičov s deťmi predškolského a školského veku...

Prejsť na článok

Ste potenciálnym majiteľom alebo dedičom pôdy?

Články & Novinky #80

Pilotný projekt, ktorý odštartoval 01.01.2023 bol spustený Slovenským pozemkovým fondom a dočkal sa veľkého úspechu...

Prejsť na článok

Novinky v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Články & Novinky #79

Poslanci Európskeho parlamentu z príslušných výborov prijali 28.3.2023 stanovisko k novému balíku opatrení týkajúcich sa boja...

Prejsť na článok

Zvyšujú sa sumy stravného pri pracovných cestách

Články & Novinky #78

Téma zvýšenia sumy stravného v spojení so sumou príspevku zamestnávateľa na stravovanie sa podstatne...

Prejsť na článok

Novela zákona č. 264/2022 Z. z. – Zákon o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Články & Novinky #77

V intenciách Slovenskej republiky môžeme hovoriť o vzniku nového orgánu, konkrétne Rady pre mediálne...

Prejsť na článok

Ústavný súd rozhodol, že súdy sa pri svojej nečinnosti nemôžu vyhovárať

Články & Novinky #76

Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní vedenom pod sp. zn. III. ÚS 572/2022 prerokoval ústavnú sťažnosť Sťažovateľky...

Prejsť na článok

Ďalší rozsudok Súdneho dvora v prospech cestujúcich

Články & Novinky #75

Cestujúci, ktorých balík cestovných služieb bol narušený opatreniami na účely boja proti pandémii COVID-19...

Prejsť na článok

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o premenách...

Články & Novinky #74

Premeny a cezhraničné premeny budú predstavovať nové zmeny v spoločnosti, najmä ohľadom imania spoločnosti...

Prejsť na článok

Nový zákon č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku

Články & Novinky #73

S účinnosťou od 17.07.2022 doplnil tento zákon o riešení hroziaceho úpadku insolvenčné...

Prejsť na článok

Nová právna úprava zákona o výstavbe

Články & Novinky #72

Tento zákon bol v apríli schválený Národnou radou Slovenskej republiky a nadobudne účinnosť 1. apríla...

Prejsť na článok

Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v prospech Slovenskej republiky

Články & Novinky #71

Európsky súd pre ľudské práva rozhodoval o dvoch sťažnostiach (č. 41510/16 a 81651/17) podaných...

Prejsť na článok

Vyslovenie nedôvery vláde

Články & Novinky #70

Vládu Slovenskej republiky už mesiace sužovali vnútropolitické rozpory, ktoré jej znemožňovali presadiť v parlamente kľúčovú legislatívu potrebnú na efektívne fungovanie štátu...

Prejsť na článok

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii

Články & Novinky #69

Slovenská republika v rámci Plánu obnovy a komunikácie s komisiou Európskej únie zaviazala k riešeniu určitých...

Prejsť na článok

Odmietnutie obžaloby a vrátenie veci prokurátorovi

Články & Novinky #68

Inštitút odmietnutia obžaloby je v štádiu súdneho konania procesným prostriedkom dohľadu súdu nad dodržiavaním najmä práva...

Prejsť na článok

Novela zákona o cenných papieroch v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Články & Novinky #67

Prvým cieľom novely je naplneniu úlohy C.24. z Akčného plánu boja proti legalizácii výnosov z trestnej...

Prejsť na článok

Zodpovednosť za vady a záruka podľa spotrebiteľského práva

Články & Novinky #66

Úprava v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskom zákonníku v znení neskorších predpisov zachováva delenie na...

Prejsť na článok

Novinky v pracovnom práve v roku 2023

Články & Novinky #65

Zákon 311/2022 (Zákonník práce) je najčastejšie novelizovaný právny predpis v legislatíve Slovenskej republiky...

Prejsť na článok

Ne bis in idem v najnovších rozhodnutiach Súdneho dvora Európskej únie

Články & Novinky #64

Charta základných práv Európskej únie stanovuje, že „nikoho nemožno stíhať alebo potrestať v trestnom konaní...

Prejsť na článok

Alkohol za volantom

Články & Novinky #63

V poslednom období sa stretávame čoraz viac s tým, že miera nehodovosti vodičov na slovenských cestách...

Prejsť na článok

Ministerstvo spravodlivosti vylepšuje slobodný prístup k informáciám

Články & Novinky #62

Ministerstvo spravodlivosti SR v nadväznosti na transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)...

Prejsť na článok

Návrh zákona o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov

Články & Novinky #61

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona...

Prejsť na článok

Novela Obchodného zákonníka prinesie jednoduchšie založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Články & Novinky #60

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon...

Prejsť na článok

Posun k zvýšeniu ochrany maloletých

Články & Novinky #59

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky posunuli do ďalšieho čítania dôležitú zmenu legislatívy...

Prejsť na článok

Priamy predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce

Články & Novinky #58

V zákone o majetku obcí rozlišujeme tri spôsoby akými je možné previesť obecný majetok, a to na základe...

Prejsť na článok

Novinky v zákone o športe

Články & Novinky #57

Cieľom tejto novely je upraviť zákonnú úpravu podľa potreby aplikačnej praxe. Zákon by sa touto novelou mal zjednodušiť, sprehľadniť...

Prejsť na článok

Čo prinesú návrhy zákona o publikáciách a zákona o mediálnych službách?

Články & Novinky #56

Pôvodná koncepcia podľa ktorej malo právo na odpoveď garantovať "rovnosť zbraní" medzi vydavateľom...

Prejsť na článok

Retroaktivita v správnom trestaní

Články & Novinky #55

V našom právnom poriadku platí, že pravá retroaktivita je neprípustná, pričom dôvodom je najmä záruka...

Prejsť na článok

Novela Exekučného poriadku pre lepšiu vymožiteľnosť práva

Články & Novinky #54

Nesplnenie súdneho rozhodnutia môže po novom pripraviť osobu aj o vodičský preukaz...

Prejsť na článok

Pripravuje sa návrh úpravy zákona o účtovníctve

Články & Novinky #53

Dňa 13.05.2022 sa začalo medzirezortné pripomienkové konanie ohľadom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa...

Prejsť na článok

Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej a teroristickej skupiny

Články & Novinky #52

Medzi páchané trestné činy, ktorých znaky musia byť naplnené na to, aby sme mohli hovoriť o zločineckej skupine...

Prejsť na článok

Nové zákony o územnom plánovaní a výstavbe prešli parlamentom

Články & Novinky #51

Hlavným účelom nového zákona o územnom plánovaní je najmä elektronizácia a digitalizácia dát v oblasti, ktorú...

Prejsť na článok

Stručne o ustanovení § 363 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku

Články & Novinky #50

Za posledných pár rokov sa v našom právnom poriadku len ťažko našiel paragraf, o ktorom by sa hovorilo viac...

Prejsť na článok

Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky odsúdený za úmyselný extrémistický trestný čin

Články & Novinky #49

Vedúci predstaviteľ strany ĽSNS bol Najvyšším súdom Slovenskej republiky uznaný za vinného zo spáchania...

Prejsť na článok

Podstata prokúry a možnosť udelenia prokúry fyzickou osobou - podnikateľom

Články & Novinky #48

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“) v ustanovení § 14 ...

Prejsť na článok

Stručne k právnej úprave konfliktov

Články & Novinky #47

V prípade ak dôjde k ozbrojenému konfliktu, na území nezávislého štátu, možno hovoriť o porušení tohto právne záväzného princípu...

Prejsť na článok

Trvalý kurzarbeit - zmeny platné od marca 2022

Články & Novinky #46

Slovensko bude mať legislatívne upravený trvalý "kurzarbeit". Kurzarbeit je pôvodne nemecký termín, ktorý znamená prechodné skrátenie...

Prejsť na článok

Skončenie pracovného pomeru so zdravotne postihnutým zamestnancom vo svetle novely Zákonníka práce

Články & Novinky #45

Súčasná právna úprava sa snaží posilniť postavenie zdravotne postihnutých na trhu práce, podporovať ich sociálny...

Prejsť na článok

Novela zákona o elektronických komunikáciách

Články & Novinky #44

Smernica sa pokúša postupne odstrániť špecifickú sektorovú reguláciu a dosiahnuť stav, kedy elektronické komunikácie budú regulované len na základe práva hospodárskej súťaž...

Prejsť na článok

Uplatnenie nároku na náhradu škody za šírenie hanlivých výrokov na internete podľa najnovšieho rozhodnutia Súdneho dvora

Články & Novinky #43

Treba povedať, že legislatívna reforma predstavuje vhodnejšie riešenie ako čiastkový prístup založený...

Prejsť na článok

Možnosť obnovenia zápisu spoločnosti v obchodnom registri

Články & Novinky #42

Novelizácia úpravy ORSR stanovila nové podmienky, za ktorých v súčasnosti môže dôjsť k výmazu obchodných spoločností, a v súčasnosti môže dôjsť...

Prejsť na článok

Pracovný čas v dobe pracovnej pohotovosti podľa Súdneho dvora Európskej únie

Články & Novinky #41

Súdny dvor Európskej únie dňa 11.11.2021 vydal rozsudok vo veci C-214/20, MG/Dublin City Council, ktorým spresňuje rozsah pojmu „pracovný čas“...

Prejsť na článok

Viditeľné formy vyjadrenia politického, filozofického alebo náboženského presvedčenia na pracovisku

Články & Novinky #40

Súdny dvor Európskej únie (SDEU) sa v spojených veciach C-804/18 a C-341/19 WABE a MH Müller Handel zaoberal prípa...

Prejsť na článok

Všeobecný súd sa po prvýkrát vyjadril k zápisu zvukovej ochrannej známky predloženej v audio formáte

Články & Novinky #39

Spoločnosť Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG podala prihlášku zvukového označenia ako ochrannej známky Európskej únie...

Prejsť na článok

Čo s autorským dielom po smrti autora?

Články & Novinky #38

Vo svete nie je ničím prevratným vydávať nezverejnené diela až po smrti ich autora (pojem autor a umelec budeme na účely zjednodušenia používať zameniteľne)...

Prejsť na článok

Úprava zo mzdy v exekučnom konaní

Články & Novinky #37

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo dňa 09.07.2021 návrh novely nariadenia...

Prejsť na článok

Novela Autorského zákona

Články & Novinky #36

Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského...

Prejsť na článok

Návrh zákona o riešení hroziaceho úpadku

Články & Novinky #35

Súčasná doba vyžaduje efektívne riešenia na problémy podnikateľov. Jedným takým je aj návrh nového zákona Ministerstva spravodlivosti Slovenskej...

Prejsť na článok

Rozdiely medzi konaním štatutárneho orgánu a obmedzením oprávnenia štatutárneho orgánu konať za spoločnosť

Články & Novinky #34

V praxi treba rozlišovať určenie spôsobu štatutárneho konania v mene spoločnosti...

Prejsť na článok

Uplatňovanie ustanovení Obchodného práva na pracovnoprávne vzťahy

Články & Novinky #33

V prvostupňovom konaní žalobca ako bývalý zamestnanec tvrdil, že jeho pracovný pomer trvá, pretože bol zamestnávateľom...

Prejsť na článok

Ďalší rozsudok zo série právo na súkromie vs. právo na slobodu prejavu

Články & Novinky #32

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozhodnutie, ktoré svojím obsahom prispieva k sérii rozhodnutí...

Prejsť na článok

Nové usmernenia k virtuálnym hlasovým asistentom a spracúvaniu osobných údajov

Články & Novinky #31

Európsky výbor pre ochranu údajov (ďalej len „EDPB“) prijal nové Usmernenia...

Prejsť na článok

Zmena pravidiel pre živnostníkov

Články & Novinky #30

V zmysle novej úpravy už živnostenský odbor nemá od živnostníka požadovať už skôr poskytnuté informácie...

Prejsť na článok

Začali platiť nové pravidlá pre preclievanie

Články & Novinky #29

V júli nadobúda záväznosť nová úprava preclievania v Európskej únii. Podľa nej je potrebné precliť zásielky z tretích krajín mimo Európskej únie...

Prejsť na článok

Plnenie vo forme virtuálnej meny?

Články & Novinky #28

Kryptomeny sú virtuálne meny, ktoré používajú kryptografiu - techniku pre šifrovanú komunikáciu. Tento...

Prejsť na článok

Odpredaj bytu spôsobený nájomcom

Články & Novinky #27

Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním...

Prejsť na článok

Zmeny v režime vstupu na územie Slovenskej republiky

Články & Novinky #26

Od pondelka 05. júla bude Slovensko v II. fáze podľa novo-zavedeného „alert-systému“. To bude znamenať zavedenie intenzívnych kontrol na hraniciach....

Prejsť na článok

Trestný čin nebezpečného elektronického obťažovania

Články & Novinky #25

Novelou Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. sa s účinnosťou od 1.júla 2021 dopĺňa nový trestný čin nebezpečného...

Prejsť na článok

Nová minimálna daň zo zisku v G7

Články & Novinky #24

Krajiny skupiny G7 (USA, Kanada, Japonsko, Veľká Británia, Nemecko, Taliansko a Francúzsko) uzavreli dohodu o minimálnej sadzbe...

Prejsť na článok

Doplnenie povinných identifikačných údajov do obchodného registra Slovenskej republiky bude automatizované

Články & Novinky #23

Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s registrovými súdmi odbremení podnikateľov...

Prejsť na článok

Návrh nariadenia, ktorým sa ustanovujú harmonizované pravidlá umelej inteligencie

Články & Novinky #22

Európska komisia navrhuje vôbec prvý právny rámec pre umelú inteligenciu, ktorý sa zameriava...

Prejsť na článok

Inštitút trestného rozkazu v trestnom konaní

Články & Novinky #21

Trestný rozkaz je inštitút zrýchleného rozhodnutia v trestnom konaní, ktoré má účinky a povahu odsudzujúceho...

Prejsť na článok

Novela zákona o dani z príjmov zavádza CFC pravidlá aj pre fyzické osoby

Články & Novinky #20

Zámerom zákonodarcu je preto snaha motivovať správanie fyzických osôb aby sa nevyhýbali...

Prejsť na článok

(Ne)zdaňovanie virtuálnych mien nadobudnutých darovaním

Články & Novinky #19

Príjem získaný darovaním v prípade fyzických ani právnických osôb nie je predmetom dane z príjmov....

Prejsť na článok

Nové pravidlá pre vydržanie pozemku sú účinné

Články & Novinky #18

Na vydržanie pozemku už nebude stačiť len osvedčenie s notárskou pečiatkou. Od 01.05.2021 sa potvrdzovanie vydržania presúva...

Prejsť na článok

Miernejšie posudzovanie vecného odôvodnenia odporu podaného fyzickou osobou

Články & Novinky #17

Cieľom novely bolo prehodnotenie právnej úpravy upomínacieho konania a konania...

Prejsť na článok

Prehľad proti-pandemických opatrení

Články & Novinky #16

Celoslovenský COVID automat zostáva v bordovej farbe a stále platí celonárodný III. stupeň varovania. Napriek tomu však nastanú zmeny v opatreniach...

Prejsť na článok

Čas pracovnej pohotovosti ako pracovný čas

Články & Novinky #15

Súdny dvor EÚ rozhodoval, za akých okolností sa má čas pracovnej pohotovosti vo forme nepretržitej dostupnosti považovať za pracovný čas...

Prejsť na článok

Framing na internete a verejný prenos diela

Články & Novinky #14

Framingom sa rozumie vloženie diela autora, v tomto prípade verejného prenosu, na stránku tretej osoby, kde je dielo následne voľne prístupné verejnosti...

Prejsť na článok

Dizajn kocky z hračkárskej stavebnice LEGO má zostať chránený

Články & Novinky #13

Spoločnosť LEGO podala žalobu na Všeobecný súd EÚ, kde žiadala zrušenie rozhodnutia z roku 2019...

Prejsť na článok

Dovolenka v čase pandémie

Články & Novinky #12

Dňa 20. marca 2021 nadobúda účinnosť uznesenie vlády Slovenskej republiky č.160, ktoré predlžuje čas trvania núdzového stavu, upravuje...

Prejsť na článok

Povinnosť nosiť respirátor

Články & Novinky #11

V zmysle tejto vyhlášky majú (okrem uvedených výnimiek) všetky osoby na verejnosti a v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy, povinnosť používať respirátor alebo obdobný prostriedok bez výdychového...

Prejsť na článok

Trestné konanie a limity použitia osobných údajov

Články & Novinky #10

Najvyšší súd v Estónsku položil otázku, či orgány činné v trestnom konaní a nižšie súdy mohli použiť informácie získané z osobných údajov...

Prejsť na článok

Samostatnosť konaní pri rozhodovaní o porušení súťažného práva

Články & Novinky #09

Komisia uznala Spoločnosť Slovak Telekom zodpovednou za zneužitie dominantného postavenia na trhu s určitými telekomunikačnými službami...

Prejsť na článok

Zmeny v úprave „home office“

Články & Novinky #08

Dňa 2. apríla 2020 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, ktorá...

Prejsť na článok

Aktualizácia zákona o označeniach pôvodu výrobkov

Články & Novinky #07

Dňa 3. februára 2021 národná rada Slovenskej republiky schválila aktualizáciu zákona č. 469/2003 Z. z...

Prejsť na článok

COVID automat a režimy obmedzení

Články & Novinky #06

Dňa 5. februára 2021 bola v čiastke 19 Vestníka vlády Slovenskej republiky vydaná vyhláška...

Prejsť na článok

HALLOUMI ≠ BBQLOUMI

Články & Novinky #05

Súdny dvor EÚ v konaní vedenom pod označením T-328/17 konštatoval, že nižší stupeň rozliš...

Prejsť na článok

Nemožno predpokladať súhlas so spracovaním osobných údajov

Články & Novinky #04

Súdny dvor EÚ vo veci C-61/19 Orange România SA v Autoritatea Naţională de Supraveghere a...

Prejsť na článok

Obmedzenie vstupu osôb do priestorov prevádzok

Články & Novinky #03

Dňa 30.10.2020 bola v čiastke 12 Vestníka vlády Slovenskej republiky vydaná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydaná vyhláška Úradu...

Prejsť na článok

Plošné obmedzenie slobody pohybu a pobytu

Články & Novinky #02

Dňa 23.10.2020 nadobudlo účinnosť Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 678 290/2020. Uvedeným uznesením bola obmedzená slobodu pohybu...

Prejsť na článok

Súdny dvor európskej únie sa vyjadril k otvorenosti internetu

Články & Novinky #01

Súdny dvor vo svojom rozsudku z 15. septembra 2020 (Rozsudok v spojených veciach C-807/18 a C-39/19 Telenor Magyarország Zrt./Nemzeti Média-...

Prejsť na článok

Nový prístup k právnym riešeniam


Náš tím kladie maximálny dôraz na precíznosť a profesionálny prístup pri riešení všetkých prípadov bez ohľadu na závažnosť situácie.
KONTAKTUJTE NÁS NAŠE SLUŽBY