ČLÁNKY & NOVINKY [#94]

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA VO VECI C-143/22 ZO DŇA 21.09.2023

#
#94Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-143/22 zo dňa 21.09.2023

Súdny dvor rozhodol, že Smernica „o návrate“ sa vzťahuje na každého štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý vstúpil na územie členského štátu bez toho aby spĺňal podmienky na vstupu do krajiny alebo podmienky udelenia pobytu.

Francúzska Asociácia Avocats pour la défense des droits des étrangers (ďalej len „ADDE“) a viaceré združenia napadli pred Štátnou radou, Francúzsko zákonnosť Uznesenia, ktorým sa mení zákon o vstupe a pobyte štátnych príslušníkov tretích krajín a o práve na azyl.

ADDE a ďalšie združenia tvrdia, že Uznesenie umožňuje francúzskym orgánom odoprieť vstup štátnym príslušníkom tretích krajín na hraniciach s inými členskými štátmi, na ktorých boli dočasne obnovené kontroly, na základe Kódexu Schengenských hraníc, z dôvodu, vážneho ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti Francúzska, čím Francúzsko porušuje Smernicu „o návrate“.

Podľa Smernice „o návrate“ musí byť voči každému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý sa neoprávnene  zdržiava na území členského štátu vydané Rozhodnutie o návrate, na základe ktorého možno štátneho príslušníka tretej krajiny odsunúť z územia členského štátu, na ktorom sa zdržiava neoprávnene. Za neoprávnene zdržiavanie štátneho príslušníka tretej krajiny na území členského štátu, možno považovať zdržiavanie bez povolenia na pobyt alebo splnenia podmienok vstupu do krajiny. Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny však musí byť v zásade poskytnutá určitá lehota na dobrovoľné opustenie územia. Nútený odsun sa vykoná len ako posledná možnosť.

Štátna rada, Francúzsko sa preto obrátila na Súdny dvor s otázkou, v prípade, ak sa členský štát rozhodol dočasne obnoviť kontroly na svojich hraniciach, môže prijať Rozhodnutie o odopretí vstupu vo vzťahu k štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý bol zadržaný bez povolenia na pobyt na hraničnom priechode so svojim územím, kde sa takéto kontroly vykonávajú, výlučne na základe Kódexu schengenských hraníc bez toho, aby štátny príslušník tretej krajiny musel dodržiavať spoločné normy a postupy stanovené v Smernici „o návrate“.

Súdny dvor rozhodol, že v tomto prípade môže vydané byť Rozhodnutie o odopretí vstupu do krajiny výlučne na základe Kódexu schengenských hraníc, ale v prípade, že by išlo o odsun štátneho príslušníka tretej krajiny z územia členského štátu musia byť dodržané spoločné normy a postupy stanovené v Smernici „o návrate“. Z dôvodu, že Smernica „o návrate“ sa uplatňuje vtedy, keď štátny príslušník tretej krajiny sa po svojom neoprávnenom vstupe nachádza na území členského štátu bez toho, aby spĺňal podmienky vstupu alebo udelenia pobytu. Uvedené platí aj v prípade, že štátny príslušník tretej krajiny je zadržaný na hraničnom priechode, ktorý sa nachádza na území dotknutého členského štátu. Osoba totiž môže vstúpiť na územie členského štátu ešte predtým, ako prekročí hraničný priechod.

Súdny dvor ďalej uviedol, že členské štáty môžu zaistiť štátneho príslušníka až do jeho odsunu, v prípade, že predstavuje hrozbu pre bezpečnosť krajiny, verejný poriadok alebo je podozrivý zo spáchania trestného činu, ktorý môže ohroziť verejný poriadok alebo vnútornú bezpečnosť dotknutého členského štátu.

Na záver uvádzame, že členský štát môže vydať Rozhodnutie o odopretí vstupu do krajiny štátnemu príslušníkovi tretej krajiny výlučne na základe Kódexu schengenských hraníc, v prípade, že nejde o odsun štátneho príslušníka tretej krajiny z územia členského štátu. V prípade, že pôjde o odsun štátneho príslušníka tretej krajiny z územia členského štátu musia byť dodržané spoločné normy a postupy stanovené v Smernici „o návrate“.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum06.10.2023
  • Webwww.lexante.sk