ČLÁNKY & NOVINKY [#05]

HALLOUMI ≠ BBQLOUMI

#
#05HALLOUMI ≠ BBQLOUMI

Súdny dvor EÚ v konaní vedenom pod označením T-328/17 konštatoval, že nižší stupeň rozlišovacej spôsobilosti staršej známky, nevylučuje riziko zámeny označení.

Nadácia na ochranu cyperského syra s názvom Halloumi (Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi) je majiteľom kolektívnej ochrannej známky Európskej Únie ,,HALLOUMI“. Pochopiteľne, táto ochranná zámka je v rámci triedenia tovarov a služieb zapísaná pre potravinárske tovary, predovšetkým pre syrové produkty.

Kolektívna ochranná známka Európskej Únie predstavuje typ ochrannej známky EÚ, ktorý umožňuje odlíšiť tovary alebo služby členov združenia, ktoré je majiteľom ochrannej známky od tovarov alebo služieb iných spoločností.

Majiteľ spomínanej ochrannej známky postrehol, že v konaní pred Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) prebieha konanie o zápis obrazového označenia s názvom „BBQLOUMI“, ktorý iniciovala bulharská spoločnosť MJ Dairies EOOD práve aj pre syrové produkty.

V uvedenom konaní o zápis ochrannej známky „BBQLOUMI“ podala Nadácia na ochranu cyperského syra s názvom Halloumi námietky proti zápisu uvedeného označenia. Podľa jeho názoru je pojem „HALLOUMI“ vo vnímaní priemerne obozretného spotrebiteľa vnímané práve ako tento syr.

Navrhovateľ nebol vo svojej argumentácii úspešný ani v námietkovom konaní, ani v konaní o žalobe proti zamietnutiu námietok. Súd poukázal na skutočnosť, že v prípade ochrannej známky pozostávajúcej z názvu halloumi, ktorý označuje konkrétny druh syra, ide o slabé rozlíšenie a preto vôbec nie je možné potvrdiť pravdepodobnosť zámeny.

Avšak, v odvolacom konaní sa súd stotožnil s argumentáciou uvedenej Nadácie, keď rozhodol, že aj napriek slabej rozlišovacej spôsobilosti skoršej známky nie je vylúčená možnosť zámeny.

Všeobecný súd po opätovnom preskúmaní veci nakoniec aj tak zostal pri rozhodnutí v neprospech Nadácie. Ide ale prinajmenšom o zaujímavé hmotnoprávne aj procesnoprávne rozhodnutie z oblasti známkového práva, ktorej sa u nás v kancelárii dlhodobo venujeme.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum03.02.2021
  • Webwww.lexante.sk