ČLÁNKY & NOVINKY [#62]

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI VYLEPŠUJE SLOBODNÝ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM

#
#62Ministerstvo spravodlivosti vylepšuje slobodný prístup k informáciám

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) čakajú zmeny. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v nadväznosti na transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie), smeruje k realizácii požiadaviek vyplývajúcich z programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky.

Legislatívny proces LP/2021/727 sa týka viacerých častí doterajšej úpravy Zákona. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republika ako predkladateľ zmien navrhuje zmeny najmä v:

 1. novej definícii povinnej osoby;
 2. precizovaní vymedzenia pojmu „informácia“;
 3. ustanovení povinnosti územnej samosprávy zverejňovať informácie;
 4. zavedení povinného zverejňovania informácií o uchádzačoch o verejné funkcie, ako aj o samotných verejných funkcionároch;
 5. potvrdení povinnosti zverejňovať všetky dodatky k povinne zverejňovaným zmluvám, ako aj zrušenie výnimky pre nesprístupňovanie ich príloh a predĺženie lehoty povinného zverejnenia zmlúv;
 6. prehodnotení a rozšírení úpravy ďalšieho obmedzenia prístupu k informáciám (kontrola, duševné vlastníctvo, citlivé informácie);
 7. predĺžení niektorých lehôt na strane povinnej osoby pri zachovaní pôvodnej lehoty na vybavenie žiadosti o informácie;
 8. precizovanie postupu pri rozhodovaní o žiadosti o informácie v prvom stupni a v rámci opravného konania;

a iných..

Veríme, že predložený návrh odstráni často dobre vyzerajúce, no neefektívne dôsledky aplikácie súčasného Zákona. Ako právnikom nám zostáva dúfať, že prijatá úprava bude reflektovať praktické nedostatky súčasnej úpravy a odborné diskusie, ktoré na ne upozorňujú.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

 • AutorAdmin
 • Dátum16.9.2022
 • Webwww.lexante.sk