ČLÁNKY & NOVINKY [#81]

MODERNIZÁCIA PRÁVNEJ ÚPRAVY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA

#
#81Modernizácia právnej úpravy školského vzdelávania

Posledné desaťročia môžeme badať neustále sťažujúcich sa rodičov s deťmi predškolského a školského veku, ktorým nevyhovuje fungovanie školského systému. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, či Národná rada Slovenskej republiky plánuje v tomto období zmeniť platnú právnu úpravu a aké kroky podnikne?

V poslednom období sa pripravovala novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý môžete poznať aj pod názvom „Školský zákon“. Predmetnú novelu zákona schválili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dňa 09.05.2023 a prináša nám tak reformné prvky v tejto oblasti. Novela reflektuje spoluprácu s Európskou komisiou a školami, samosprávami, stavovskými organizáciami a Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou. Prvky, ktoré sú zapracované v novele zákona môžeme charakterizovať ako systém podporných opatrení týkajúcich sa výchovy a vzdelávania alebo môžeme hovoriť aj o vytvorení pozície supervízora v školách, či nároku na predprimárne vzdelávanie.

Do súčasnej platnej právnej úpravy sa špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba priznávala len určitej skupine ľudí, a to deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo s nadaním. Predmetná novela Školského zákona má za cieľ rozšíriť tieto skupiny, ktoré by mohli reflektovať navýšenie potrieb určitých žiakov. Konkrétne môžeme spomenúť napríklad ťažkosti vo vývine dieťaťa, a to v kognitívnych, jazykových, emocionálnych schopnostiach alebo zručnostiach. Nová úprava pamätá aj na nadaných žiakov, ktorým by mal nový systém zabezpečiť rozvoj ich osobnostného potenciálu. Dbá sa pritom na špeciálny rozvoj a tvorivosť takýchto nadaných žiakov.

Medzi ďalšie novosti zákona patrí, supervízor, pričom sa jeho zavedením vytvorí stredný manažment v školách. V praktickej rovine to značí, že vedenie školy bude oprávnené písomne poveriť takúto osobu riadiacou činnosťou, ktorá je vymedzená v rozsahu jednej až piatich hodín. Supervízor pritom bude mať nárok na osobný príplatok, ktorý zodpovedá príplatku triedneho učiteľa.

Ďalšou novosťou zákona je nárok na prijatie do materských škôlok, ktorý aspoň čiastočne odbremení rodičov detí a budú tak môcť naplno pracovať bez toho, aby zostávali s deťmi v domácnosti. Táto úprava bola reakciou na požiadavky mnohých rodičov, ktorí žiadali zabezpečenie prístupu ku kvalitnému, ale hlavne dostupnému predprimárnemu vzdelávaniu. Čo to ale značí v momentálnej situácii? Takáto úprava zákona sa bude najbližšie týkať štvorročných detí v školskom roku 2024/2025 a trojročných detí v školskom roku 2025/2026.

Na záver by sme Vám chceli uviesť príklad z praktickej roviny, ktorý môže v budúcnosti nastať. Ak by rodič, ktorý má dieťa vo veku troch rokov, prejavil v školskom roku 2024/2025 záujem o miesto v určitej škôlke, dialo by sa nasledovné: ako prvé by mu bolo ponúkané miesto v spádovej škôlke. Ak by však miesto voľné nebolo, regionálny úrad školskej správy by kontaktoval ďalšie škôlky v blízkosti. Následne, ak by takáto škála ponúkaných škôlok nebola vhodná podľa rodičov, mohli by sa pri istom počte takýchto nespokojných rodičov vytvoriť nové triedy s plnou finančnou podporou. Myslíme si, že tento krok je výborným posunom a prispeje tak k zabezpečeniu optimálnejšieho fungovania školského systému.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum15.5.2023
  • Webwww.lexante.sk