ČLÁNKY & NOVINKY [#42]

MOŽNOSŤ OBNOVENIA ZÁPISU SPOLOČNOSTI V OBCHODNOM REGISTRI

#
#42Možnosť obnovenia zápisu spoločnosti v obchodnom registri

V novembri bol z Obchodného registra Slovenskej republiky (ďalej len „ORSR“) vymazaný významný počet subjektov v dôsledku nedodržania ich povinností podľa novely zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka z roku 2019.

Novelizácia úpravy ORSR stanovila nové podmienky, za ktorých v súčasnosti môže dôjsť k výmazu obchodných spoločností, a v dôsledku ktorých ku dňu 23.11.2021 došlo k vymazaniu 12 170 subjektov z ORSR. V tejto súvislosti Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vyzvalo všetky subjekty, aby ho kontaktovali, ak sa domnievajú, že ich výmaz z ORSR nemal nastať. Napriek skutočnosti, že pomer počtu osôb, ktoré na predmetnú výzvu reagovali, bolo celkom nízky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky navrhovalo možnosť obnovenia zápisu, ktorý umožní subjektom riadne pokračovať v ich obchodnej činnosti.

Dňa 10.12.2021 vláda Slovenskej republiky schválila ďalšiu novelu zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, prostredníctvom ktorej Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky navrhuje upraviť spomínanú možnosť obnovenia zápisu spoločnosti v obchodnom registri. 

Aby vymazaný subjekt v zmysle obnovy zápisu mohol pokračovať v jeho činnosti, musia byť splnené nasledovné predpoklady:

 1. jediným dôvodom výmazu bol nesplnenie povinnosti premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro;
 2. sú splnené nasledovné podmienky;
  1. existencia majetku,
  2. odstránenie dôvodu, pre ktorý bola spoločnosť vymazaná z ORSR,
  3. neexistencia prípadných ďalších dôvodov pre zrušenie spoločnosti.
 3. osoba konajúca za zrušený subjekt musí podať návrh na súd, najneskôr do 31.01.2022;
 4. výsledkom súdneho konania musí byť rozhodnutie súdu o obnovení zápisu.
Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

 • AutorAdmin
 • Dátum17.12.2021
 • Webwww.lexante.sk