ČLÁNKY & NOVINKY [#35]

NÁVRH ZÁKONA O RIEŠENÍ HROZIACEHO ÚPADKU

#
#35Návrh zákona o riešení hroziaceho úpadku

Návrh prijatia úplne nového zákona sa týka oblasti, ktorá je aktuálne upravená zákonom č. 7/2005 Z. z. O konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ZKR“) a zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súčasná doba vyžaduje efektívne riešenia na problémy podnikateľov. Jedným takým je aj návrh nového zákona Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o riešení hroziaceho úpadku. Cieľom úpravy  je poskytnúť dlžníkom dostatočný priestor na účinnú, efektívnu, rýchlu a transparentnú preventívnu reštrukturalizáciu v počiatočnom štádiu, kedy úpadok ešte len „hrozí“, a zabrániť tak úpadku dlžníka, čím by sa súčasne malo zabrániť strate pracovných miest a strate know-how. Zároveň by sa tak mala maximalizovať aj celková hodnota pre veriteľov v porovnaní s tým, čo by získali v prípadnom konkurze. Za ďalšie, navrhované opatrenia by mali zabrániť aj zvyšovaniu nesplácaných úverov. Návrh zákona upravuje aj tzv. nástroje včasného varovania, ktoré majú slúžiť k včasnému upozorneniu podnikateľa, že je nutné prijatie potrebných a vhodných opatrení smerujúcich k odvráteniu hroziaceho úpadku alebo úpadku.

Z ekonomických štatistík vyplýva, že až 65% podnikateľov, ktorí sa dostali do úpadku, sa nachádzali v problémovej zóne už tri roky pred vstupom do konkurzu. Mnohí podnikatelia takúto zlú finančnú či obchodnú situáciu ignorujú. Zásadné problémy vo svojich podnikoch pokladajú za prechodné a dlhodobo neprijímajú žiadne riešenia na ich odstránenie. Súčasné predpisy nijako neupravovali riešenie hroziaceho úpadku. Cieľom predkladanej legislatívy je preto vytvorenie efektívnych pravidiel na preventívnu reštrukturalizáciu s cieľom zjednodušenia a urýchlenia ozdravenia podniku. Nižšie poukážeme čo prináša navrhovaná právna úprava o hroziacom úpadku.

 1. Transpozícia novej smernice Európskej únie o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovaných konaní
 2. Členské štáty EÚ sa podujali spoločne zaviesť všeobecné rámce procesov zameraných na riešenie situácií podnikov v ťažkostiach. Tieto by mali predovšetkým umožniť, aby dlžníci (podnikatelia) účinne reštrukturalizovali v počiatočnom štádiu a zabránili tak úpadku, čím sa má pomôcť životaschopným podnikom dostať sa z ťažkostí a zamedziť zneužívaniu ekonomickej sily voči malým a stredným podnikateľom. Tieto rámce by mali súčasne zabrániť stratám pracovných miest, strate know-how a zručností a mali by maximalizovať celkovú hodnotu pre veriteľov v porovnaní s tým, čo by získali v prípadnom konkurze.

 3. Nové procesné nástroje pre riešenie situácie podnikov v ťažkostiach
 4. Doteraz bolo možné riešiť hroziaci úpadok len reštrukturalizáciou. Návrh zákona však predpokladá riešenie hroziaceho úpadku novými nástrojmi, a to verejná preventívna reštrukturalizácia a neverejná preventívna reštrukturalizácia, pričom reštrukturalizácia podľa ZKR bude určená len na riešenie úpadku dlžníka a vyníma sa z procesov riešenia hroziaceho úpadku. V nových nástrojoch sa zavádzajú pomerne striktné pravidlá pre vyjednávanie medzi dlžníkom a veriteľmi o podobe záchranného plánu pre podnik v ťažkostiach, pričom malí a drobní veritelia, či zamestnanci nemôžu byť dotknutí.

 5. Špeciálni správcovia
 6. Nová právna úprava rieši aj požiadavku väčšej odbornosti a nezávislosti správcov tým, že zavádza špeciálnu správcovskú skúšku pre správcov, ktorí budú môcť byť ustanovení do obzvlášť náročných konkurzných, či reštrukturalizačných konaní, pričom títo správcovia budú vykonávať funkciu aj v tzv. preventívnych konaniach. Transparentný a nezávislý výber odborníkov pre vykonávanie tejto špecifickej správcovskej činnosti má byť zabezpečený prostredníctvom špeciálnej komisie, ktorá bude mať ustanovené postupy činnosti a výberu týchto správcov tak, aby bol zabezpečený výber len tých uchádzačov, ktorí svojimi odbornými vedomosťami, zručnosťami, skúsenosťami a zodpovedným prístupom budú garanciou odborného, nezávislého a zákonného výkonu funkcie v týchto špecifických konaniach. K transparentnosti výberu tzv. špeciálnych správcov má prispieť aj zverejnenie zvukovo-obrazového záznamu z tejto špeciálnej správcovskej skúšky.

 7. Povinnosť dlžníka podať návrh na vyhlásenie konkurzu pre platobnú neschopnosť
 8. Opätovne sa do konkurznej legislatívy vracia povinnosť pre dlžníka podať návrh na vyhlásenie konkurzu pre platobnú neschopnosť a zjednodušujú sa pravidlá pre možnosť veriteľa iniciovať konkurzné konanie v prípadoch, kedy možno predpokladať úpadok dlžníka.

 9. Povinnosť dlžníka v úpadku uhrádzať záväzky pomerne a prednostne nespriazneným veriteľom 
 10. Povinnosť dlžníka, ktorý sa nachádza v úpadku vo vzťahu k veriteľom aj povinnosť uhrádzať ich nároky pomerne. Nemôže dochádzať k zvýhodňovaniu akéhokoľvek veriteľa. Zvýhodňovanie veriteľa sankcionujú dokonca aj normy trestného práva.

 11. Väčšia prehľadnosť o stave konkurzov a reštrukturalizácií pre veriteľov a elektronizácia procesov
 12. Nová právna úprava zjednodušuje procesy súvisiace s prihlasovaním pohľadávok ako aj zmenami v zozname veriteľov. Zoznam veriteľov bude povinne zverejnený v registri úpadcov a bude z neho vychádzať. Veritelia, okrem zahraničných, si budú svoje nároky prihlasovať výlučne elektronicky. Schôdze veriteľov sa budú môcť konať prostredníctvom videokonferencie.

 13. Odstránenie bariér podnikateľom po oddlžení

V súlade s požiadavkami EÚ smernice s cieľom odstrániť prekážky na ďalšie podnikanie sa výslovne zavádza možnosť dlžníka, ktorý bol oddlžený, pokračovať vo výkone podnikateľskej činnosti.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

 • AutorAdmin
 • Dátum05.10.2021
 • Webwww.lexante.sk