ČLÁNKY & NOVINKY [#61]

NÁVRH ZÁKONA O ŽALOBÁCH NA OCHRANU KOLEKTÍVNYCH ZÁUJMOV SPOTREBITEĽOV

#
#61Návrh zákona o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“).

Návrhom zákona sa do právneho poriadku Slovenskej republika preberá smernica Rady (EÚ) 2020/1828 z 25. novembra 2020 o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, ktorou sa ruší smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES. Cieľom transponovanej smernice je zaistiť, aby spotrebitelia vo všetkých členských štátoch mali k dispozícii aspoň jeden účinný a efektívny procesný mechanizmus pre žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a zvýšiť tak dôveru spotrebiteľov, posilniť ich postavenie pri uplatňovaní ich práv, priviesť k spravodlivejšej hospodárskej súťaži a vytvoriť rovnaké podmienky pre obchodníkov pôsobiacich na vnútornom trhu.

K najzásadnejším zmenám, ktoré zákon prináša, patria:

 1. zavedenie rovnakých kritérií pre oprávnené osoby, ktoré budú môcť podávať vnútroštátne aj cezhraničné žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov. Zoznam oprávnených osôb bude viesť Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, čo prirodzene vyplynulo zo súčasnej situácie, keďže už dnes vedie zoznam združení na ochranu spotrebiteľov;
 2. zavedenie systému opt-in (formou prihlášok zo strany spotrebiteľov k žalobnému zámeru) v konaní o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov;
 3. zavedenie možnosti oprávnenej osoby požadovať od spotrebiteľov poplatok za zapojenie sa do konania na čiastočné krytie nákladov spojených s podaním žaloby (vo výške desať eur);
 4. zavedenie pravidla, že neúspešná strana znáša trovy konania, s výnimkou spotrebiteľa – toto je možné len výnimočne (v dôsledku úmyselného konania alebo konania z nedbanlivosti zo strany spotrebiteľa);
 5. zavedenie informačnej povinnosti voči spotrebiteľom zo strany ministerstva a oprávnených subjektov (o oprávnených subjektov, žalobách, a pod.);
 6. zavedenie povinnej konzultácie oprávnenej osoby pred podaním žaloby o abstraktnej kontrole s dotknutým obchodníkom s cieľom dosiahnuť, aby tento upustil od porušovania právnych predpisov;
 7. zavedenie fikcie, že rozhodnutie súdu/správneho orgánu ktoréhokoľvek členského štátu o existencii porušenia kolektívnych záujmov spotrebiteľov môžu použiť strany konania ako dôkaz na účely akejkoľvek ďalšej žaloby proti tomu istému obchodníkovi pre ten istý postup;
 8. zavedenie systému sankcií (v prípade porušenia zákona) a odmeňovania (v prípade úspechu v konaní).

Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 25. júna 2023. Bude zaujímavé sledovať, či a v akej miere sa výsledné znenie zákona bude líšiť od toho pôvodného, alebo či si nájde využitie v praxi.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

 • AutorAdmin
 • Dátum5.9.2022
 • Webwww.lexante.sk