ČLÁNKY & NOVINKY [#04]

NEMOŽNO PREDPOKLADAŤ SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

#
#04Nemožno predpokladať súhlas so spracovaním osobných údajov

Súdny dvor EÚ vo veci C-61/19 Orange România SA v Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) potvrdil náš právny názor.

V uvedenom konaní Súdny dvor EÚ konštatuje, že je „výslovne vylúčené, aby sa za súhlas pokladalo „mlčanie, vopred označené políčka alebo nečinnosť“

Neraz sme sa stretli s prípadom, kedy sa miesto aktívneho vyjadrenia vôle dotknutej osoby jej súhlas predpokladá a políčko s udelením súhlasu je vopred zaškrtnuté. Neraz sme tiež poukazovali na nesprávnosť takéhoto postupu.

V takom prípade totiž miesto prejavu súhlasu so spracovaním (opt-in) ide o mechanizmus, kedy daná osoba musí jej, ešte neudelený, súhlas odškrtnúť (opt-out). Nehovoriac o podmienke informovanosti dotknutej osoby a transparentnosti získania súhlasu.

Súdny dvor pokračuje, že „V takom prípade je prakticky nemožné objektívne určiť, či používateľ internetovej stránky skutočne dal svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov tým, že nezrušil označenie vopred označeného začiarkavacieho políčka, ako ani v žiadnom prípade to, či tento súhlas bol informovaný.“

Stotožňujeme sa s výkladom Súdneho dvora. Predpokladaním súhlasu dotknutej osoby je dotknutej osobe odňatá vôľa vyjadriť ho. Tento postup je často prezentovaný ako zjednodušenie procesu uzatvorenia zmluvy, avšak nie je v súlade s právnym rámcom.

Podľa GDPR tak má:

  1. prevádzkovateľ informačného systému povinnosť poskytnúť informáciu, ktorá sa týka všetkých okolností súvisiacich so spracovaním jej údajov, a to v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, ktorá je formulovaná jasne a jednoducho; a
  2. dotknutá osoba právo slobodne si zvoliť, či súhlas so spracovaním osobných údajov udelí alebo odmietne.

Celé znenie rozhodnutia v predbežnom znení je dostupné v slovenskom jazyku na nasledujúcom odkaze.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum12.11.2020
  • Webwww.lexante.sk