ČLÁNKY & NOVINKY [#91]

NESTOTOŽNENIE JEDNÉHO Z RODIČOV S KRESŤANSKOU NÁUKOU NIE JE DÔVODOM PRE ODMIETNUTIE ZÁPISU DIEŤAŤA NA CIRKEVNÚ ŠKOLU, AK JE BLIŽŠIE K JEHO BYDLISKU

#
#91Nestotožnenie jedného z rodičov s kresťanskou náukou nie je dôvodom pre odmietnutie zápisu dieťaťa na cirkevnú školu, ak je bližšie k jeho bydlisku

I cirkevné školy sú súčasťou školského systému Slovenskej republiky a predstavujú plnohodnotnú formu vzdelávania pre žiakov. Pokiaľ otec nie je veriaci a nestotožňuje sa s kresťanskou náukou, uvedené nie je dôvodom pre odmietnutie zápisu takého žiaka základnou cirkevnou školou1.

V konaní išlo o nariadenie neodkladného opatrenia nahradením súhlasu otca s podaním prihlášky na základnú školu, na základe odvolania otca proti uzneseniu Okresného súdu Žilina.

Spor sa týkal nesúhlasného postoja rodičov maloletej v otázke o výber základnej školy. Matka vybrala uvedenú školu s ohľadom na lokalitu, respektíve na krátku vzdialenosť medzi školou a ich súčasným bydliskom. Dôvodom bol fakt, že matka v blízkosti miesta bydliska aj pracuje, a tak by bol neúčelný presun na dlhú vzdialenosť, pričom vzhľadom na vek maloletej nie je možné očakávať, že by do školy dochádzala sama.

Otec s výberom tejto školy nesúhlasil, pretože sa jedná o cirkevnú školu. Z uznesenia však nepochybne vyplýva, že maloletá bola rozsudkom zverená do starostlivosti matky a tá vybrala základnú školu v obvode ich bydliska. Súd prvej inštancie nemal osvedčený žiadny dôvod, pre ktorý by nemal byť udelený súhlas otca s podaním prihlášky. Priklonil sa k názoru matky a rozhodnutie založil na tom, že nad rámec hodín výuky náboženskej výuky oproti bežnej základnej školy dieťaťu nebude na škodu.

Vzhľadom na existujúce nezhody medzi rodičmi a považoval za nevyhnutné vydanie neodkladného opatrenia udelením súhlasu namiesto otca s podaním prihlášky na základnú školu podľa voľby matky. Bolo to aj z dôvodu naliehavosti lehoty, ktorá bola rozhodujúca pre podanie prihlášky na vysokú školu. Proti uzneseniu podal odvolanie otec. Žiadal, aby súd vydal neodkladné opatrenie v podobe súhlasu za matku o prihlásenie ich spoločnej dcéry na inú základnú školu podľa preferencie otca. Po preskúmaní skutkového stavu strán sporu odvolací súd dospel k záveru, že uznesenie súdu prvej inštancie je vecne správne. Došlo tak k odklonu od nariadenia pojednávania.

Súd uvádza, že neodkladné opatrenie je jedným so zabezpečovacích inštitútov, ktorého rozhodnutie nie je končené, ale iba dočasné. Možno ho nariadiť iba za podmienok neodkladnej úpravy pomerov medzi účastníkmi a nevyhnutným predpokladom musí byť naliehavosť. Pri rozhodovaní súd sleduje predovšetkým záujem maloletého dieťaťa. Súd teda pri rozhodovaní uprednostnil hľadisko známeho prostredia a vzdialenosť medzi bydliskom a školou maloletej.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum15.09.2023
  • Webwww.lexante.sk