ČLÁNKY & NOVINKY [#19]

(NE)ZDAŇOVANIE VIRTUÁLNYCH MIEN NADOBUDNUTÝCH DAROVANÍM

#
#19(Ne)zdaňovanie virtuálnych mien nadobudnutých darovaním

Príjem získaný darovaním v prípade fyzických ani právnických osôb nie je predmetom dane z príjmov. V momente nadobudnutia virtuálnej meny darovaním teda nevzniká povinnosť odviesť daň z tohto daru fyzickej ani právnickej osobe. Daň sa odvádza až za zdaňovacie obdobie, v ktorom virtuálnu menu konkrétna osoba predá, pričom je zdaňovaný celý výnos z predaja, nielen vstupná cena danej virtuálnej meny. 

K zdaneniu teda dochádza až predajom tejto virtuálnej meny, čím sa podľa zákona o dani z príjmov rozumie „výmena virtuálnej meny za majetok, výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu, výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby alebo odplatný prevod virtuálnej meny.“

Pre fyzickú osobu – nepodnikateľa – príjem z predaja virtuálnej meny predstavuje ostatný príjem, podľa § 8 Zákona o dani z príjmov. V prípade fyzickej osoby – podnikateľa – sa táto virtuálna mena zaradí do obchodného majetku. Podľa § 6 ods. 1 a 2 Zákona o dani z príjmov je pre podnikateľa príjem z predaja virtuálnej meny zaradenej do obchodného majetku príjem z podnikania, na ktorý je možné uplatniť si paušálne výdavky vo výške 60 % (najviac ale do hodnoty 2 000 € alebo reálne výdavky). 

V prípade právnickej osoby sa nadobudnutá virtuálna mena ocení reálnou hodnotou (trhová cena zo zvoleného verejného trh) a právnická osoba zaradí takúto virtuálnu menu do krátkodobého finančného majetku. Výnos z virtuálnej meny zahrnie do základu dane až v čase predaja virtuálnej meny. Zároveň si môže zaúčtovať náklady z dôvodu vyradenia virtuálnej meny z majetku v ocenení reálnou hodnotou, v ktorej bola virtuálna mena ocenená v čase bezodplatného nadobudnutia. Keďže zákon o dani z príjmov nestanovuje vstupnú cenu virtuálnej meny nadobudnutej darovaním, náklad vo výške reálnej hodnoty, v ktorej bola virtuálna mena v čase bezodplatného nadobudnutia ocenená, bude v čase vyradenia z majetku predstavovať pripočítateľnú položku k základu dane.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum18.05.2021
  • Webwww.lexante.sk