ČLÁNKY & NOVINKY [#72]

NOVÁ PRÁVNA ÚPRAVA ZÁKONA O VÝSTAVBE

#
#72Nová právna úprava zákona o výstavbe

Tento zákon bol v apríli schválený Národnou radou Slovenskej republiky a nadobudne účinnosť 1. apríla 2024. Túto problematiku doteraz upravoval Stavebný zákon. Stavebný zákon má byť však nahradený dvoma zákonmi a to zákonom o výstavbe č. 201/2022 a zákonom o územnom plánovaní 200/2022. Cieľom novej právnej úpravy je zjednodušiť rozhodovacie procesy, ktoré sú upravené v Stavebnom zákone. A to najmä zjednodušenie stavebného povoľovania, digitalizácia dát v súvislosti s územným plánovaním a výstavbou, znižovanie administratívnej záťaže, elektronizácia procesov.

Nový stavebný úrad

Tento zákon predpokladá zriadenie nového stavebného úradu a to Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. Právomoc doterajších stavebných úradov prejde na nový stavebný úrad. Nový stavebný úrad bude vykonávať svoju pôsobnosť prostredníctvom regionálnych stavebných úradoch, ich počet bude osem. 

Lehoty

Z dôvodu, že plynutie zdĺhavých lehôt upravených v stavebnom zákone spôsobovalo značné problémy, v novom zákone o výstavbe sú upravené inak. Plynutie lehôt v zákone o výstavbe je závislé od zložitosti stavby, čím je stavba zložitejšia tým bude lehota na udelenie povolenia dlhšia.

Zjednodušenie stavebného povoľovania a odstraňovania stavby 

Toto zjednodušenie sa bude dotýkať všetkých stavebných prác, s výnimkou tých, kde je potrebné ohlasovanie. Jedno rozhodnutie o stavebnom zámere bude zahŕňať územné konanie, stavebné konanie, prípadne aj konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Takéto rozhodnutie o stavebnou zámere bude vydávať nový stavebný úrad. Stavebný úrad prerokuje návrh so všetkými dotknutými orgánmi štátnej správy, právnickými osobami, fyzickými osobami, obcou, kde sa má stavať aj vlastníkmi susedných pozemkov. Takéto rozhodnutie bude mať obmedzenú platnosť pri vonkajšej úprave stavby jeden rok, pri líniových stavbách dva roky, pri vyhradených stavbách tri roky.

Stavby, ktoré bude potrebné ohlásiť 

Aj v prípade ohlasovania stavby dochádza k niekoľkým zmenám, ktoré zjednodušia rozhodovací proces. Ohlásenie sa bude vykonávať prostredníctvom elektronického formuláru. Výsledkom takéhoto ohlásenia bude potvrdenie o ohlásení stavby. Budú sa ohlasovať len drobné stavby alebo stavebné práce, odstránenie drobných stavieb a odstránenie nepovolenej informačnej konštrukcie inou osobou, akou je vlastník nepovolenej informačnej konštrukcie.

Elektronizácia procesov

Ako už je spomenuté v predchádzajúcom odseku stavebník napríklad pri ohlásení stavby nemusí fyzicky prísť na stavebný úrad, ale stačí, keď vyplní elektronický formulár. Komunikácia bude teda prebiehať prostredníctvom informačného systému, ktorý bude spravovať nový stavebný úrad. Komunikácia bude prebiehať takýmto spôsobom:

  1. stavebník alebo ním poverený projektant vloží vypracovaný návrh stavebného zámeru do informačného systému,
  2. informačný systém posúdi návrh stavebného zámeru a automaticky zverejní dokumenty pre dotknuté strany, ktoré sú povinné vydať záväzné stanovisko v zákonom stanovenej lehote,
  3. v prípade, že dotknuté strany nevydajú stanovisko, prezumuje sa ich súhlas.

V zmysle uvedeného projektant poverený stavebníkom bude mať rozsiahlejšie právomoci, ktoré zahŕňajú napríklad zodpovednosť za vypracovanie projektovej dokumentácie, za procesnú stránku schvaľovania návrhu stavebného zámeru pre stavebníka.

Odstránenie dodatočnej legalizácie stavieb

Z tohto dôvodu, je potrebné rozlišovať, či bola stavba postavené pred účinnosťou alebo za účinnosti zákona o výstavbe. Pokiaľ bude stavba postavená za účinnosti zákona o výstavbe, stavebnú úrad musí nariadiť odstránenie stavby alebo zabezpečiť výkon takéhoto rozhodnutia na vlastné náklady s právom regresu voči vlastníkovi odstránenej stavby, ak nebude vyhovené rozhodnutiu o odstránení nepovolenej stavby. Ďalej nariadi vlastníkovi takejto stavby, aby stavbu odpojil od

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum5.1.2023
  • Webwww.lexante.sk