ČLÁNKY & NOVINKY [#18]

NOVÉ PRAVIDLÁ PRE VYDRŽANIE POZEMKU SÚ ÚČINNÉ

#
#18Nové pravidlá pre vydržanie pozemku sú účinné

Na vydržanie pozemku už nebude stačiť len osvedčenie s notárskou pečiatkou. Od 01.05.2021 sa potvrdzovanie vydržania presúva z notárov na súdy.

Od 1. mája 2021 nadobúda účinnosť právna úprava, ktorá prináša zmeny v riešení nadobúdacieho práva vydržaním. Po novom bude možné riešenie prostredníctvom súdneho konania o potvrdení vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Súbežne s týmto konaním bude prebiehať súdne konanie o vydržaní práva zodpovedajúceho vecnému bremenu. 

Prenesenie potvrdzovania vydržaní z notárov na súdy je súčasťou novely Civilného mimosporového poriadku. Základnou úlohou novozavedeného konania o potvrdení vydržania je zaručiť obranu toho, kto je vydržaním dotknutý na svojich právach.

Pribudne aj povinnosť zverejniť informácie tom, že niekto žiada takéto potvrdenie vydržania súdom (vo forme tzv. vyzývacieho uznesenia), a takýmto spôsobom zabezpečiť informovanie dotknutých osôb. Potvrdenie vydržania len na základe jednostranného vyhlásenia bez publicity a v krátkom čase už teda nebude možné. Vyzývacie uznesenie do vlastných rúk dostane ten, kto má na liste vlastníctva zapísané vlastnícke právo alebo iné vecné právo k nehnuteľnosti, a táto osoba bude účastníkom navrhovaného konania. Všetky dotknuté subjekty, ktoré majú konkrétne vecné právo k nehnuteľnosti, ktorej sa konanie týka, tak budú mať možnosť chrániť svoje práva k tejto nehnuteľnosti formou podania námietok proti vyzývaciemu uzneseniu.

Súdne konanie sa skladá z dvoch etáp. Prvá etapa trvá od podania návrhu na začatie súdneho konania. Návrh musí spĺňať zákonné náležitosti a musí byť zrejmé, že ste nadobudli majetok vydržaním. Súd následne vydá vyzývacie uznesenie na uplatnenie námietok, ktoré bude zverejnené v Obchodnom vestníku a na úradnej tabuli v mieste nehnuteľnosti. Lehota na uplatnenie námietok nemôže byť kratšia ako 6 mesiacov od zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku. Ukončením prvej etapy je buď podanie námietok alebo pokiaľ námietky nie sú, uznesenie o potvrdení vydržania, vďaka ktorému je následne možné vykonať zmeny v katastri.

Pokiaľ sú podané námietky, nasleduje druhá etapa súdneho konania, ktorú preberá inštitút námietok. Ak súd určí námietky ako dôvodné, návrh na začatie súdneho konania o získanie nadobúdacieho práva vydržaním bude zamietnutý. Ak však súd určí námietky ako nedôvodné alebo právne irelevantné, súd môže vydať potvrdenie o nadobúdacom práve vydržaním. 

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum09.05.2021
  • Webwww.lexante.sk