ČLÁNKY & NOVINKY [#51]

NOVÉ ZÁKONY O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ A VÝSTAVBE PREŠLI PARLAMENTOM

#
#51Nové zákony o územnom plánovaní a výstavbe prešli parlamentom

Parlament schválil nový zákon o územnom plánovaní (ďalej len „nový zákon o územnom plánovaní“) a nový zákon o výstavbe (ďalej len „nový zákon o výstavbe“), pričom oba nové zákony nahrádzajú pôvodný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon“), ktorý bol vyhlásený ešte v roku 1976.

Hlavným účelom nového zákona o územnom plánovaní je najmä elektronizácia a digitalizácia dát v oblasti, ktorú zákon pokrýva, zriadenie nového informačného systému a rovnako aj zjednodušenie a zrýchlenie procesu územného plánovania. Ďalším cieľom nového zákona o územnom plánovaní je harmonizácia s procesmi posudzovania vplyvov na životné prostredie. V zmysle uvedeného nového zákona o územnom plánovaní sa zriadi aj nový Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej (ďalej len „Úrad“)  ako ústredný orgán štátnej správy pre územné plánovanie, výstavbu a vyvlastnenie, ktorý bude centrálne riadiť povoľovacie konanie stavieb a bude vydávať stavebné povolenia. K stavebným povoleniam budú mať obce oprávnenie vydávať stanoviská. Stavebné úrady v obciach a mestách budú spadať pod tento Úrad s vymedzenou územnou pôsobnosťou, vzniknúť by malo osem regionálnych pracovísk. Úprava v praxi znamená, že starostovia a primátori stratia vplyv na povoľovacie procesy, keďže sa z preneseného výkonu štátnej správy stanú opäť výkonmi, realizovanými štátom.

Cieľom nového zákona o výstavbe je taktiež najmä elektronizácia, zrýchlenie a zjednodušenie stavebného konania a procesu stavebného povoľovania. Novinkou bude možnosť predkladania stavebnej dokumentácie a súvisiacich dokumentov a žiadostí aj v elektronickej forme. Proces ohlasovania drobných stavieb, drobných stavebných prác ako aj ich odstránenie, má byť plne elektronický. Nový zákon o výstavbe je zameraný aj na boj proti tzv. čiernym stavbám. Stavby postavené neoprávnenými stavebnými prácami nebude možné dodatočne povoliť a takáto stavba bude môcť pripadnúť do vlastníctva štátu, za predpokladu ak by jej odstránenie nebolo účelné. 

Pre investorov a stavebníkov bude najvýraznejšou zmenou elektronizácia celého procesu a posilnenie úlohy projektantov. Stavebný zámer s príslušnou dokumentáciou bude vložený do informačného systému Urbion, ktorý ho automaticky posúdi a zverejní na vyjadrenie pre dotknuté strany. Ak bude zámer v akceptovaný, stavebník získa zo strany regionálneho úradu rozhodnutie o stavebnom zámere; ak v ňom budú rozpory, Úrad ich bude preverovať. Pri veľkých projektoch sa bude dodávať ešte podrobnejšia dokumentácia. Úplnosť a správnosť podkladov zabezpečí projektant. Odstrániť sa má územné konanie v snahe o ukončenie existencie duplicít pri povoľovaní aj zbytočného dvojnásobného pripomienkovania.

Posun v procese vzniku nového zákona o územnom plánovaní a nového zákon o výstavbe je veľmi významnou správou pre budúcnosť stavebného rozvoja v krajine. Investori a odborná verejnosť už dlho upozorňujú, že súčasný stav je neudržateľný. Známa je štatistika z rebríčka Doing Business, na základe ktorej je Slovenská republika v dĺžke stavebných konaní až na 146. mieste. Hlavnými problémami sú komplikovaná legislatíva, byrokracia, zdĺhavé konania a široké možnosti robenia obštrukcií.

Nové zákony prichádzajú s prísľubom mnohých zmien. Je potrebné povedať, že nie sú prijímané výlučne pozitívne. Prirodzený je odpor viacerých samospráv. Dopad uvedených legislatívnych zmien budeme pozorne sledovať.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum16.5.2022
  • Webwww.lexante.sk