ČLÁNKY & NOVINKY [#36]

NOVELA AUTORSKÉHO ZÁKONA

#
#36Novela Autorského zákona

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“). Cieľom novelizácie Autorského zákona je transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky dve nové smernice Európskej únie.

Prvou z nich je smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 (Smernica o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES), ktorej hlavným cieľom je prispieť k zlepšeniu využívania kreatívneho obsahu v digitálnom prostredí. Novelizáciou Autorského zákona sa v zmysle prvej smernice zavedú: 

 1. opatrenia na zlepšenie licenčných praktík
  • - Napríklad princíp adekvátnej a proporcionálnej odmeny, ktorý hovorí, že odmena autorov a výkonných umelcov musí zohľadňovať skutočnú alebo potenciálnu hospodársku hodnotu práv. V praxi to môže vyzerať tak, že autor dostane najprv paušálnu odmenu za vytvorenie diela a ďalšia časť odmeny mu bude vyplácaná priebežne ako časť z tržieb používateľa diela súvislosti s použitím jeho diela;
 2. výnimky a obmedzenia z autorského práva
  • - Napríklad povolené použitie diela na účel zachovania kultúrneho dedičstva;
 3. menšie zásahy do problematiky zmlúv a vzťahov medzi nositeľmi práv a používateľmi.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 smernica ďalej upravuje prístup k obsahu a opatrenia na dosiahnutie dobre fungujúceho trhu autorských práv. V zmysle jej znenia je potrebné:

 1. doplniť ustanovenia k existujúcej úprave obchodne nedostupných diel;
 2. vytvoriť nové právo súvisiace s autorským právom špeciálne pre vydavateľov novín;
 3. zaviesť nové povinnosti pre poskytovateľov online služieb zdieľania obsahu.

Druhou smernicou je smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/789 (Smernica, ktorou sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielateľov a retransmisie televíznych a rozhlasových programov a ktorou sa mení smernica Rady 93/83/EHS). Táto smernica má zabezpečiť čiastočnú harmonizáciu online vysielania a retransmisie. Prebratie danej smernice do Autorského zákona by malo pozitívne ovplyvniť kreatívny priemysel, zlepšiť investície do nového obsahu a podporiť kultúrnu rozmanitosť prostredníctvom vysielania a retransmisie programov.

Novelizáciou Autorského zákona sa doňho v zmysle druhej smernice má zaviesť zásada krajiny pôvodu vo vzťahu k doplnkovým online službám. Cieľom tej zásady je uľahčiť cezhraničné poskytovanie online služieb, pokiaľ licenčné zmluvy uzavrú len v členskom štáte vysielateľa a nebude potrebné vysporiadať práva aj v iných členských štátoch, kde sú doplnkové on-line služby tiež dostupné.

Táto smernica ďalej prostredníctvom inštitútu priameho vstupu (tzv. direct injection) smernica upravuje prenos programov. V neposlednom rade sa novelizácia dotkne aj ustanovenia o spôsoboch použitia, ku ktorým možno uzatvárať rozšírené hromadné licenčné zmluvy, ako aj ustanovení o povinne kolektívne spravovaných právach.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

 • AutorAdmin
 • Dátum11.10.2021
 • Webwww.lexante.sk