ČLÁNKY & NOVINKY [#54]

NOVELA EXEKUČNÉHO PORIADKU PRE LEPŠIU VYMOŽITEĽNOSŤ PRÁVA

#
#54Novela Exekučného poriadku pre lepšiu vymožiteľnosť práva

Ministerstvo spravodlivosti navrhuje v novele zákona č. 233/1995 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „Exekučný poriadok“) zaviesť nové donucovacie opatrenia pre vynútenie povinností tých, ktorí ignorujú rozhodnutie súdu a neplnia si uložené povinnosti. Opatrenia by mali do budúcnosti pomôcť aj v takých prípadoch, ako bol známy spievajúci dom v Štúrove, či v prípadoch stavieb, ktoré mali byť na základe súdneho rozhodnutia odstránené a napriek tomu naďalej stoja. Nesplnenie súdneho rozhodnutia môže po novom pripraviť osobu aj o vodičský preukaz, prípadne môže dôjsť k zablokovaniu a znemožneniu používania jeho vecí.

Obsah novely je v súlade s programovým vyhlásením vlády, ktorá sa zaviazala zlepšiť prístup k spravodlivosti aj tým, že sa zameria na zlepšenie vymáhateľnosti nárokov. Novela má zefektívniť a zrýchliť vymáhateľnosť nárokov v exekučných konaniach vedených najmä na uspokojenie práv na nepeňažné plnenia.

Novela Exekučného poriadku počíta so zavedením štyroch základných donucovacích opatrení ktorými sú: peňažná pokuta, zadržanie vodičského preukazu, zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla a použitie technických prostriedkov brániacich užívaniu veci. Ďalej stanovuje, že donucovacie opatrenia majú byť primerané k vymáhanej povinnosti a tiež, že môžu byť uložené popri sebe s výnimkou peňažnej pokuty, nakoľko popri peňažnej pokute nemožno uložiť iné donucovacie opatrenie. Výber donucovacieho opatrenia bude na rozhodnutí exekútora. Nemôže ich však ukladať svojvoľne, ale len tam, kde to Exekučný poriadok predpokladá.

Oprávnenie uložiť peňažnú, resp. poriadkovú pokutu má exekútor aj v zmysel platného zákona, teda tento inštitút nie je novinkou. V praxi sa však ukázalo, že jej výška nebola odstrašujúca a proces uloženia bol pomerne zdĺhavý. Peňažnú pokutu ako donucovacie opatrenie bude preto môcť po novom uložiť priamo súdny exekútor až do výšky 30.000,- €. Pri právnickej osobe peňažnú pokutu až do výšky 10% jej obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, maximálne však do 50.000,- €. Donucovacie opatrenie pri právnickej osobe by malo byť tiež možné uložiť aj členom jej štatutárneho orgánu.

Zadržanie vodičského preukazu, zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla a použitie technických prostriedkov brániacich užívaniu veci bude možné uložiť, ak príjmy osoby, ktorej má byť takéto donucovacie opatrenie uložené, nie sú priamo podmienené držbou vodičského preukazu alebo vozidla (napr. aby taxikár neprišiel o vodičský alebo technický preukaz od auta, ktoré používa pri výkone svojej činnosti).

Aby nešlo o trest, zadržanie vodičského preukazu, osvedčenia o evidencii vozidla, ako aj použitie technických prostriedkov brániacich užívaniu veci by podľa návrhu malo byť limitované v dĺžke najviac dvanásť mesiacov. No v prípade nesplnenia povinnosti je dané donucovacie opatrenia možno uložiť aj opakovane.

Uvedené zmeny by v zmysle predloženého návrhu mohli byť účinné od 01.01.2023.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum9.6.2022
  • Webwww.lexante.sk