ČLÁNKY & NOVINKY [#67]

NOVELA ZÁKONA O CENNÝCH PAPIEROCH V MEDZIREZORTNOM PRIPOMIENKOVOM KONANÍ

#
#67Novela zákona o cenných papieroch v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Iniciatíva Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo financií“) vo forme novely zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) bola posunutá to medzirezortného pripomienkového konanie (ďalej len „MPK“). V dôvodovej správe danej novely nájdeme hlavné ciele, ktoré chce Ministerstvo financií:

Prvým cieľom novely je naplneniu úlohy C.24. z Akčného plánu boja proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu proliferácie zbraní hromadného ničenia s výhľadom do roku 2024. Táto úloha spočíva v spolupráci medzi Ministerstvom financií, Ministerstvom vnútra a splnomocnencom vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti v zabezpečení dohľadu nad neziskovým sektorom hlavne z hľadiska predkladania výročných správ a oznamovania konečných užívateľov výhod registrujúcemu orgánu.

Druhým cieľom je implementácia článku 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/858 z 30. mája 2022 o pilotnom režime pre trhové infraštruktúry založené na technológii distribuovanej databázy transakcií a o zmene nariadení (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 909/2014 a smernice 2014/65/EÚ (Ú. v. EÚ L 151, 2.6.2022). V tomto nariadení sú regulované tzv. DLT technológie, ktoré môžeme charakterizovať, ako distribuovaná databáza transakcií, čiže hovoríme o kryptoaktívach. Práve tieto DLT technológie budú pridané medzi ostatné finančné nástroje, ktoré pozná slovenský právny poriadok.

Tretím cieľom je úprava výpočtu ročných príspevkov do Garančného fondu a vytvorenie nových alternatív v súlade so súčasnými trendami, aby sa docielila rovnováha medzi uhradeným príspevkom obchodníka s cennými papiermi a podielom na chránenom majetku.

Ustanovuje sa, že Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie na poskytovanie investičných služieb, ak obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi nezačne do 12 mesiacov od právoplatnosti povolenia vykonávať investičné služby alebo činnosti alebo počas predchádzajúcich šiestich mesiacov neposkytoval tieto investičné služby alebo nevykonával tieto investičné činnosti.

Súčasťou novely je aj návrh, aby peňažné prostriedky fondu podľa § 91 ods. 5 písm. a) zákona o cenných papieroch mohli použiť na nákup štátnych cenných papierov so splatnosťou do 10 rokov.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum2.12.2022
  • Webwww.lexante.sk