ČLÁNKY & NOVINKY [#20]

NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV ZAVÁDZA CFC PRAVIDLÁ AJ PRE FYZICKÉ OSOBY

#
#20Novela zákona o dani z príjmov zavádza CFC pravidlá aj pre fyzické osoby

Predmetnou novelou sa do zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov zavádzajú pravidlá pre zdaňovanie príjmov zahraničných osôb, ktoré sú kontrolované fyzickými osobami – daňovými rezidentmi Slovenskej republiky, tzv. CFC pravidlá. CFC pravidlá majú zabezpečiť to, aby boli zisky z ekonomickej aktivity zdaňované tam kde dochádza k ekonomickej aktivite a teda tam, kde je vytváraná hodnota.

Zámerom zákonodarcu je preto snaha motivovať správanie fyzických osôb aby sa nevyhýbali daňovej povinnosti v SR odkláňaním príjmov do zahraničných spoločnosti nachádzajúcich sa v jurisdikciách s nízkym alebo žiadnym daňovým zaťažením. Novelou vypadáva spätosť miesta skutočného vedenia s miestom, kde sú prijímane riadiace a obchodné rozhodnutia štatutárnych organov alebo dozorných organov, a nahrádza sa miestom, kde sa vytvárajú alebo prijímajú zasadne riadiace a obchodné rozhodnutia pre právnickú osobu ako celok, aj ak adresa tohto miesta nie je zapísaná v obchodnom registri.

Z prechodných ustanovení zákona o dani z príjmov vyplýva, že CFC pravidla sa prvý krát použijú na sumu príjmu priraditeľného daňovníkovi z výsledku hospodárenia kontrolovanej zahraničnej spoločnosti za zdaňovacie obdobie končiace počas roka 2021. Predmetná novela nepredpokladá, že by zavedením CFC pravidiel došlo k rapídnemu zvýšeniu výberu daní. Reálne výsledky však budú k dispozícii až po podaní daňových priznaní za rok 2021 – t. j. v roku 2022. Preto bude zaujímavé sledovať, aký reálny prínos táto novela prinesie, a to nielen z pohľadu výberu daní, ale aj z pohľadu zmeny správania jednotlivých daňových subjektov.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum25.05.2021
  • Webwww.lexante.sk