ČLÁNKY & NOVINKY [#69]

NOVELA ZÁKONA O KONKURZE A REŠTRUKTURALIZÁCII

#
#69Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii

Slovenská republika v rámci Plánu obnovy a komunikácie s komisiou Európskej únie zaviazala k riešeniu určitých nedostatkov v insolvenčnom konaní jednotnými a digitálnymi prostriedkami.

Absentuje centralizovaný elektronický systém, ktorého zmyslom by bol jednotný manažment insolvenčných procesov, a to konkurzného konania vrátane malého konkurzu, reštrukturalizačného konania, konania o oddlžení, ako aj verejnej preventívnej reštrukturalizácie ako predinsolvenčného konania (registrovaného) a likvidácie a dodatočnej likvidácie nariadenej súdom, v ktorej bol súdom ustanovený likvidátor.

V súčasnosti existuje len nejasný decentralizovaný systém, ktorý nedostatočne rieši nedostatky systému a preto je potrebné vytvoriť jednotný centralizovaný systém. Výsledkom daného snaženia Slovenskej republiky by mal byť register predinsolvenčných, likvidačných a insolvenčných konaní, ktorý bude slúžiť nielen na doručovanie, ale aj na evidenciu a samozrejme zverejňovanie všetkých potrebných údajov a udalostí, ktoré v jednotlivých procesoch chronologicky nastávajú, pričom jeho funkcionalita zabezpečí aj virtualizáciu niektorých nevyhnutných dokumentov v jednotlivých procesoch, napr. virtualizovaný zoznam pohľadávok, zoznam veriteľov a pod., v dôsledku čoho sa rovnako tak odstráni administratívna záťaž nielen správcov, ale aj súdu a ostatných zúčastnených subjektov v konaniach.

Navrhovaná právna úprava má za cieľ znížiť administračnú záťaž, virtualizovať jednotlivé potrebné dokumenty a celkovo zrýchliť a zefektívniť procesný rámec predinsolvenčných, likvidačných a insolvenčných konaní.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum15.12.2022
  • Webwww.lexante.sk