ČLÁNKY & NOVINKY [#79]

NOVINKY V BOJI PROTI PRANIU ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ A FINANCOVANIU TERORIZMU

#
#79Novinky v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Poslanci Európskeho parlamentu z príslušných výborov prijali 28.3.2023 stanovisko k novému balíku opatrení týkajúcich sa boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT).

Legislatívny balík sa skladá z návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu: mechanizmy, ktoré majú členské štáty zaviesť (ďalej len „VI. AML smernica“); a návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Úrad pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (ďalej len „AMLA nariadenie“).

Právne predpisy (ak ich definitívne schvália) budú mať relatívne veľký dopad na aktuálnu právnu úpravu v oblasti AML/CFT, či na Európskej úrovni alebo úrovni jednotlivých členských štátov. Najväčšie novinky, ktoré si priblížime sú zriadenie: Úradu pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a obmedzenie platieb v hotovosti a kryptoaktívami.

  1. zriadenie Úradu pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu
  2. Úrad pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (ďalej len „AMLA“ z anglického „Anti-Money Laundering Authority“) bude ústredným orgánom a prvkom integrovaného systému dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, kde jeho súčasťou budú aj vnútroštátne orgány s mandátom na vykonávanie dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Z dôvodovej správy k AMLA nariadeniu vyplýva, že prax a dohľad v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v rámci EÚ, ktorý je vykonávaný na úrovni členských štátov vykazuje nižšiu úroveň kvality a účinnosti, a to z dôvodu výrazných rozdielov v postupoch v jednotlivých členských štátoch. AMLA bude vykonávať aj priamy dohľad vo vzťahu k najrizikovejším cezhraničným povinným subjektom finančného sektora, a bude priamo prispievať k predchádzaniu praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v EÚ.

  3. obmedzenie platieb v hotovosti a kryptoaktívami
  4. S cieľom obmedziť zneužívanie platieb prostredníctvom kryptoaktív boli schválene maximálne limity: vo výške 7 000 EUR pre hotovostné platby a 1 000 EUR pre prevod kryptoaktív. V prípade presiahnutia limitov musí spoločnosť identifikovať svojich zákazníkov.

Návrhy nových európskych predpisov sa v legislatívnom procese môžu ešte zmeniť. Ich definitívna podoba predpokladá dohodu na finálnom znení medzi Európskou komisiou, Európskym parlamentom a Radou EÚ. V zmysle uvedeného je zrejmé, že európska legislatíva v tejto oblasti sa bude len sprísňovať.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum24.4.2023
  • Webwww.lexante.sk