ČLÁNKY & NOVINKY [#57]

NOVINKY V ZÁKONE O ŠPORTE

#
#57Novinky v zákone o športe

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony („Zákon”)

Zmeny sa navrhujú naprieč celým znením predmetného Zákona. Ide o oblasti Slovenského olympijského a športového výboru a Slovenského paralympijského výboru, zmluvných vzťahov, športovej reprezentácie, hlavného kontrolóra športu, financovania športu, prístupu k spravodlivosti v oblasti športu, informačného systému športu a vzdelávania v športe.

Cieľom tejto novely je upraviť zákonnú úpravu podľa potreby aplikačnej praxe. Zákon by sa touto novelou mal zjednodušiť, sprehľadniť a celkovo byť zrozumiteľnejší. Zákonodarca sa snaží regulovať len nevyhnutné oblasti tak, aby došlo k zníženiu administratívnej záťaže, a, naopak, vo viacerých oblastiach došlo k zvýšeniu transparentnosti.

Zmena sa týka aj financovania športovcov, a to napríklad s cieľom aby aj amatérski športovci, ktorí nemajú stály príjem zo závislej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti, boli príležitostne odmeňovaní.

Rovnako sa mení postavenie profesionálnych športovcov vo vzťahu k športovej organizácií alebo klubu. Tento vzťah výrazne zjednodušil, práva a povinnosti športovcov zostávajú zachované a tento vzťah medzi športovcom a športovou organizáciou alebo klubom sa snaží čo najviac priblížiť k zamestnaneckému vzťahu tak, aby existovala jedna typová zmluva.

V neposlednom rade sa rozširuje aj pokrytie zmluvných typov, napríklad o zmluvu o výkone činnosti odborníka, tak aby sa vzťahovala aj na športovca. Takáto zmena má za následok možnosť uzatvárať zmluvy aj so športovcami, ktorí nedovŕšili 18 rokov alebo sa venujú športu len amatérsky a nie sú k dispozícií športovej organizácii počas celého dňa. Záverom je tiež potrebné poznamenať, že zmena Zákona sa dotkne aj sponzorskej zmluvy, konkrétne sa zjednoduší vzťah medzi sponzorom a sponzorovaným.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum7.7.2022
  • Webwww.lexante.sk