ČLÁNKY & NOVINKY [#93]

PRIESTUPKY A SPRÁVNE DELIKTY, KTORÝCH SA MÔŽETE DOPUSTIŤ PRI VOĽBÁCH

#
#93Priestupky a správne delikty, ktorých sa môžete dopustiť pri voľbách

Z dôvodu, že Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 30. septembra 2023 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h, uvádzame, ktorých priestupkov sa môže dopustiť nielen volič ale aj politická strana, ako kandidát.

Túto sobotu si preto dávajte pozor na nasledujúce skutočnosti, ktoré možno kvalifikovať ako priestupky a môže Vám byť za ne udelená pokuta.

Čo možno považovať za priestupok prípadne správny delikt?

Priestupok je podľa zákona č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v zákone o priestupkoch alebo v inom zákone.

Čo naopak nie je priestupkom, prípadne správnym deliktom?

Priestupkom nie je konanie, ktorým niekto primeraným spôsobom odvracia priamo hroziaci útok na záujem chránený zákonom alebo odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému zákonom, ak týmto konaním nebol spôsobený zrejme rovnako závažný následok ako ten, ktorý hrozil, a toto nebezpečenstvo nebolo možné v danej situácii odstrániť inak.

Akých priestupkov sa môžete dopustiť vo volebnej miestnosti ?

 1. neodložíte po hlasovaní nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do schránky na to určenej alebo
 2. neuposlúchnete pokyny na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti, tak aby bol zachovaný dôstojný priebeh hlasovania.

Za uvedené porušenia zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov Vám môže byť uložená pokuta vo výške 33,-€ zo strany Okresného úradu.

Akých ďalších priestupkov sa môžete dopustiť ?

 1. požiadate pre voľby do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov v inom členskom štáte Európskej únie a zároveň požiadate o zápis do zoznamu voličov v Slovenskej republike alebo
 2. uvedie v čestnom vyhlásení ku kandidátnej listine nepravdivý údaj.

Za uvedené porušenia zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov Vám môže byť uložená pokuta vo výške 100,-€ zo strany Okresného úradu.

Uvádzame, že nie len voliči ako fyzické osoby sa môžu dopustiť priestupkov, ale aj politické strany ako kandidáti, ktorým hrozí niekoľkonásobne vyššia pokuta za porušenie ako voličom.

Správne delikty, ktorých sa môžu dopustiť politické strany, za ktorých porušenie ukladá pokutu Štátna komisia vo výške 30 000,-€  do 300 000,-€

 1. Porušenie moratória.
 2. Moratórium je, že volebná kampaň sa nebude môcť viesť 48 hodín pred začiatkom volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania

 3. Zverejní výsledky prieskumu verejnej mienky do skončenia hlasovania.
 4. To znamená, že volebné prieskumy sa nebudú môcť byť zverejňované 14 dní pred dňom konania volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania je zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov

Správne delikty, ktorých sa môžu dopustiť politické strany, za ktorých porušenie ukladá pokutu Ministerstvo vnútra vo výške 10 000,-€  do 100 000,-€

 1. Použije iné finančné prostriedky ako tie vedené na osobitnom platobnom účte,
 2. Politická strana nemá založený samostatný osobitný platobný účet pre každú kampaň,
 3. Na osobitný účet politickej strany boli vložené finančné prostriedky inak ako prevodom finančných prostriedkov z iného účtu,
 4. Politická strana poruší povinnosť uchovávať výpisy z účtov viac ako 5 rokov,
 5. Politická strana neposkytne alebo nedoručí Ministerstvu vyžiadané informácie o volebnej kampani.
 6. Nedoručí ministerstvu záverečnú správu po vykonaní volieb,
 7. Poruší transparentnosť volebnej kampane,
 8. Poruší povinnosť vrátiť peňažný dar, ktorý bol vložený v hotovosti na osobitný účet politickej strany do 60 dní, 
 9. Poruší povinnosť vkladať finančné prostriedky na osobitný účet politickej strany do 48 hodín predo dňom konania volieb,
 10. Poruší povinnosť nenakladať s finančnými prostriedkami na volebnú kampaň 90 dní po vyhlásení výsledkov volieb,
 11. Poruší povinnosť viesť evidenciu o použití finančných prostriedkov, ak boli finančné prostriedky z osobitného účtu vybrané v hotovosti.

Z uvedeného dôvodu, si dávajte pozor na uvedené konanie, ktoré napĺňa skutkovú podstatu priestupku alebo správneho deliktu aby Vám nebola uložená pokuta.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

 • AutorAdmin
 • Dátum29.09.2023
 • Webwww.lexante.sk