ČLÁNKY & NOVINKY [#103]

OD 01.01.2024 BUDE ÚČINNÁ NOVELA ZÁKONA Č. 461/2003 Z. Z. O SOCIÁLNOM POISTENÍ V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV, KTOROU VZNIKNE NÁROK NA MATERSKÚ AJ ABSOLVENTOM STREDNÝCH A VYSOKÝCH ŠKÔL

#
#103 Od 01.01.2024 bude účinná novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorou vznikne nárok na materskú aj absolventom stredných a vysokých škôl

Pred schválením novely č. 203/2023 Z. z. podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov § 48 ods. 1 len poistenkyne, ktoré boli tehotné alebo sa starali o dieťa mali nárok na materské len v prípade pokiaľ v priebehu posledných dvoch rokov pred pôrodom boli nemocensky poistené najmenej 270 dní.

Novelou č. 203/2023 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa do doby 270 dní, v ktorej musia byť ženy nemocensky poistené, sa započítava aj doba štúdia na strednej alebo vysokej škole v prípade, ak poistenkyňa získala štúdiom príslušný stupeň vzdelania.

V zmysle uvedeného ženy, ktoré pred účinnosťou tejto novely otehotneli alebo sa starali o dieťa ihneď po skončení štúdia na strednej alebo vysokej škole nemali nárok na materské, z dôvodu, že nespĺňali podmienky uvedenú v § 48 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, a to poistenie najmenej 270 dní počas predchádzajúcich dvoch rokov, z dôvodu, že v tom období neboli nemocensky poistené, pretože študovali na strednej alebo vysokej škole.

Cieľom tejto novely bolo rozšírenie okruhu poistenkýň, ktoré majú nárok na materské s dôrazom najmä na tehotné ženy alebo ženy starajúce sa o dieťa hneď po ukončení štúdia na strednej alebo vysokej škole.

Ďalším cieľom tejto novely bolo motivovať mladé ženy k materstvu po skončení štúdia na strednej alebo vysokej škole.

Nato aby poistenkyni vznikol nárok na materské musia byť splnené tieto 3 podmienky súčasne:

  1. Tehotná žena alebo žena starajúca sa o dieťa musí byť poistenkyňou, to znamená, že musí byť zamestnaná alebo platiť dobrovoľné nemocenské poistenie.
  2. Tehotná žena alebo žena starajúca sa o dieťa musí byť poistenkyňou aspoň 270 dní počas predchádzajúcich dvoch rokov.
  3. Tehotná žena alebo žena starajúca sa o dieťa musí dosiahnuť príslušný stupeň vzdelania, to znamená v prípade, že žena porodí pred maturitou nevznikne jej nárok na materské, pretože nedosiahla požadovaný stupeň vzdelania, a to stredoškolské vzdelanie s maturitou.

Po súčasnom splnení všetkých troch podmienok vzniká tehotnej žene alebo žene starajúcej sa o dieťa nárok na materské nie však nárok na tehotenské. Pri tehotenskom nebol rozšírený okruh poistenkýň aj na absolventky štúdia.

Uvedená novela zákona bola inšpirovaná právnou úpravou v Českej republike.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum15.12.2023
  • Webwww.lexante.sk