ČLÁNKY & NOVINKY [#100]

ZVÝŠENIE PRÁVNEJ OCHRANY OVZDUŠIA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

#
#100Zvýšenie právnej ochrany ovzdušia a životného prostredia

Bol prijatý nový zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorý spolu so svojimi vykonávacími predpismi transponuje až 11 smerníc Európskej únie do slovenského právneho poriadku a poskytuje tak účinnú a komplexnú ochranu na úseku ochrany ovzdušia ako časti životného prostredia.

Zákon o ochrane ovzdušia sa zameriava na tri hlavné ciele na celkovú kvalitu ovzdušia, zníženie emisií znečisťujúcich látok a obmedzenie emisií pri zdroji. Okrem stanovenia prípustnej úrovne znečistenia ovzdušia a emisných požiadaviek pre stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia, tiež definuje požiadavky na kvalitu vybraných výrobkov ako sú palivá alebo regulované výrobky. Novým zákonom o ochrane ovzdušia sa zaviedlo osobitné povoľovanie stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia. V ktorom sú určené rozhodujúce podmienky prevádzky zdroja vrátane emisných limitov.

Nová legislatíva zvyšuje právomoci štátu, okresných úradov a samospráv v boji za zlepšenie kvality ovzdušia. Najmä sa novým zákonom posilňujú kompetencie miestnej samosprávy a regionálnej samosprávy. Tiež možnosť regionálnej a miestnej samosprávy vypracovávať programy starostlivosti o kvality ovzdušia.

Vytvára sa priestor na reguláciu a obmedzovanie zápachu a upravuje aj monitoring a hodnotenie kvality ovzdušia. Zmeny nastanú aj v oblasti povoľovania, prevádzkovanie stacionárnych zdroje znečisťovania ovzdušia bude možné len na základe osobitného povolenia. Povolenie bude obsahovať presne určené emisné limity a podmienky prevádzkovania.

Zákon zároveň posilňuje možnosti vykonania dôslednej kontroly znečisťovania ovzdušia a ukladanie sankcií zo strany štátu, ktoré sa výrazne zvýšia. V prípade veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia tak bude môcť Slovenská inšpekcia životného prostredia alebo okresný úrad udeliť pokuty vo výške až do 1 000 000 eur. Kontrolovať bude možné v prípade nahlásenia podnetu aj spaľovacie zariadenia v domácnostiach. Pri prvom podnete obec upozorní občana o možnom porušení zákona, druhý podnet už obec odstúpi inšpekcii, ktorá vykoná kontrolu na mieste. Pri kontrole bude inšpekcia oprávnená odobrať popol aj ster z komína na analýzu. Pre dôsledné vykonávanie kontrolnej činnosti plánuje Ministerstvo životného prostredia výrazné personálne aj materiálno-technické posilnenie kapacít inšpekcie aj okresných úradov.

Za porušenie zákazu spaľovania odpadov zistené pri kontrole či už obcou alebo inšpekciou bude uložená pokuta. Fyzickej osobe bude uložená pokuta za priestupok a právnickej osobe za správny delikt.

Taktiež sa zaviedla regulácia vybraných osobitných činností ak sú vykonávané samostatne a nie sú spojené so stacionárnym zdrojom. Na tieto činnosti nebude potrebné individuálne povolenie.

Ďalšou významnou zmenou súvisiacou s novým zákonom o ochrane ovzdušia je právna úprava zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Mení sadzby základných poplatkov tak, aby ich výška zohľadňovala negatívne vplyvy vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia a motivovala znečisťovateľov ovzdušia k ďalšiemu znižovaniu emisií. Nový zákon navrhuje zvyšovanie sadzby poplatkov tak, že sa do roku 2030 zdvojnásobí. Od roku 2031 sa poplatky budú každoročne navyšovať podľa výšky inflácie. Tento zákon nadobudne účinnosť 1. januára 2024.