ČLÁNKY & NOVINKY [#102]

VYUŽITIE INFLAČNEJ DOLOŽKY V DOHODE RODIČOV O VÝŽIVNOM

#
#102 Využitie inflačnej doložky v dohode rodičov o výživnom

Čo je Dohoda o výživnom?

Dohoda o výživnom je dohoda medzi rodičmi maloletého dieťaťa, ktorá sa nazýva aj rodičovská dohoda. Táto dohoda upravuje rodičovské práva a povinnosti, nie je však určená súdom, ale rodičia sa na nej dohodli. Dohoda o výživnom podlieha schváleniu súdom. V prípade, že súd neschváli Dohodu o výživnom, dohodu možno považovať za neplatnú. Dohoda o výživnom je upravená v § 24 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov.

Čo je predmetom dohody o výživnom?

Dohoda o výživnom je dohoda medzi rodičmi maloletého dieťaťa, ktorá sa nazýva aj rodičovská dohoda. Táto dohoda upravuje rodičovské práva a povinnosti, nie je však určená súdom, ale rodičia sa na nej dohodli. Dohoda o výživnom podlieha schváleniu súdom. V prípade, že súd neschváli Dohodu o výživnom, dohodu možno považovať za neplatnú. Dohoda o výživnom je upravená v § 24 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov.

Čo je predmetom dohody o výživnom?

Predmetom Dohody o výživnom je najmä starostlivosť o maloleté dieťa a následne výška výživného na maloleté dieťa. V prípade, že sa rodičia dohodnú, že dieťa bude v osobnej starostlivosti len jedného z rodičov musia sa dohodnúť aj na výške výživného, ktoré bude prispievať rodič, u ktorého dieťa v osobnej starostlivosti nie je.

Čo je výživné?

Výživné je peňažné plnenie, ktoré je druhý rodič, ktorý nemá dieťa v osobnej starostlivosti povinný prispievať na obvyklé náklady dieťaťa, v pravidelne mesačne opakujúcich sa intervaloch.

Aké využitie má inflačná doložka?

Inflačná doložka chráni výživné, ktoré má pokrývať obvyklé náklady dieťaťa pred priamym pôsobením inflácie, to znamená, že so zvyšujúcim sa rastom cien tovarov a služieb, ktoré dieťa potrebuje, a ktoré sú uhrádzane z výživného na dieťa, rastie aj suma výživného.

Suma výživného je tak oslobodená od inflácie, z dôvodu, že chráni to najdôležitejšie a to záujem maloletého dieťaťa. Inflačnou doložkou je tak možné stabilizovať reálnu hodnotu výživného, ktorým sa pokrývajú potreby maloletého dieťaťa.

V praxi to znamená, že rodič, ktorý nemá dieťa v osobnej starostlivosti a je povinný prispievať na výživu maloletého dieťaťa napríklad vo výške 300,-€ pri inflácii vo výške 0 %. Pri inflácii 5 % bude však rodič, ktorý nemá maloleté dieťa v osobnej starostlivosti prispievať na jeho výživu 315,-€. V zmysle uvedeného tak nebude maloleté dieťa ukrátené na svojich obvyklých potrebách.

Z pohľadu rozhodovacej praxe súdov sa aj súdy stotožňujú s inflačnou doložkou, ktorá sa nachádza v Dohodách o výživnom, z dôvodu, že dokáže ochrániť sumu výživného. To znamená, že výživné sa prispôsobuje inflácii a každý rok sa suma výživného zvýši o mieru inflácie.

Inflačná doložka je taj zriadená v prospech rodiča, ktorý má maloleté dieťa v osobnej starostlivosti a neprispieva na jeho výživu, z dôvodu, že v prípade zvyšovania sa inflácie sa zvyšuje aj suma výživného.

Vo svetle uvedených skutočností je v prospech rodiča, ktorý má dieťa v osobnej starostlivosti zahrnúť do Dohody o výživnom inflačnú doložku, ktorá ochráni výživné na maloleté dieťa pred rastúcou infláciou.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum08.12.2023
  • Webwww.lexante.sk