ČLÁNKY & NOVINKY [#83]

ODZVONILO VIACNÁSOBNÉMU SANKCIONOVANIU PREVÁDZKOVATEĽOV MOTOROVÝCH VOZIDIEL?

#
#83Odzvonilo viacnásobnému sankcionovaniu prevádzkovateľov motorových vozidiel?

V dnešnom článku, ktorý Vám prinášame, sa budeme venovať návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“), ktorý bol predložený do legislatívneho procesu Národnej rady Slovenskej republiky.

Hlavným zámerom predmetnej novely by malo byť zmiernenie tvrdosti zákona a jeho negatívneho vplyvu na vodičov a prevádzkovateľov vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou, ktorá je stanovená nad 3 500 kg alebo jazdnými súpravami s najväčšou prípustnou hmotnosťou stanovenou nad 3 500 kg. Takíto vodiči a prevádzkovatelia bývali častokrát v praxi neprimerane prísne a viacnásobne sankcionovaní za porušenie povinností na úseku výberu mýta.

Ak si porovnáme takúto úpravu v Slovenskej republike spolu s inými krajiny, tvrdosť zákona je zjavne viditeľná a spôsobuje mnohé problémy aj v oblasti správnych orgánov, konkrétne sa táto problematika dotýka okresných úradov. Badáme tu nutnosť aplikovať spravodlivé princípy trestania. Konkrétne by sme mohli apelovať napríklad na zásadu, že žiaden trest nemôže byť uložený bez zákona alebo zásada neprípustnosti analógie v neprospech páchateľa, pričom sa podmienky trestnej a deliktuálnej zodpovednosti a ukladania sankcií nesmú rozširovať za žiadnych okolností. Preto sa v tejto oblasti naskytá otázka, či je aktuálna právna úprava dostatočná a správne koncipovaná.

Čo ale konkrétne návrh novely prináša? V predloženej novele sa za viac správnych deliktov, ktoré sa viažu na toho istého prevádzkovateľa vozidla, ktoré sú navyše spáchané tým istým vozidlom, v jednom konaní uloží len jediná pokuta. Prihliadnuť by sme v predmetnej veci mali taktiež aj na účel sankcií, ktorým má byť primárne nielen represia, ale aj to, aby takáto uložená sankcia mala preventívny a výchovný charakter. Konštatovať teda môžeme, že v prípade aktuálnej právnej úpravy, je sankcionovanie neprimerané povahe spáchaného skutku. Avšak, treba upozorniť na fakt, že samostatné konania o všetkých správnych deliktoch toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných viacerými vozidlami nie je možné spojiť do jedného konania ani o takýchto správnych deliktoch rozhodnúť jedným rozhodnutím.

Na záver by sme chceli pripomenúť dôležitý fakt hierarchie a súladu navrhovaného návrhu, ten je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými sme ako Slovenská republika viazaní. Správne orgány výkladom aktuálnej právnej úpravy zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sankcionujú viacnásobne za jedno porušenie ktoré sa prelína cez viaceré kalendárne dni.

Takýto návrh zákona potešil určite nejedného vodiča, pričom túto právnu úpravu, podľa nášho názoru, môžeme považovať za krok vpred v oblasti sankcionovania na úseku výberu mýta.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum21.6.2023
  • Webwww.lexante.sk