ČLÁNKY & NOVINKY [#28]

PLNENIE VO FORME VIRTUÁLNEJ MENY?

#
#28Plnenie vo forme virtuálnej meny?

Kryptomeny sú virtuálne meny, ktoré používajú kryptografiu - techniku pre šifrovanú komunikáciu. Tento systém zabezpečuje bezpečné online platby.

Virtuálne meny sa postupne rozširujú aj na účely bežného obchodovania. Niektoré obchodné spoločnosti začali virtuálne meny využívať ako alternatívne platidlo, a teda zákazník si môže vybrať, či za tovar zaplatí štandardnou menou alebo využije virtuálnu menu.

Právny poriadok Slovenskej republiky všeobecne právne záväzný pojem kryptomena alebo virtuálna mena ešte do nedávna nepoznal. Definícia virtuálnej meny sa nachádza v bode 1 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky: „Pre účely tohto usmernenia sa virtuálnou menou rozumie digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, ani nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo, nemá právny status meny alebo peňazí, ale je akceptovaný niektorými fyzickými alebo právnickými osobami ako platobný prostriedok a ktorý možno, prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať“.

Je teda možné úspešne podať žalobu o plnenie vo forme virtuálnych mien? 

Štandardná žaloba na plnenie v peniazoch je upravená v § 265 a nasl. zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „CSP“). V ustanovení § 218 ods. 2 CSP je upravená možnosť uviesť výrok aj v cudzej mene – peniazoch, teda napr. v dolároch alebo librách. Toto plnenie však v zmysle ustanovenia § 218 ods. 3 CSP musí byť vyjadriteľné „... aj iným nezameniteľným spôsobom než vyčíslením, najmä s odkazom na presný spôsob určenia, ak to vyplýva z osobitného predpisu“.

Z toho dôvodu je jedným z hlavných problémov volatilita. Pokiaľ by bol súdnemu exekútorovi doručený návrh na vykonanie exekúcie vo forme virtuálnych mien, v prvom rade by sa musel súdny exekútor zaoberať, či je vôbec exekúcia vykonateľná. Ak by dospel k názoru, že áno, ďalšou otázkou je v akej hodnote? Hodnota virtuálnych mien kolíše v priebehu dňa a exekvovaná sumy by sa tak mohla líšiť.

Zatiaľ neexistuje v podmienkach Slovenskej republiky príslušný orgán zabezpečujúci právnu ochranu a vymáhanie dohôd uzatvorených zmluvnými stranami vo virtuálnych menách. Orgány správy daní poznajú definíciu virtuálnych mien, táto definícia však bola prijatá z dôvodu ich zdanenia a je právne záväzná pre tieto subjekty. Vo svetle uvedeného sa teda javí, že zaviazať na plnenie vo virtuálnej mene vykazuje praktické problémy.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum19.07.2021
  • Webwww.lexante.sk