ČLÁNKY & NOVINKY [#106]

PODĽA ROZSUDKU SÚDNEHO DVORA EURÓPSKEJ ÚNIE PACIENT MÁ PRÁVO ZÍSKAŤ BEZPLATNE PRVÚ KÓPIU SVOJHO LEKÁRSKEHO ZÁZNAMU

#
#106 Podľa Rozsudku súdneho dvora Európskej únie pacient má právo získať bezplatne prvú kópiu svojho lekárskeho záznamu

Pacient v Nemecku požiadal svojho lekára o kópiu svojho lekárskeho záznamu, z dôvodu, že chcel voči svojmu lekárovi vyvodiť zodpovednosť za pochybenia, ktorých sa lekár voči nemu dopustil pri poskytovaní ošetrenia. Lekár mu však odmietol vydať kópiu lekárskeho záznamu, bez toho aby uhradil poplatok spojený s poskytnutím kópie lekárskeho záznamu.

Pacient sa obrátil na Nemecký spolkový súd so žalobou, z dôvodu, že bol presvedčený, že má právo získať kópiu svojho lekárskeho záznamu bezplatne. Nemecký spolkový súd sa z uvedeného dôvodu obrátil na Súdny dvor Európskej únie s prejudiciálnou otázkou. Nemecký spolkový súd totiž zastával názor, že vyriešenie sporu závisí od výkladu ustanovení práva Únie, konkrétne Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Súdny dvor Európskej únie vo svojom rozsudku uviedol, že pacient má podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) právo získať kópiu svojho lekárskeho záznamu bezplatne. Z dôvodu, že lekára, ktorý poskytuje pacientovi kópiu lekárskeho záznamu možno podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) považovať za a osobu zodpovednú za spracovanie osobných údajov svojho pacienta. Lekár ako soba zodpovedná za spracovanie osobných údajov je povinný poskytnúť pacientovi bezplatne prvú kópiu lekárskeho záznamu a to aj bez odôvodnenia pacientom, na aký účel uvedenú kópiu lekárskeho záznamu požaduje.

Lekár môže požadovať od pacienta poplatok za vydanie kópie lekárskeho záznamu len vtedy, ak pacient už bezplatne dostal prvú kópiu svojho lekárskeho záznamu a znovu o to požiada. Z dôvodu, že ani s ohľadom na ochranu ekonomických záujmov ošetrujúcich osôb nemôže vnútroštátna právna úprava ukladať pacientovi poplatky za prvú kópiu jeho lekárskeho záznamu.

Na záver uvádzame, že pacient má právo nie len na poskytnutie bezplatnej kópie jeho lekárskeho záznamu po prvýkrát ale aj právo získať úplnú kópiu všetkých dokumentov obsiahnutých v jeho lekárskom zázname, ak je to nevyhnutné pre porozumenie osobných údajov obsiahnutých v týchto dokumentoch. Toto právo pacientov zahŕňa najmä údaje v lekárskom zázname obsahujúce informácie, ako diagnóza, výsledky vyšetrení, posudky ošetrujúcich lekárov a akákoľvek poskytnutá terapia alebo zákroky na nej uskutočnené.