ČLÁNKY & NOVINKY [#105]

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY SCHVÁLILA OD 01.01.2024 NOVELU ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV, KTOROU SA ZAVÁDZA INŠTITÚT MINIMÁLNEJ DANE PRE VYMEDZENÉ PRÁVNICKÉ OSOBY

#
#105 Vláda Slovenskej republiky schválila od 01.01.2024 novelu zákona o dani z príjmov, ktorou sa zavádza inštitút minimálnej dane pre vymedzené právnické osoby

Novela zákona o dani z príjmov, ktorú vláda Slovenskej republiky schválila, predstavuje významnú zmenu v oblasti daňového zákona, najmä pokiaľ ide o zavedenie inštitútu minimálnej dane pre vymedzené právnické osoby. Tento právny komentár sa zameriava na hlavné aspekty a implikácie tejto novely.

Podstatou novely je zavedenie povinnosti platiť minimálnu daň pre právnické osoby, ktorých daňová povinnosť v daňovom priznaní je nižšia ako stanovená výška minimálnej dane. To znamená, že ak právnická osoba dosiahne daňovú stratu alebo jej daňová povinnosť je nižšia ako minimálna daň, musí zaplatiť minimálnu daň.

Minimálnu daň platí daňovník, ktorého daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia ako ustanovená výška minimálnej dane pre daňovníka – právnickú osobu, t. j. tento daňovník platí minimálnu daň aj v prípade vykázania daňovej straty.

Minimálna daň je splatná v rovnakej lehote ako daňová povinnosť, t. j. v lehote na podanie daňového priznania. Súčasne sa ustanovuje možnosť zápočtu zaplatenej minimálnej dane (resp. kladného rozdielu medzi minimálnou daňou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní) v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, ale len vo výške, ktorá presahuje minimálnu daň.

Výška minimálnej dane je stanovená v rozmedzí od 340 € do 3 840 € a závisí od dosiahnutých zdaniteľných príjmov za zdaňovacie obdobie. Toto je dôležitý parameter, ktorý bude mať významný dopad na daňové povinnosti právnických osôb.

Stanovená sadzba minimálnej dane sa znižuje na polovicu, ak ide o daňovníka, ktorý zamestnáva pracovníkov so zdravotným postihnutím.

Novela tiež stanovuje zvýhodnenie v podobe zníženia sadzby minimálnej dane na polovicu pre daňovníkov, ktorí zamestnávajú pracovníkov so zdravotným postihnutím. Toto opatrenie má za cieľ podporiť zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím.

Uvedenú novelu však ešte musí schváliť Národná rada Slovenskej republiky.

Novela zákona o dani z príjmov predstavuje významnú zmenu v daňovom režime pre právnické osoby na Slovensku. Zavedenie minimálnej dane má za cieľ zabezpečiť, aby aj tie právnické osoby, ktoré dosiahnu daňovú stratu alebo majú nízke daňové povinnosti, prispievali k štátnej pokladnici. Zároveň novela zohľadňuje sociálnu zodpovednosť a podporu zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím. Je dôležité, aby daňovníci a daňoví poradcovia boli informovaní o nových pravidlách a postupovali v súlade s platnými daňovými predpismi.