ČLÁNKY & NOVINKY [#48]

PODSTATA PROKÚRY A MOŽNOSŤ UDELENIA PROKÚRY FYZICKOU OSOBOU - PODNIKATEĽOM

#
#48Podstata prokúry a možnosť udelenia prokúry fyzickou osobou - podnikateľom

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“) v ustanovení § 14 vymedzuje rozsah právneho inštitútu prokúry. Prokúru možno definovať ako inštitút obchodného práva, ktorý predstavuje osobitný druh zmluvného zastúpenia.

V podnikateľskej praxi ide o najrozšírenejší druh zastúpenia podnikateľa, prostredníctvom ktorého podnikateľ splnomocňuje prokuristu na právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku (napr. na uzatváranie obchodných zmlúv), aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo.

Obmedzenie prokúry vyplýva priamo z ustanovenia § 14 ods. 2 Obchodného zákonníka, a to vo vzťahu k oprávneniu scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti. Prokúra môže byť rozšírená aj na tieto úkony, pokiaľ je to v udelení prokúry výslovne uvedené. Podľa znenia § 14 ods. 3 Obchodného zákonníka „Obmedzenie prokúry vnútornými pokynmi nemá právne následky voči tretím osobám.“, čo znamená, že ak podnikateľ obmedzí prokúru svojimi internými predpismi a pokynmi (napr. priamo zakáže robiť úkony týkajúce sa uzatvárania konkrétnych zmlúv), nemá to vplyv na právne úkony vykonané prokuristom voči tretím osobám. 

Prokúra môže byť udelená fyzickej osobe, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony, inú podmienku Obchodný zákonník neukladá. Podľa stanovenia § 14 ods. 6 Obchodného zákonníka prokúru možno udeliť aj viacerým fyzickým osobám (tzv. kolektívna prokúra), avšak podnikateľ musí presne vymedziť rozsah ich činnosti a spôsob ich konania.

Forma udelenia prokúry musí byť v písomná. Napriek tomu, že to nestanovuje priamo Obchodný zákonník, vyplýva to zo zásady publicity (verejnosti), podľa ktorej sa udelenie prokúry sa zapisuje do Obchodného registra Slovenskej republiky („ORSR“). V nadväznosti na predchádzajúcu vetu je tiež dôležité, že zmysle ustanovenia § 14 ods. 6 prvej vety Obchodného zákonníka Udelenie prokúry je účinné od zápisu do obchodného registra“, čo znamená, že zápis do ORSR je dôležitý pre samotný vznik prokúry a má konštitutívny charakter, tzn. že až od tohto momentu môže prokurista za podnikateľa konať.

Za podnikateľa sa podľa zákonného znenia ustanovenia § 2 Obchodného zákonníka považuje:

  1. osoba zapísaná v obchodnom registri,
  2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia („fyzická osoba - podnikateľ“), 
  3. osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  4. fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Tu je potrebné poznamenať, že fyzická osoba - podnikateľ, mala v minulosti možnosť dať sa dobrovoľne zapísať do ORSR na vlastnú žiadosť a následne udeliť prokúru. Po novele v roku 2020 pribudlo do Obchodného zákonníka prechodné ustanovenie § 768s ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka, podľa ktorého museli okresné súdy, ktoré vedú obchodné registre v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, vymazať z ORSR takéto fyzické osoby – podnikateľov, ktoré boli duplicitne zapísané v živnostenskom registri aj ORSR. 

Vo vzťahu k oprávneniu udeliť prokúru nastáva zaujímavá situácia, ktorá môže byť aj v rozpore so samotnou zásadou publicity. Zákonná dikcia jasne a výslovne v § 14 Obchodného zákonníka uvádza, že podmienkou pre vznik a vyvolanie účinkov prokúry je jej zápis do ORSR. Z čoho vyplýva, že aj osoba udeľujúca prokúru musí byť subjektom zapísaným v ORSR. FO - podnikateľ ako subjekt, ktorý sa už nezapisuje do ORSR by tak vlastne nemal mať možnosť splniť podmienku na udelenie prokúry podľa uvedených ustanovení Obchodného zákonníka.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum28.3.2022
  • Webwww.lexante.sk