ČLÁNKY & NOVINKY [#58]

PRIAMY PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI VO VLASTNÍCTVE OBCE

#
#58Priamy predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce

Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce je v podmienkach Slovenskej republiky regulované právnymi predpismi. Stručná úprava je obsiahnutá v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), podrobnejšia úprava je vymedzená osobitným zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (ďalej len „zákon o majetku obcí“) a zohľadnenie špecifických podmienok konkrétnej obce je ponechané na obecné zastupiteľstvo, ktoré určuje tzv. Zásady hospodárenia s majetkom obce.

V zákone o majetku obcí rozlišujeme tri spôsoby akými je možné previesť obecný majetok, a to na základe obchodnej verejnej súťaže, dobrovoľnou dražbou alebo priamym predajom. Výber jedného z týchto spôsobov je ponechaný na obec. Schválenie daného spôsobu, v prípade nehnuteľnosti patrí do pôsobnosti obecného zastupiteľstva. V tomto prípade sa budeme zaoberať priamym predajom nehnuteľnosti obcou.

Z dôvodu, že obec má informačnú povinnosť, obec je povinná najmenej po dobu 15 dní zverejniť svoj zámer predať nehnuteľnosť, a to na svojej úradnej tabuli, internetovej stránke obce, ak ju má zriadená a v regionálnej tlači. Ďalej je obec povinná zverejniť lehotu, v ktorej môžu záujemcovia zverejniť svoje cenové ponuky.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uznesením spôsob prevodu a následne aj samotný prevod majetku obce realizovaný priamym predajom. Nie je potrebné schválenie konkrétnej zmluvy medzi obcou a fyzickou alebo právnickou osobou. Z uznesenia obecného zastupiteľstva však musí byť zrejmé aký prevod sa schvaľuje, čo je jeho predmetom, v prospech koho sa schvaľuje a za akú cenu. Označenie nehnuteľnosti je rovnaké ako vyžaduje § 42 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam.

Návrh na vklad musí obsahovať tieto prílohy:

  1. uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce,
  2. znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti,
  3. uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce, a
  4. vyjadrenie starostu obce, že v pri osobe kupujúceho nejde o blízku osobu.

V nadväznosti na ustanovenia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, je stanovená povinnosť, že zmluva, ktorú uzatvára povinná osoba a týka sa nakladania s majetkom obce, musí byť povinne zverejnená.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum13.7.2022
  • Webwww.lexante.sk