ČLÁNKY & NOVINKY [#53]

PRIPRAVUJE SA NÁVRH ÚPRAVY ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE

#
#53Pripravuje sa návrh úpravy zákona o účtovníctve

Dňa 13.05.2022 sa začalo medzirezortné pripomienkové konanie ohľadom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Táto novela je zameraná na zverejňovanie informácií o dani z príjmov určitými podnikmi a pobočkami. Cieľom spomínanej novely má byť zvýšenie transparentnosti a podpora spoločenskej zodpovednosti nadnárodných spoločností, ktoré prekročili určitú hranicu.

Novelou má dôjsť k transponovaniu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2021/2101, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ. V zmysle ustanovení uvedenej smernice je potrebné zvýšiť transparentnosť v spomínanej problematike.

„Väčšia transparentnosť pri zverejňovaní finančných informácií prinesie výhody pre všetkých, keďže občianska spoločnosť bude viac zapojená, zamestnanci budú lepšie informovaní a investori budú mať nižšiu averziu k riziku. Okrem toho podniky budú mať prospech z lepších vzťahov so zainteresovanými stranami, čo povedie k väčšej stabilite a tiež k jednoduchšiemu prístupu k financovaniu z dôvodu jasnejšieho rizikového profilu a zlepšenia povesti.“

V článku 48b spomínanej smernice sú pritom presne vymedzené podniky a pobočky, ktoré sú povinné podávať správy s informáciami o dani z príjmov. Sú to účtovné jednotky, ktoré v dvoch po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach za každé z nich dosiahli čistý obrat viac ako 750 mil. EUR a účtovné jednotky, ktoré zostavujú konsolidovanú účtovnú závierku najväčšej skupiny podnikov, ktoré v dvoch po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach za každé z nich dosiahli konsolidované výnosy viac ako 750 mil. EUR, ak majú stále miesto podnikania alebo trvalú podnikateľskú činnosť na území viacerých členských štátoch alebo viac ako jednu daňovú jurisdikciu.

Tiež veľké dcérske účtovné jednotky, ktoré spĺňajú aspoň 2 kritériá(majetok viac ako 4 mil. eur, obrat vyšší ako 8 mil. EUR a 50 zamestnancov za 2 po sebe idúce účtovné obdobia), ktorých zahraničný konečný materský subjekt má sídlo mimo územia členských štátov a jeho konsolidované výnosy presiahli 750 mil. EUR v každom z 2 bezprostredne po sebe idúcich účtovných obdobiach a veľké organizačné zložky podniku zahraničnej právnickej osoby so sídlom mimo územia členských štátov, ktorej výnosy resp. konsolidované výnosy prekročili v každom z dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach sumu 750 mil. EUR, ak sa na ne nevzťahuje oslobodenie z povinnosti uložiť správu s informáciami o dani z príjmov.

Novela pritom presne stanovuje, aké informácie o dani z príjmov má správa obsahovať. Sú to informácie týkajúce sa všetkých činností:

  1. samostatnej účtovnej jednotky alebo zahraničného samostatného subjektu za účtovné obdobie, za ktoré sa táto správa vyhotovuje; alebo
  2. konečnej materskej účtovnej jednotky vrátane činností všetkých jej prepojených účtovných jednotiek konsolidovaných v jej konsolidovanej účtovnej závierke zostavenej za rovnaké účtovné obdobie ako sa vyhotovuje správa s informáciami o dani z príjmov; alebo
  3. zahraničného konečného materského subjektu vrátane činností všetkých jeho prepojených subjektov konsolidovaných v jeho konsolidovanej účtovnej závierke zostavenej za to isté účtovné obdobie ako sa vyhotovuje správa s informáciami o dani z príjmov.

V prípade, ak by k schváleniu návrhu nedošlo, Slovensko by nesplnilo povinnosť transponovať smernicu EÚ, ktorá musí byť transponovaná do 22. júna 2023.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum3.6.2022
  • Webwww.lexante.sk