ČLÁNKY & NOVINKY [#89]

ROZHODNUTIE ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZO DŇA 09.08.2023 TÝKAJÚCE SA DORUČOVANIA PÍSOMNOSTÍ V CIVILNOM KONANÍ

#
#89Rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 09.08.2023 týkajúce sa doručovania písomností v civilnom konaní

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. IV. ÚS 53/2023 rozhodoval o Ústavnej sťažnosti Sťažovateľky, ktorou namietala porušenie práva na spravodlivé konanie a práva na súdnu ochranu, z dôvodu postupu Okresného súdu.

Sťažovateľka je v konaní o vyhlásenie konkurzu na Okresnom súde v postavení navrhovateľky. Sťažovateľka Okresnému súdu prostredníctvom svojho právneho zástupcu podala Návrh dlžníka na vyhlásenie konkurzu (ďalej len „Návrh“). Z dôvodu, že Sťažovateľka mala právneho zástupcu, Okresný súd mal doručovať písomnosti len právnemu zástupcovi. Okresný súd však nedoručoval písomnosti právnemu zástupcovi Sťažovateľky.

Okresný súd vydal Uznesenie, ktorým vyzval Sťažovateľku na odstránenie nedostatkov Návrhu a následne Okresný súd vydal Uznesenie o odmietnutí Návrhu na vyhlásenie konkurzu, z dôvodu, že Sťažovateľka neodstránila nedostatky Návrhu, na ktorých odstránenie ju vyzval Okresný súd.

Sťažovateľka upozornila Okresný súd na nesprávnosť doručovania a upozornila ho na povinnosť doručovať písomnosti právnemu zástupcovi, ďalej navrhla Okresnému súdu aby pokračoval v konaní. Okresný súd reagoval na upozornenie Sťažovateľky a doručil písomnosti jej právnemu zástupcovi.

Sťažovateľka v Ústavnej sťažnosti argumentovala tým, že, z dôvodu nesprávneho doručovania písomností Okresným súdom nemohla odstrániť nedostatky Návrhu a vyjadriť sa vo veci, z dôvodu, že sa domnievala, že všetky písomnosti sú doručované jej právnemu zástupcovi tak nereagovala na výzvu Okresného súdu. V dôsledku nedoručenia výzvy na odstránenie nedostatkov Návrhu zástupcovi Sťažovateľky Okresný súd odmietol jej Návrh na vyhlásenie konkurzu.

Ústavný súd uviedol, že podľa § 196 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii „ak tento zákon neustanovuje inak, na začatie konkurzného konania, na konkurzné konanie, na začatie reštrukturalizačného konania, na reštrukturalizačné konanie a konanie o oddlžení sa primerane použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku“. Podľa § 110 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok „Ak má strana zástupcu so splnomocnením na celé konanie, doručuje sa písomnosť len tomuto zástupcovi. Písomnosť sa doručuje aj strane, ak strana má osobne v konaní niečo vykonať alebo ak o tom súd rozhodne s ohľadom na povahu veci. Výzva na zaplatenie súdneho poplatku, ako aj procesné poučenia vydané súdom sa doručujú iba zástupcovi“. V zmysle uvedeného, mala byť výzva na zaplatenie súdneho poplatku aj procesné poučenia vydané Okresným súdom doručené len právnemu zástupcovi Sťažovateľky.

Ústavný súd vyslovil, že Uznesením Okresného súdu bolo porušené základné právo Sťažovateľky na súdnu ochranu a právo na spravodlivé konanie, z dôvodu, že platí ak má účastník konania zástupcu s plnomocenstvom pre celé konanie, je súd povinný doručovať písomnosti tomuto zástupcovi, a preto ak má účastník zástupcu s plnomocenstvom pre celé konanie, je doručovanie iba účastníkovi neúčinné. Ďalej Ústavný súd napadnuté Uznesenie zrušil a vrátil ho späť Okresnému súdu na ďalšie konanie. Okresný súd bude povinný doručiť výzvu na odstránenie vád Návrhu právnemu zástupcovi dlžníka a opätovne rozhodnúť o Návrhu na vyhlásenie konkurzu, pričom bude viazaný právnym názorom Ústavného súdu vyjadreným v tomto Rozhodnutí.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum18.8.2023
  • Webwww.lexante.sk