ČLÁNKY & NOVINKY [#45]

SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU SO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝM ZAMESTNANCOM VO SVETLE NOVELY ZÁKONNÍKA PRÁCE

#
#45Skončenie pracovného pomeru so zdravotne postihnutým zamestnancom vo svetle novely Zákonníka práce

Zmena ktorú prináša novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), sa týka postupu pri skončení pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa so zdravotne postihnutím zamestnancom. Nové pravidlá by mali nadobudnúť účinnosť 15.03.2022.

Súčasná právna úprava sa snaží posilniť postavenie zdravotne postihnutých na trhu práce, podporovať ich sociálny rast a sociálnu spravodlivosť a zabezpečiť im ochranu pred neoprávnenou výpoveďou špecifickými opatreniami. Ak nie sú splnené podmienky na okamžité skončenie pracovného pomeru, podľa súčasnej právnej úpravy zamestnávateľ môže dať výpoveď zamestnancovi so zdravotným postihnutím len po splnení zákonných podmienok uvedených v ustanovení § 66 Zákonníka práce, ktorými sú: 

  1. predchádzajúce prerokovanie výpovede so zástupcami zamestnancov (ak títo na pracovisku zamestnávateľa pôsobia);
  2. predchádzajúci súhlas, udelený príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „Úrad“).

Tieto hmotnoprávne podmienky výpovede musia byť splnené ešte pred tým, než zamestnávateľ voči zamestnancovi so zdravotným postihnutím uplatní výpoveď. Ak s výpoveďou danou zdravotne postihnutej osobe nebol poskytnutý súhlas Úradu, výpoveď je neplatná. 

Absencia predchádzajúceho súhlasu Úradu nespôsobuje neplatnosť výpovede iba v niektorej zo špecifických situácií, keď Zákonník práce pripúšťa výpoveď aj bez takéhoto súhlasu – napr. v prípade zamestnanca, ktorý dosiahol predpísaný vek, kedy mu vznikne nárok na starobný dôchodok alebo ak dôjde k skončeniu pracovného pomeru dohodou oboch účastníkov.

Úrad práce môže vyjadriť svoj názor vo všeobecnej 30 až 90 dňovej lehote podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Ak sa Úrad práce nevyjadrí v stanovenej lehote, po uplynutí tejto lehoty nastane fikcia udelenia súhlasu so skončením pracovného pomeru.

Návrh novely Zákonníka práce by sa mal na základe pripomienky v parlamente ešte upraviť, ale od 15.03.2022 by mal mať Úrad práce na vyjadrenie nesúhlasu so skončením pracovného pomeru skrátenú lehotu, konkrétne len 7 kalendárnych dní. Nová právna úprava by sa mala vzťahovať len na tie pracovné pomery, ktoré vzniknú po nadobudnutí účinnosti novely a nové pravidlo sa tak nebude dať využiť pri už existujúcich pracovných pomeroch. 

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum30.1.2022
  • Webwww.lexante.sk