ČLÁNKY & NOVINKY [#107]

SPOTREBITEĽ, KTORÝ UZAVRIE LÍZINGOVÚ ZMLUVU NA AUTOMOBIL BEZ POVINNOSTI KÚPY, NEMÁ PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY.

#
#107 Spotrebiteľ, ktorý uzavrie lízingovú zmluvu na automobil bez povinnosti kúpy, nemá právo na odstúpenie od zmluvy

Súdny dvor Európskej únie novým rozsudkom spresňuje práva spotrebiteľa v oblasti lízingových zmlúv na automobil a úveru na automobil. V prípade lízingovej zmluvy na automobil bez povinnosti kúpy má spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy podľa práva Európskej Únie.

Spotrebitelia podali Návrh na Krajský súd v Nemecku, v ktorom tvrdia, že platne odstúpili od lízingových zmlúv alebo zmlúv o úvere uzavretých s bankami a s výrobcami automobilov, ako BMW Bank, Volkswagen Bank a Audi Bank. Z dôvodu, že spotrebitelia sa domnievali, že 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy, ktorá je stanovená právom Európskej únie, nezačala plynúť, pretože pri uzavretí zmluvy neboli dostatočne informovaní o svojich právach a povinnostiach. Banky a výrobcovia automobilov BMW Bank, Volkswagen Bank a Audi Bank naopak tvrdili, že ide o zneužitie práva.

Avšak spotrebitelia navštívili predajcu automobilov, ktorý bol oprávnený poskytnúť informácie o zmluve, pričom táto zmluva bola následne priamo uzavretá medzi týmto spotrebiteľom a bankou použitím prostriedku komunikácie na diaľku. V prípade zmlúv o úvere predajcovia konali ako sprostredkovatelia bánk.

Títo spotrebitelia odstúpili od zmluvy niekoľko mesiacov alebo až niekoľko rokov po uzavretí zmluvy, pričom jeden spotrebiteľ využil svoje právo na odstúpenie od zmluvy až po tom, čo splatil úver v plnej výške.

Súdny dvor rozhodol, že spotrebiteľ, ktorý uzavrel lízingovú zmluvu týkajúcu sa vozidla objednaného podľa jeho špecifikácií, nemá na základe práva Európskej Únie právo odstúpiť od zmluvy, ak zmluva stanovuje, že nemá povinnosť odkúpiť vozidlo po uplynutí doby lízingu. To platí aj vtedy, ak bola zmluva uzavretá na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov.

V prípade spotrebiteľa, ktorý uzavrel zmluvu o úvere s cieľom kúpiť vozidlo bez toho, aby bol riadne informovaný o svojich právach a povinnostiach, má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, ak mu nebola poskytnutá úplná a presná informácia, pokiaľ k tomuto odstúpeniu od zmluvy dôjde pred jej úplným splnením.

Na záver uvádzame, že podľa Súdneho dvora v prípade zmlúv o úvere 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy stanovená pre lízingové zmluvy nezačne plynúť, ak informácie poskytnuté zo strany obchodníka pri uzavretí zmluvy, sú do takej miery neúplné alebo nesprávne, že to malo vplyv na posúdenie spotrebiteľa o rozsahu jeho práv a povinností a na jeho rozhodnutie uzavrieť zmluvu. V takom prípade uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy po uplynutí 14 dní nemožno v žiadnom prípade považovať za zneužitie práva, aj keď k nemu dôjde dlho po uzavretí zmluvy. Súdny dvor však spresňuje, že ak už bola zmluva o úvere naplnená v celom rozsahu spotrebiteľ už nemôže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy.