ČLÁNKY & NOVINKY [#80]

STE POTENCIÁLNYM MAJITEĽOM ALEBO DEDIČOM PÔDY?

#
#80Ste potenciálnym majiteľom alebo dedičom pôdy?

Pilotný projekt, ktorý odštartoval 01.01.2023 bol spustený Slovenským pozemkovým fondom a dočkal sa veľkého úspechu. Predmetný projekt sa konkrétne zameriava na sledovanie prevedených vlastníckych práv nezistených vlastníkov pôdy. Slovenský pozemkový fond pritom plánuje na svojom webovom sídle zverejňovať zoznam nezistených vlastníkov pôdy, a to v pravidelných polročných cykloch. Svoje rozhodnutie fond odôvodnil zvýšenou transparentnosťou a skutočným záujmom o ochranu práv nezistených vlastníkov pôdy. Slovenský pozemkový fond taktiež zverejnil informáciu s odkazom, že sa bude zverejňovať aj zoznam nezistených vlastníkov, ktorých vlastnícke právo bolo zo strany Slovenského pozemkového fondu prevedené v období od 01.01.2022 – 31.12.2022.

Úpravu priebehu konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim upravuje zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom. Predmetom konaní v týchto intenciách sú pozemky, ktoré sú vymedzené vlastníckymi vzťahmi alebo držbou, pričom tie sú buď evidované neúplne alebo vôbec. Môžeme konštatovať, že sa zväčša bude jednať o situácie, kedy sa údaje evidencie nezhodujú v pozemkových knihách spolu s údajmi, ktoré sú zaevidované v katastri nehnuteľností. Takýto proces, ktorým by sa malo zabrániť rozdrobenosti pozemkového vlastníctva, má za primárny cieľ zistiť spôsob nadobudnutia pozemkov a aj vlastníckych práv k nim.

Na základe právnej úpravy priebehu konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim, bol zostavený register obnovenej evidencie pozemkov. Do tohto registra sú zapisované najmä, ale nie výlučne, pozemky, ktoré majú známeho vlastníka, no jeho miesto trvalého pobytu alebo sídlo známe nie je alebo sú tu zapisované pozemky, ktorých vlastník nie je vôbec známy. Slovenský pozemkový fond v tomto prípade vystupuje ako správca nehnuteľností, a preto je v jeho oprávneniach zahrnuté aj právo dať pozemok do užívania užívateľom, ktorých vyhodnotí ako vhodných v danej veci. Ak si vlastník pozemku, ktorý je v užívaní, neuplatní svoje práva k nehnuteľnosti, odplata za užívanie pripadá Slovenskému pozemkovému fondu.

Vyššie spomenutý zoznam nezistených vlastníkov rozdeľuje na svojej webovej stránke Slovenský pozemkový fond, a to konkrétne do siedmich zoznamov súborov, ktoré sú rozdelené abecedne podľa katastrálnych území. Každý zo zoznamov obsahuje názov katastrálneho územia, poradové číslo katastrálneho územia, list vlastníctva a meno neznámeho vlastníka. Ak sa teda nachádzate v situácii, kedy ste v zozname našli svojich zosnulých predkov, mali by ste si overiť, či sa po ich smrti uskutočnilo dedičské konanie.

Ako ale ďalej postupovať, ak ste našli v zozname nezistených vlastníkov Vášho predka? Postup pozostáva z viacerých krokov, ktoré treba dodržať, aby ste sa vyhli prípadným nepríjemnostiam. Ako prvým krokom je zahájenie dodatočného dedičského konania po Vašich predkoch, ktoré docielite podaním návrhu na príslušný súd, pričom nemôžeme vylúčiť aj otvorenie viacerých dedičských konaní. Ak si predstavíme takúto situáciu v praxi, znamená to, že môže dôjsť súbežne k dodatočnému konaniu napríklad po rodičoch, ale aj starých rodičoch. Takto novoobjavený majetok po zomrelom bude riadne prededený až po skončení dodatočného dedičského konania. K príslušnému návrhu by ste mali pripojiť doklady, ktoré potvrdzujú, že disponujete dedičským titulom a nemali by ste zabudnúť ani na identifikačné údaje, v zmysle ktorých zápis vlastníckeho práva k pozemku svedčí v prospech Vašich predkov.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum1.5.2023
  • Webwww.lexante.sk