ČLÁNKY & NOVINKY [#104]

SÚDNY DVOR V ROZSUDKU C-660/21 UVIEDOL, ŽE PRÁVO EURÓPSKEJ ÚNIE NEBRÁNI TOMU, ABY MAL VNÚTROŠTÁTNY SÚD ZAKÁZANÉ SKÚMAŤ EX OFFO PORUŠENIE POVINNOSTI BEZODKLADNE INFORMOVAŤ PODOZRIVÚ OSOBU O JEJ PRÁVE ODOPRIEŤ VÝPOVEĎ.

#
#104 Súdny dvor v Rozsudku C-660/21 uviedol, že právo Európskej únie nebráni tomu, aby mal vnútroštátny súd zakázané skúmať ex offo porušenie povinnosti bezodkladne informovať podozrivú osobu o jej práve odoprieť výpoveď

Podozrivá osoba nesmie byť zbavená účinnej možnosti prístupu k advokátovi v prípade potreby na základe využitia právnej pomoci. Nielen samotná osoba ale aj jej obhajca musí mať právo na prístup k svojmu spisu a právo namietať toto porušenie v primeranej lehote.

Dve osoby sa nachádzali na parkovisku spoločnosti v blízkosti nákladného auta, pričom ich videli príslušníci justičnej polície, ktorí ich začali vyšetrovať z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu krádeže pohonných hmôt, bez toho aby osoby poučili o ich právach vrátane práva odoprieť výpoveď, následne bolo rozhodnuté o ich predbežnom zadržaní.

Trestný súd Villefranche-sur-Saône vo Francúzsku v rámci Trestného konania uviedol, že z dôvodu oneskoreného poučenia došlo k porušeniu práv obvinených osôb zaručených právom Európskej Únie. Z uvedeného dôvodu, by všetky úkony vrátane prehliadky vozidla, predbežného zadržanie podozrivých osôb mali byť vyhlásené za neplatné.

Kasačný súd vo Francúzsku poskytol výklad Trestného poriadku v tom zmysle, že súdom rozhodujúcim vo veci samej zakazuje skúmať ex offo porušenie povinnosti bezodkladne poučiť podozrivú alebo obvinenú osobu o jej práve odoprieť výpoveď. Z uvedeného dôvodu sa Trestný súd Villefranche-sur-Saône vo Francúzsku obrátil na súdny dvor s otázkou, či právo Únie bráni takémuto zákazu skúmať trestno-právne otázky ex offo.

Súdny dvor rozhodol, že zákaz uložený Kasačným súdom Trestnému súdu rozhodujúcemu vo veci samej skúmať predmetné porušenie ex offo, na účely vyhlásenia trestného konania za neplatné, rešpektuje právo na účinný prostriedok nápravy a právo na spravodlivé prejednanie veci, právo na obhajobu, v prípade, že podozrivé osoby, obvinené osoby alebo ich advokát mali možnosť namietať dotknuté porušenie v primeranej lehote a mali k dispozícii prístup k spisu.

Uvedené platí len v prípade, pokiaľ podozrivé alebo obvinené osoby v lehote, ktorá im bola poskytnutá namietali porušenie a účinne disponovali právom na prístup k advokátovi, tak ako je toto uvedené v práve Európskej Únie. V prípade, že sa podozrivé alebo obvinené osoby vzdajú tejto možnosti musia znášať dôsledky, pokiaľ k tomuto vzdaniu sa práva došlo v súlade s podmienkami stanovenými právom Európskej Únie.

Na záver uvádzame, že podozrivej alebo obvinenej osobe musí byť poskytnutá informácia, ústne alebo písomne v jazyku, ktorému rozumie o obsahu práva na prístup k advokátovi a o možných dôsledkoch vzdania sa tohto práva a že k vzdaniu sa tohto práva musí dôjsť dobrovoľne a jednoznačne.