ČLÁNKY & NOVINKY [#25]

TRESTNÝ ČIN NEBEZPEČNÉHO ELEKTRONICKÉHO OBŤAŽOVANIA

#
#25Trestný čin nebezpečného elektronického obťažovania

Novelou Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. sa s účinnosťou od 1.júla 2021 dopĺňa nový trestný čin nebezpečného elektronického obťažovania tzv. kybernetickej šikany.

Doterajšia právna úprava tejto oblasti nemala podobu, ktorá by bola zameraná na boj proti kyberšikane. Niektoré aspekty kyberšikany bolo doposiaľ možné postihovať iba v prípade, ak ich bolo možné podradiť pod niektorú skutkovú podstatu už existujúcich trestných činov, predovšetkým pod trestný čin nebezpečného prenasledovania. 

Vychádzajúc zo skutkovej podstaty nového trestného činu nebezpečného elektronického obťažovania, tento zahŕňa najnebezpečnejšie prípady kybernetickej šikany, teda konanie, ktoré spôsobuje úmyselné dlhodobé zhoršenie kvality života obete. 

Kybernetická šikana je špecifický druh šikany realizovaný informačnými a komunikačnými technológiami, t. j. priamo nástrojom, ktorým páchateľ ubližuje. Hlavnými znakmi kyberšikany sú:

  1. dlhodobosť, resp. opakovanosť,
  2. intenzívnosť, a
  3. preukázateľný dopad na poškodeného.

Vo vzťahu k trestnému činu nebezpečného prenasledovania, pod ktorý boli doteraz častokrát subsumované činy spojené s kyber priestorom, treba uviesť, že skutková podstata tohto trestného činu nesleduje ochranu pred kybernetickou šikanou vo všeobecnosti, ale poskytuje ochranu len pred takými prejavmi, ktoré možno považovať za nebezpečné prenasledovanie, tzv. kyberstalking – vyhrážanie spojené s dlhodobým prenasledovaním, vyhľadávanie osobnej blízkosti, sledovanie a pod. Z uvedeného vyplýva, že trestný čin nebezpečného prenasledovania má za cieľ primárne ochrániť jednotlivca pred prenasledovaním na rozdiel od nového trestného činu, ktorého účelom je ochrana pred kyberšikanou páchanou inými možnými spôsobmi šikany.

Zavedenie trestného činu nebezpečného elektronického obťažovania možno považovať za účelné a dôvodné s ohľadom na novodobý rozšírený fenomén kybernetickej šikany, ktorá je negatívnou súčasťou online priestoru.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum29.06.2021
  • Webwww.lexante.sk