ČLÁNKY & NOVINKY [#46]

TRVALÝ KURZARBEIT - ZMENY PLATNÉ OD MARCA 2022

#
#46Trvalý kurzarbeit - zmeny platné od marca 2022

Slovensko bude mať legislatívne upravený trvalý "kurzarbeit". Kurzarbeit je pôvodne nemecký termín, ktorý znamená prechodné skrátenie normálneho pracovného času podniku, spravidla z dôvodu ekonomických problémov. Najčastejšou príčinou zavedenia kurzarbeit býva snaha zachovať pracovné miesta v období prechodných ekonomických ťažkostí - v poslednom období hlavne ak kvôli protipandemickým opatreniam zamestnávatelia museli zatvoriť svoje prevádzky, alebo obmedziť ich činnosť. Kurzarbeit často býva spojený s príslušným znížením mzdy zamestnancov, ktorým bol skrátený pracovný čas. Pri splnení určitých podmienok môže byť kurzarbeit navyše doplnený o vyplácanie čiastočnej kompenzácie zníženia mzdy, pričom táto čiastočná kompenzácia sa spravidla platí zo sociálneho poistenia a pod.

Zákon o podpore v čase skrátenej práce (ďalej len „Zákon“) vstupuje do platnosti 28.02.2022, ale väčšina ustanovení bude účinná 01.03.2022. Zákon upravuje poskytovanie podpory v čase skrátenej práce, pričom táto podpora bude adresovaná zamestnávateľom.

Zákon o podpore v čase skrátenej práce (ďalej len „Zákon“) vstupuje do platnosti 28.02.2022, ale väčšina ustanovení bude účinná 01.03.2022. Zákon upravuje poskytovanie podpory v čase skrátenej práce, pričom táto podpora bude adresovaná zamestnávateľom.

Predmetná podpora predstavuje čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca v čase trvania vonkajšieho faktora, vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa. Náhrada mzdy poskytnutá zamestnancovi zo systému skrátenej práce bude príjmom oslobodeným od dane z príjmov a v nadväznosti na to aj od sociálneho a zdravotného poistenia. Dôležité pojmy v zmysle Zákona sú:

 1. Skrátená práca - Podľa § 2 sa časom skrátenej práce rozumie čas od začatia obmedzenia činnosti zamestnávateľa vplyvom vonkajšieho faktora (napr.: núdzový stav kvôli koronavírusu) do skončenia obmedzenia činnosti zamestnávateľa.
 2. Obmedzená činnosť zamestnávateľa - Činnosť zamestnávateľa sa považuje za obmedzenú, ak na strane zamestnávateľa existuje prekážka v práci, v dôsledku ktorej zamestnávateľ nemôže najmenej tretine svojich zamestnancov prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ich ustanoveného týždenného času.
 3. Výška poskytnutej podpory - Podpora sa zamestnávateľovi poskytne na náhradu mzdy zamestnanca za každú hodinu prekážky v práci na strane zamestnávateľa v sume 60 % hodinového zárobku zamestnanca. 
 4. Maximálna výška poskytnutej podpory - Maximálny rozsah podpory je 60 % z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy na Slovensku za kalendárny rok, ktorý dva kalendárne roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podpora poskytuje.
 5. Vyplácanie podpory zamestnávateľovi - Podpora bude zamestnávateľovi vyplatená mesačne, avšak iba v maximálne dĺžke najviac 6 mesiacov v úhrne za 24 po sebe nasledujúcich mesiacov, ak vláda Slovenskej republiky nerozhodne o dlhšom období poskytovania podpory.

Po splnení podmienok bude podporu zamestnávateľom vyplácať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Podmienky, ktoré musí zamestnávateľ splniť, aby sa stal oprávneným subjektom na vyplatenie podpory podľa Zákona sú predovšetkým: 

 1. zamestnávateľ je v čase skrátenej práce;
 2. zamestnávateľ podal žiadosť na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý poskytnutie podpory žiada;
 3. zamestnávateľ má uzatvorenú dohodu so zamestnancom alebo zástupcami zamestnancov, ktorej predmetom je záväzok zamestnávateľa, že požiada o poskytnutie podpory;
 4. zamestnávateľ má ku dňu podania žiadosti odvedené poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za celé obdobie trvania povinnosti odvádzať poistné a povinné príspevky, ktoré trvalo najmenej 24 kalendárnych mesiacov bezprostredne predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie podpory;
 5. zamestnávateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v predchádzajúcich dvoch rokoch;
 6. ďalej musia byť splnené podmienky na strane zamestnanca: 
  1. u zamestnávateľa pracuje najmenej jeden mesiac;
  2. neplynie mu výpovedná doba;
  3. má vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok a vyčerpaný kladný účet konta pracovného času;
  4. nepracuje na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru;
  5. nepracuje v štátnozamestnaneckom pomere, ani nejde o sudcu, prokurátora, príslušníkov ozbrojených síl a alebo o samostatne zárobkovo činné osoby.
Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

 • AutorAdmin
 • Dátum23.2.2022
 • Webwww.lexante.sk